برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آئین نامه نحوۀ معادل سازی فعالیت های موظف اعضاء هیأت علمی- پيشنهادی

- آموزش
الف: میزان واحدهای موظف آموزشی
بر اساس ماده 2 آئین نامه تکالیف عمومی اعضای هیأت علمی واحدهای موظف آموزشی بین 12-8 واحد درس نظری می باشد.
بر اساس تبصره 1 همین ماده تعداد واحد درسی موظف اعضای هیأت علمی 12- 8 واحد می باشد که بر اساس مرتبه دانشگاهی، سن و سابقه خدمت، تنوع دروس، تدریس درس جدید، تکرار دروس و مقاطع تحصیلی تعیین می شود و به هر حال به نحوی محاسبه می شود که متوسط واحد موظف تدریس اعضاء هیأت علمی در دانشگاه کمتر از 10 واحد نباشد. هر سال تحصیلی دارای دو نیمسال و هر نیمسال به طول 17 هفته می باشد و اعضای هیأت علمی بالینی در طول سال خدمت خواهند نمود.
به استناد تبصره 2 همین ماده واحد موظف اعضاء هیأت علمی در هر نیمسال تحصیلی به صورت زیر تعیین می شود.
مربی        پایه4-1        12واحد    استادیار    پایه3-1        12واحد
مربی        پایه8-5        11واحد    استادیار    پایه6-4        11واحد
مربی        پایه12-9    10واحد    استادیار    پایه9-7        10واحد
مربی        پایه16-13    9واحد        استادیار    پایه 12و بالاتر    8واحد
مربی        پایه 17یابالاتر    8واحد        دانشیار    با پایه کمتر از12 10واحد
                        دانشیار    با پایه12و بالاتر 8واحد
                        استاد        با هر پایه     8واحد
تبصره 1: چنانچه عضو هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی باشد واحد موظف در 5/1 ضرب می شود.
تبصره 2: ارائه دروس در دوره های شبانه، خارج از واحدهای موظف فوق الذکر و به صورت حق التدریس خواهد بود.
ب: میزان واحد موظف افراد زیر می تواند از اعداد فوق کمتر باشد.
1-    اعضاء هیأت علمی تمام وقت که طرح های پژوهشی ارزنده در دست اجرا دارند و باید وقت بیشتری را صرف امور پژوهشی بنمایند، بنا به پیشنهاد مدیر گروه و تأیید رئیس دانشکده و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه می توانند قسمتی از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشی بنمایند، مشروط بر اینکه ساعات تدریس و آموزش آنان از نصف میزان حداقل مندرج در ماده 2، کمتر نباشد. معیار طرح پژوهشی ارزنده توسط شورای پژوهشی دانشگاه پیشنهاد و در هیأت رئیسه دانشگاه تصویب خواهد شد.
2-    افرادی که دارای مسؤولیت های اجرایی می باشند واحد موظف آن هابه صورت زیر خواهد بود.
رئیس دانشگاه        1واحد
معاونین دانشگاه        2واحد
در مورد بقیه مسؤولین واحدهای موظف به صورت زیر خواهد بود:
1-2- میزان واحد موظف رؤسا و معاونین دانشکده ها با توجه به تعداد هیأت علمی و تعداد دانشجو به شرح زیر تعیین می شود.
- دانشکده هایی که بیش از 100 عضو هیأت علمی یا بیش از 1200نفر دانشجو دارند: 2 واحد رئیس دانشکده و 3 واحد معاونین دانشکده.
- دانشکده هایی که بین 100-50 عضو هیأت علمی یا بین 1200-600 نفر دانشجو دارند: 3 واحد رئیس دانشکده و 5/4 واحد معاونین دانشکده.
دانشکده هایی که کمتر از 50 عضو هیأت علمی یا کمتر از 600 نفر دانشجو دارند 2 واحد رئیس دانشکده و 6 واحد معاونین دانشکده.
2-2- میزان واحد موظف روسای بیمارستان های آموزشی به صورت زیر خواهد بود:
- روسای بیمارستان هایی که بیش از 500 تخت بستری دارند 2 واحد.
- روسای بیمارستان هایی که بین 500-250 تخت بستری دارند 3 واحد.
- روسای بیمارستان هایی که بین 250-100 تخت بستری دارند 4 واحد.
- روسای بیمارستان هایی که کمتر از 100 تخت بستری دارند 6 واحد.
3-2- مدیران کل و روسای ادارات در مجموعه تشکیلات دانشگاه، و معاونین آموزشی بیمارستان های آموزشی با توجه به حجم کار 8-3 واحد موظف در هر نیمسال تحصیلی. مشاورین و مدیران و معاونان ادارات کل وزارت متبوع 5-2واحد.
4-2- مدیران و معاونین گروه های آموزشی با نظر معاون آموزشی دانشگاه و سرپرست مربوطه بر حسب حجم فعالیت، تعداد دانشجویان و دوره های تحصیلی به صورت زیر:
- مدیران گروه هایی که علاوه بر تربیت دستیار تخصصی و فوق تخصصی یا دکترا (ph.D ) ارای زیر مجموعه بخش های مختلف آموزشی نیز می باشند 4 واحد در نیمسال (معاون آموزشی 7 واحد در نیمسال).
- مدیران گروه هایی که به ترتیب دستیار تخصصی و فوق تخصصی یا دکترا (ph.D) مبادرت می نمایند یا بیش از 500 دانشجو در هر نیمسال تحصیلی را آموزش می دهند 5 واحد در نیمسال (معاون آموزشی 7 واحد در نیمسال).
- در مورد بقیه گروه های آموزشی 6 واحد در نیمسال (معاون آموزشی 8 واحد در نیمسال).
- در مورد روسای بخش های آموزشی که به ترتیب دستیار تخصصی یا فوق تخصصی اشتغال دارند با پیشنهاد مدیر گروه و تأیید رئیس دانشکده حداکثر تا 2-1 واحد از میزان واحد موظف آن ها کسر خواهد شد.
5-2- افرادی که با حکم رئیس دانشکده در مورد اجرایی و ستادی دانشکده مشغول فعالیت می باشند با پیشنهاد رئیس دانشکده مربوطه و تأیید معاون آموزشی دانشگاه بین 3- 1 واحد از میزان واحد موظف آن ها کسر خواهد شد.
6-2- افرادی که با حکم رئیس دانشگاه یا معاونین دانشگاه منصوب شده و مسؤولیت های اجرایی و ستادی در سطح دانشگاه دارند با توجه به فعالیت های آنان و با تأیید معاون آموزشی دانشگاه بین 4-3 واحد از میزان واحد موظف آن ها کسر خواهد شد.
تبصره 1: تفسیر میزان واحدهای موظف در کلیه موراد فوق یا مواردی که در آئین نامه پیش بینی نشده است با معاون آموزشی دانشگاه خواهد بود.
تبصره 2: در صورتی که عضو هیأت علمی چند مسؤولیت به عهده داشته باشد بالاترین مسؤولیت وی برای محاسبه میزان واحدهای موظف در نظر گرفته خواهد شد.
ج: طرز محاسبه میزان واحدهای آموزشی معادل اعضاء هیأت علمی
واحد معادل آموزشی که در این آئین نامه ها واحد معادل نامیده می شود به خدمتی اطلاق می شود که ارزش آموزشی آن معادل واحدهای تدریس موصوف دانشگاهی باشد.
فعالیت های مختلف آموزشی به صورت زیر می توانند معادل سازی شود:
1- دروس تئوری یا عملی
هر یک واحد درسی برابر با 17 ساعت کلاس نظری یا 34 ساعت درس عملی (آزمایشگاهی و ...) می باشد، تعداد واحد معادل هر درس بر اساس تعداد دانشجویان کلاس حداکثر تا 5/1 برابر واحد درس به شرح جدول مندرج در صفحه 105 کتاب بازنویسی مقررات آموزشی و تبصره ذیل آن محاسبه می گردد. حداقل تعداد  دانشجویان در هر کلاس و یا آزمایشگاه و ... با نظر شورای آموزشی دانشگاه تعیین خواهد شد.
تبصره 1: واحد معادل دروس کارگاهی یک می باشد.
تبصره 2: تعداد واحد معادل دروس مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترا ph.D یک و نیم برابر می باشد. در صورتی که این دروس برای اولین بار توسط عضو هیأت علمی ارئه گردد واحد معادل آن 2 برابر خواهد بود.
2- سرپرستی پایان نامه
سرپرستی پایان نامه بر اساس مقطع تحصیلی و یا اینکه آیا فرد استاد راهنما و یا استاد مشاور می باشد بر اساس مصوبات هیأت امنا به صورت زیر قبل محاسبه است.
الف: پایان نامه دوره دکترای عمومی
واحد معادل برای هر پایان نامه دوره دکترای عمومی (دکترای پزشکی، دندان پزشکی و دارو سازی) به طریق زیر محاسبه می شود:
3:واحد پایان نامه = واحد معادل
تبصره 1: اگر پایان نامه یا رساله توسط بیش از یک نفر سرپرستی شده باشد تعداد واحد معادل فوق بر تعداد مدرسین تقسیم می شود.
تبصره 2: واحد معادل برای دوره دکترای عمومی بیش از 6 واحد در هر سال تحصیلی برای هر عضو هیأت علمی قابل احتساب نمی باشد.
تبصره3: پایان نامه هایی که با یک عنوان بوسیله بیش از یک دانشجوی، دوره دکترای عمومی اخذ می شود حداکثر تا 3 واحد قابل احتساب است.
ب- پایان نامه کارشناسی ارشد نا پیوسته
- واحد معادل هر پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای عضو هیأت علمی راهنما یک دوم واحد پایان نامه بوده و حداکثر تا سقف 6 واحد برای هر پایان نامه قابل احتساب است.
- واحد معادل برای عضو هیأت علمی مشاور پایان نامه (استاد مشاور) با توجه به میزان مشارکت وی حداکثر یک ششم واحد معادل مربوط به استاد راهنمای آن رساله و حداقل یک دوم خواهد بود. برای هر رساله کارشناسی ارشد ناپیوسته یک نفر استاد مشاور منظور می گردد.
تبصره 1: واحد معادل درس سمینار کارشناسی ارشد ناپیوسته برای یک ششم واحد درس سمینار و حداکثر 2 واحد محسوب می گردد، مشروط بر اینکه موضوعات ارائه شده همانند نباشند.
تبصره 2: محاسبه واحدهای پایان نامه پس از دفاع پایان نامه و تأیید تحصیلات تکمیلی برای استاد راهنما و استاد مشاور قابل محاسبه خواهد بود.
ج- پایان نامه دکترا (ph.D )
- واحد معادل پایان نامه دوره های دکترا (ph.D) برای استاد راهنما مساوی واحد رساله بوده ولی برای رشته هایی که واحد رساله آن بیش از 20 واحد است حداکثر 20 واحد معادل قابل احتساب است.
- واحد معادل برای هر عضو هیأت علمی مشاور پایان نامه (استاد مشاور) با توجه به میزان مشارکت وی حداکثر یک ششم واحد معادل مربوط به استاد راهنمای آن رساله و حداقل یک دوم خواهد بود.
تبصره 1: برای هر رساله دکترا(ph.D) دو نفر استاد مشاور منظور می گردد.
در صورتی که تعداد مشاورین بیشتر از تعداد نفرات فوق باشد واحد معادل فوق بر تعداد نفرات تقسیم خواهد شد. به طوری که جمع واحد معادل ثابت بماند.
تبصره 2: واحد معادل پایان نامه های دکترا (ph.D) در طول دوره تحصیل دانشجو برای استاد راهنما قابل محاسبه است. واحد معادل استاد مشاور پس از دفاع پایان نامه و تأیید تحصیلات تکمیلی قابل محاسبه می باشد.
د- پایان نامه های تخصصی و فوق تخصصی بالینی
1- واحد معادل پایان نامه دکترای تخصصی پزشکی و دندان پزشکی حداکثر 5 واحد معادل می باشد.
2- واحد پایان نامه دکترای فوق تخصصی پزشکی حداکثر 7 واحد معادل می باشد.
تبصره 1: واحد معادل پایان نامه های تخصصی و فوق تخصصی پس از دفاع پایان نامه و تأیید توسط دانشکده قابل محاسبه است.
تبصره 2: تعداد پایان نامه های هر عضو هیأت علمی در ابتدای سال تحصیلی حسب مقررات مربوطه توسط شورای آموزشی پژوهشی دانشکده یا شورای تحصیلات تکمیلی تعیین و به وی اعلام می گردد.
3- آموزش بالینی دانشجویان پزشکی
واحدهای آموزشی اعضاء بخش های بالینی با استناد به تبصره 3 ماده 6 آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی محاسبه و به صورت زیر تعیین می شود:
فعالیت های بالینی به شرط حضور حداقل 3 نفر دانشجو، کارورز یا دستیار به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود.
-    راند بخش بستری، هر 5/1 ساعت راند معادل یک ساعت نظری
-    درمانگاه آموزشی، هر 2 ساعت معادل یک ساعت نظری
-    اتاق عمل یا هر گونه پروسیجر آموزشی در بخش های مختلف هر 2 ساعت فعالیت معادل یک ساعت نظری
-    شرکت فعال در گراندراند یا گزارش صبحگاهی هر 3 ساعت معادل یک ساعت نظری
-    خواندن فیلم های رادیولوژی یا دیدن لام های آسیب شناسی با آموزش آن به همراه دانشجو، کارورز یا دستیار هر 5/1 ساعت یک ساعت نظری
-    سرپرستی کارآموزی و کارورزی در بخش پزشکی اجتماعی یا دیگر بخش ها به شرط حضور در فیلد برای مناطق شهری معادل یک دوم زمان صرف شده و برای مناطق روستایی دو سوم زمان صرف شده تدریس نظری در نظر گرفته می شود.
-    کشیک شب برای گروه های جراحی و بیهوشی 15 شب یک واحد نظری و برای گروه های داخلی 30 شب معادل یک واحد نظری
4- کارآموزی یا کارورزی دانشجویان غیر پزشکی
سرپرستی کار آموزی و کارورزی دانشجویان غیر پزشکی جزء خدمات موظف و قابل قبول اعضاء هیأت علمی می باشد که بر اساس واحد درسی و تعداد دانشجو و به شرط حضور عضو هیأت علمی به صورت زیر قابل محاسبه است:
واحد معادل کارآموزی و کارورزی به طریق زیر محاسبه می شود:
( 5+تعداد دانشجو×واحد درس) بر 12 = واحد معادل
تبصره: در صورت عدم حضور مستمر عضو هیأت علمی و به شرط ارائه گزارش حداکثر تا یک دوم واحد معادل فوق قابل محاسبه است.
5- فعالیت های دیگر آموزشی
بقیه فعالیت های اعضاء هیأت علمی در کلیه گروه ها به صورت زیر قابل معادل سازی می باشد:
الف- ارائه کنفرانس هر یک ساعت معادل یک ساعت نظری
ب- اداره سمینار (هر موضوع) هر یک ساعت معادل یک ساعت نظری
ج- شرکت فعال در کنفرانس ها هر 3 ساعت معادل یک ساعت نظری (ژورنال کلاب، جلسات کلینیکوپاتولوژِی، دفاع از پایان نامه و ...)
د- استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان بازاء هر دانشجو 2/0 واحد معادل و حداکثر 3 واحد در هر سال برای 15 دانشجو.
تبصره 1: کلیه فعالیت های ذکر شده فوق با تأیید مدیر گروه مربوطه و با تأیید معاون آموزشی دانشکده و حداکثر تا 4 واحد در هر نیمسال قابل احتساب می باشد.
و- برگزاری کارگاه های آموزشی برای اساتید و دانشجویان هر یک ساعت فعالیت معادل یک ساعت نظری (به شرط عدم دریافت حق الزحمه جداگانه).
تبصره 2: در ساعات غیر از تدریس یا آموزش باید به نحو مطلوبی توسط گروه و دانشکده برنامه ریزی شود تا اعضاء هیأت علمی بتوانند وظایف دیگر خود را به نحو احسن انجام دهند.
2- تحقیق و پژوهش
الف: فعالیت های پژوهشی
کلیه فعالیت های پژوهشی زیر بر اساس آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی قابل محاسبه می باشد:
-    چاپ مقاله پژوهشی در مجلات معتبر و مورد تأیید
-    ارائه خلاصه مقاله در کنگره های معتبر داخل و خارج
-    ارائه کار جدید (برای اولین بار)، اختراع و اکتشاف به تأیید هیأت ممیزه مرکز
-    طرح های تحقیقاتی در حال انجام با رائه گزارش
-    تصویب و اجرای طرح های پژوهشی
-    داوری مقالات یا کتب، پایان نامه های فراگیران یا طرح های تحقیقاتی
-    بقیه مواردی که در آیین نامه ارتقاء با سایر آیین نامه ها جزء امور پژوهشی آمده است.
حداقل وظایف پژوهشی
1- هر عضو هیأت علمی در هر سال لازم است بین 5/1 – 1 امتیاز پژوهشی کسب نماید.
تبصره 1: با توجه به تأخیر در قبول چاپ مقالات و طرح های پژوهشی و غیره امتیاز پژوهشی می تواند در طول 3 سال کسب و میانگین آن در هر سال 5/1-1 امتیاز گردد.
تبصره 2: مرجع رسیدگی و محاسبه این امتیازات کمیته منتخب دانشکده می باشد.
2- کسانی که بیش از 10 سال در مرتبه استادیاری توقف داشته باشند به آن ها تذکر داده شود که حداکثر در عرض دو سال در مورد ارتقاء رتبه خود اقدام نمایند و در غیر این صورت بازخرید شوند.
3- اعضاء هیأت علمی که بیش از 20 سال در مرتبه استادیاری توقف داشته باشند دانشگاه می تواند آن ها را بازنشسته نماید.
ج: نحوه معادل سازی فعالیت های پژوهشی
هر امتیاز پژوهشی کسب شده که با نظر کمیته منتخب دانشکده تعیین گردد تنها یک بار در سال تحصیلی و در موراد زیر قابل محاسبه و معادل سازی با واحد آموزشی است.
- چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی آئین نامه ارتقاء محاسبه و واحد معادل آن یک دوم امتیاز داده شده با مقاله است.
-    ارائه مقاله در کنگره های معتبر داخل و خارج از کشور به ازاء هر خلاصه مقاله یک دوم امتیاز آن واحد معادل آموزشی مصوب و حداکثر 2 واحد معادل در سال
-    ارائه کار جدید به تأیید هیأت ممیزه مرکزی واحد معادل آن یک دوم امتیاز داده شده خواهد بود.
-    تألیف کتاب یک سوم امتیاز داده شده واحد معادل آن بوده حداکثر تا 7 واحد معادل قابل محاسبه خواهد بود (تجدید چاپ تا 3 واحد معادل).
-    ترجمه کتاب یک سوم امتیاز داده شده واحد معادل آن بوده و حداکثر تا 3 واحد معادل قابل محاسبه خواهد بود. (تجدید چاپ تا 1 واحد معادل).
-    داوری مقالات، کتب یا طرح ها تحقیقاتی به ازاء هر طرح یا مقاله 1/0 واحد و حداکثر 1واحد معادل در هر سال قابل محاسبه خواهد بود. داوری هر کتاب با نظر شورای پژوهشی دانشگاه حداکثر تا 5/0 واحد معادل محاسبه می گردد.
-    داوری پایان نامه های دکترای عمومی، کارشناسی ارشد، دکترا (ph.D)، تخصصی، فوق تخصصی، به ازاء هر پایان نامه 2/0 واحد معادل و حداکثر 2 واحد معادل در سال قابل محاسبه می باشد.
-    اجرای طرح های تحقیقاتی و ارائه گزارش آن بر اساس نظر شورای پژوهشی دانشگاه معادل سازی خواهد شد و چنانچه عضو هیأت علمی حق التحقیق دریافت نماید، به طرح وی واحد معادل تعلق نخواهد گرفت. در هر صورت واحد معادل برای هر طرح تحقیقاتی از یک واحد معادل و حداکثر تا 3 واحد معادل تجاوز نخواهد کرد.
تبصره: سهم امتیاز هر عضو هیأت علمی بر اساس جدول شماره یک آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی محاسبه و واحد آموزشی معادل برای هر نفر به دست می آید.
3- فعالیت های اجرایی و مدیریتی
با توجه به لزوم مشارکت تمامی اعضاء هیأت علمی در امور اجرایی پیشنهاد می گردد مسؤولین دانشگاه طوری برنامه ریزی نمایند که هر عضو هیأت علمی حداقل در یک کمیته یا شورا مسؤولیت مشورتی داشته باشد و 2ساعت وقت در هفته برای این کار اختصاص دهد. امتیاز فعالیت های اجرایی بر حسب مدت و نوع مسؤولیت بر اساس آئین نامه ارتقاء قابل محاسبه می باشد.
الف- نحوه معادل سازی فعالیت های اجرایی و مدیریتی
در مورد اعضای هیأت علمی که مسؤولیت مدیریتی ندارند ولی در امور اجرایی دانشگاه شرکت می کنند بازاء هر 100 ساعت شرکت فعال در این فعالیت ها یک واحد معادل آموزشی در سقف واحدهای موظف تعیین می گردد. شرکت فعال در کمیته ها و شوراهای وزارت متبوع به ازاء هر 50 ساعت یک واحد معادل تعیین می گردد.
4- توسعه فردی
ساعاتی که هر عضو هیأت علمی برای ارتقاء سطح دانش و آگاهی خود صرف نموده و از طریق حضور در کتابخانه یا مطالعه و استفاده از وسایل اطلاع رسانی و غیره به این مهم دست می یابد و با ارائه مستندات و گزارش به مدیر گروه و تأیید وی در ازاء هر 6 ساعت، معادل یک ساعت نظری مصوب خواهد شد. حداکثر واحد معادل آن در هر نیمسال تحصیلی یک واحد خواهد بود.
5- ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سلامت
فعالیت های درمانی یک عضو هیأت علمی چنانچه همراه با آموزش فراگیر باشد معادل تبصره های ماده یک محاسبه خواهد شد. چناچه این فعالیت ها بدون حضور فراگیر و صرفاً برای ارئه خدمات درمانی و ارتقاء سلامت باشد در ازاء هر 4 ساعت معادل یک ساعت نظری محاسبه خواهد شد و حداکثر واحد معادل آن در هر نیمسال تحصیلی 3 واحد خواهد بود.
6- فعالیت های تخصصی در خارج از دانشگاه
چنانچه این فعالیت ها با تأیید دانشگاه و یا وزارت متبوع باشد، معادل شرکت در جلسات کمیته های درون دانشگاه یا خارج از دانشگاه واحد معادل آن محاسبه خواهد گردید.


بازگشت به فهرست