برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای امتحانات بورد تخصصی ارتودنسی

اهداف
1-    رسیدن به استاندارد مطلوب در آموزش دوره تخصصی ارتودنسی در دانشکده های مجری آموزش دوره تخصصی
2-    ارزیابی دانش نظری متقاضی در رشته ارتودنسی
3-    ارزیابی مهارت های فردی در زمینه تشخیص و طرح درمان و همچنین wire bending
4-    ارزیابی فعالیت های درمانی که در دوره سه الی چهار سالۀ تخصصی بر روی بیماران انجام گرفته است از طریق بررسی پرونده های بیماران درمان شده
5-    ارزیابی فعالیت های پژوهشی متقاضی در دوره مربوطه
ماده 1: کلیه متقاضیان واجد شرایط در امتحان بورد بایستی حداقل دو هفته قبل از زمان برگزاری امتحان مدارک زیر را به آدرس دبیرخانه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی ارسال نمایند:
الف: یک نسخه از پایان نامه دوره دکترای تخصصی
ب: پرونده کامل 4 بیمار درمان شده توسط متقاضی در دوره تخصصی که به تأیید سرپرست تخصصی و مدیر گروه مربوطه مبنی بر شروع و اتمام درمان رسیده باشد (برای هر پرونده یک برگ تأییدیه لازم است).
ماده 2: امتحان کتبی شامل یکصد سؤال چهار گزینه ای است که از کتب رفرنس و مقالات انتخابی از ژورنال های معتبر ارتودنسی که جهت امتحان در نظر گرفته شده است و به پیوست ارائه شده طرح می گردد.
ماده 3: امتحان شفاهی شامل مراحل ذیل خواهد بود:
الف: ارزیابی کامل 4 پرونده بیماران به همراه مدارک مورد نظر شامل:
1-    مدل های گچی قبل و پس از درمان
2-    فتوگرافی های داخل و خارج دهانی قبل و پس از درمان
3-    رادیوگرافی های سفالومتری قبل و پس از درمان به همراه tracing
4-    سوپرایمپوزیشن سفالومتری ها بر ماگزیلا، ماندیبل و کرانیال بیس
5-    سایر رادیوگرافی های قبل و پس از درمان
تبصره 1: این ارزیابی به علت نیاز به زمان مناسب و طولانی یک هفته قبل از برگزاری امتحان کتبی توسط هیأت ممتحنه بر اساس شاخص های تعیین شده انجام خواهد شد.
ب: ارزیابی دانش متقاضیان در خصوص تشخیص، طرح درمان، مکانیک و ریتنشن 3 کیس که توسط هیأت بورد ارائه خواهد شد.
ج: ارزیابی مهارت های فردی در تهیه، تنظیم و نصب آرچ و ایرهای مورد نظر (wire bending ) بر روی قالب های گچی و مدل های تیپودونت
د: ارزیابی متقاضیان از طریق انجام سؤالات شفاهی در مورد دانش کلینیکی دستیار توسط اعضای هیأت بورد.
ه: ارزیابی فعالیت های پژوهشی متقاضی که منجر به چاپ مقاله، کتاب و یا ایراد سخنرانی در یکی از کنگره های مورد تأیید شده باشد.
ماده 4: چهار کیس ارائه شده به همراه پرونده کامل توسط دستیار به هیأت بورد بایستی شامل موارد زیر باشد:
الف: یک کیس کلاس I، اسکلتالی و دندانی همراه با کراودینگ
ب: کیس کلاس II
ج: یک کیس با دیسکر پانسی ترانسورس یا ورتیکال
د: یک کیس با هر دفورمیتی دیگر
تبصره 1- حداقل در یکی از چهار کیس بالا بایستی کشیدن هر چهار دندان پرمولر در طرح درمان وجود داشته باشد.
تبصره 2- در صورت عدم ارائه چهار کیس با مشخصات فوق از مجموع نمره ارزیابی این بخش کسر خواهد شد.
ماده 8 : نمرات متعلقه به هر یک از اجزاء امتحان عملی- شفاهی به شرح زیر خواهد بود:
الف: ارزیابی کامل پرونده 4 کیس ارائه شده، هر کیس 5/7 نمره مجموعاً                30 نمره                     
ب: تشخیص و طرح درمان  بر 3 کیس ارائه شده توسط هیأت بورد هر کیس 10 نمره مجموعاً    30نمره
ج: ارزیابی wire bending  برای هر فک 5/12 نمره مجموعاً                        25نمره
د: امتحان شفاهی توسط هیأت ممتحنه                                15 نمره
ه: ارزیابی فعالیت های پژوهشی دستیار 5 نمره (در صورت ارائه مدارک لازم به مجموع نمرات کسب شده اضافه می گردد).
تبصره 1: جهت قبولی در امتحان شفاهی کسب حداقل 70% از نمرات بند «ب» و «ج» از موراد فوق (35 نمره از 50 نمره) الزامی است. در غیر این صورت و حتی کسب حد نصاب 70 درصد از کل نمرات شفاهی، متقاضی در این بخش از امتحان مردود شناخته خواهد شد.
ماده 5: کلیه متقاضیان شرکت در امتحان شفاهی موظفند نسبت به تهیه و همراه داشتن وسایل و تجهیزات لازم جهت تهیه آرچ و ایرهای مورد نظر از قبیل پلایرهای مورد لزوم، تورت و سیم های روند و چهار گوش شخصاً اقدام نمایند.
ماده 6: جهت آگاهی هیأت بورد از عملکرد درمانی هر دستیار، دانشکده های محل آموزش موظفند نسبت به ارسال نامه ای در خصوص اطلاعات لازم مبنی بر طول دوره تحصیل دستیار، زمان شروع دوره، تعداد بیماران درمان شده توسط دستیار، تعداد بیماران انتقالی به دستیار به همراه ذکر نام بیمار و نوع مال اکلوژن به دبیرخانه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی در زمان معرفی دستیار به امتحان بورد اقدام نمایند. این نامه بایستی به تأیید سرپرست تخصصی بخش و مدیر گروه مربوطه رسیده باشد.
ماده 7: کتب و مقالات انتخابی منحصراً جهت امتحان بورد سال 1386 تعیین شده و برای سال های بعد با تجدید نظر مجددقابل تغییر خواهد بود. ضمناً علاوه بر مقالات انتخابی پیوست، تعداد 10 تا 15 مقاله Original از ژورنال های معتبر ارتودنسی در سال 2006 انتخاب و حداقل 6 ماه قبل از برگزاری امتحان سال 1386 به اطلاع دستیاران خواهد رسید.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست