برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

نحوه پذیرش دستیاران در رشته های تخصصی دندان پزشکی

1- نحوه پذیرش دستیاران در رشته های تخصصی در سهمیه دولتی دارای تعهد خدمتی
نظر به نیاز مبرم دانشکده های تازه تأسیس به تکمیل نیروی آموزشی بومی و علاقمند به خدمت در آن محل، پذیرش دستیاران رشته های تخصصی دندان پزشکی در این سهمیه با این نگرش به صورت زیر انجام می گیرد:
الف-  اولویت اول: پذیرش جهت تربیت اعضاء هیأت علمی دانشکده هایی است که طبق جدول پیوست 1 جهت هر رشته و به تعداد مورد نیاز مشخص شده است و داوطلب طبق شرح این دستورالعمل تعهد خاصی می سپارد.
ب- اولویت دوم: پذیرش دستیاران جهت تعهد عام خدمت در کادر آموزشی دانشکده های دندان پزشکی و یا کادر درمانی به ویژه در مناطق محروم طبق تعهد نامه مربوطه می باشد.

نحوه پذیرش و انتخاب محل آموزش جهت داوطلبان متعهد خاص خدمت آموزشی
الف: داوطلبان بومی و علاقمند به خدمت در دانشکده های جدول 1 حداقل یک روز قبل از تاریخ مشخص شده به دانشکده مورد نظر مراجعه و فرم درخواست به تعهد خاص پیوست 2 را تکمیل و در همان روز تحویل معاونت آموزشی دانشگاه می نماید.
ب: دانشکده از ساعت 8 صبح روز مشخص شده اقدام به گزینش افرادی که تمایل به سپردن تعهد خاص به آن دانشکده را دارند، در هر یک از رشته های تخصصی می نمایددانشکده با مصاحبه از بین داوطلبان، افراد بومی را اساس ضوابط پیوست 3 مشخص می کند. سپس کلیه افراد بومی تأیید شده جهت انتخاب رشته در عصر همان روز یا روز بعد دعوت می شوند.
ج: افراد واجد شرایط در بند ب، این بار به ترتیب نمره آزمون، فراخوانده و رشته مورد درخواست انتخاب می شود چنانچه داوطلبی به هیچ کدام از رشته های باقیمانده علاقه نداشته باشد از این سهمیه خارج و جزء داوطلبان متعهد عام و یا پرداخت شهریه قرار می گیرد.
تبصره 1: ضوابط پذیرش برای افراد مشابه از نظر سهمیه، رشته و نمره آزمون به ترتیب نمره رشته تخصصی مورد درخواست زبان می باشد.
تبصره 2: در شرایط مساوی اولویت با رزمندگان می باشد.
د: افراد انتخاب شده جهت هر رشته برای سپردن تعهد خدمتی به میزان 3 برابر مدت دوره تحصیل     محضر معرفی می گردند. افراد حداکثر ظرف 2 روز باید تعهد خدمتی خود را بسپارند. در غیر این صورت، منصرف محسوب می شوند.
ه: 20% ظرفیت پذیرش هر دانشکده جهت تعهد خاص به رزمندگان تعلق دارد مگر اینکه داوطلب رزمنده با توجه به قرار گیری در ترتیب نمره مایل به انتخاب رشته نباشد و یا اینکه اصولاً رزمنده داوطلبی وجود نداشته باشد که در این صورت در بین داوطلبان آزاد انتخاب خواهد شد.
و: داوطلبان بومی و علاقمند به خدمت در استان کرمان چنانچه در هیچ یک از رشته های مورد علاقه خود در دانشکده دندان پزشکی کرمان تنتوانستند تعهد خاصی بسپارند می توانند در تاریخ مشخص شده به دانشکده دندان پزشکی رفسنجان مراجعه نمایند.
ن: داوطلبان پذیرش شده پس از سپردن تعهد خدمتی و تحویل آن به دانشگاه، برگه انتخاب محل آموزش 8 گزینه ای پیوست 4 را تحویل گرفته و تنها برای رشته مورد علاقه و پذیرش شده خود آن را برای آموزش خود تکمیل می کند.
ح: دانشگاه در پایان مهلت مقرر لیست افراد پذیرش شده را به انضمام:
1 تصویر سند محضری، با تأیید برابری با اصل، 2 فرم تکمیل شده 8 گزینه ای محل آموزش را به دبیرخانه ارسال می دارد.

نحوه پذیرش و انتخاب محل آموزش جهت داوطلبان متعهد خدمت عام آموزشی یا درمانی
الف- داوطلبانی که نتوانسته یا نخواسته اند به هیچ یک از دانشکده های مندرج در جدول 1 تعهد خاص آموزشی بسپارند مشمول این قسمت می شوند. این داوطلبان در صورت قرارگیری در قبولی نهایی سهمیه دولتی، تعهد عام به میزان2 برابر مدت آموزش به دانشکده های محل آموزش خواهند سپرد.
ب- این داوطلبان فرم یکصد گزینه ای انتخاب محل آموزش را به طور کامل و با مداد مشکی جهت تمامی رشته های تخصصی و تمامی دانشکده ها و هر دو سهمیه دولتی و آزاد پر می کنند این فرم ها در نیمه اول تیر ماه از طریق دانشگاه ای محل ثبت نام در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت این گروه از داوطلبان می بایستی فرم های تکمیل شده یکصد گزینه ای را حداکثر تا 48 ساعت بعد از دریافت فرم به دانشگاه محل ثبت نام تحویل نمایند. فرم های مربوطه از طریق دانشگاه ها به دبیرخانه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی ارسال می گردد. فرم ها نباید دارای تاخوردگی باشد. ترتیب انتخاب محل بر اساس علاقه داوطلب به رشته و دانشگاه می باشد.

2- نحوه پذیرش دستیاران در رشته های تخصصی در سهمیه آزاد
دانشکده های دندان پزشکی آموزش دهنده در دوره های دکترای تخصصی، توانایی علمی کافی برای تربیت دستیاران را دارند لذا این دانشکده ها توانایی آن را دارند تا چنانچه داوطلبانی تمایل به پرداخت شهریه آموزشی خود باشند آنان را اضافه بر آنچه به صورت دولتی آموزش می دهند. پذیرش نماید.
دستیاران پذیرفته شده در این سهمیه دارای تعهد خدمتی دوره دکترای تخصصی نخواهد بود همین امر موجب گردید تا در سال گذشته بسیاری از داوطلبان با رتبه ای بالا از این امتیاز استفاده و انتخاب های بالاتر خود را در این سهمیه انتخاب نمایند.

نحوه انتخاب محل آموزش جهت داوطلبان سهمیه آزاد
این داوطلبان در برگه انتخاب رشته، رشته محل های مورد علاقه خود را در سهمیه آزاد مشخص می کنند ضمن آنکه می توانند سهمیه دولتی را نیز قید کنند. کدهای هردو سهمیه برای یک رشته محل به صورت جداگانه یادداشت می شود به عنوان مثال ممکن است داوطلبی تمایل داشته باشد تا در رشته اندودانتیکس ادامه تحصیل بدهد، او به دلیل بومی بودن در استان اصفهان تمایل دارد تا ابتدا سهمیه آزاد این رشته را در شهر اصفهان انتخاب کند ولی به دلایل مختلف تمایل به خروج از اصفهان را ندارد لذا انتخاب دوم خود را سهمیه دولتی اندودانتیکس دانشکده اصفهان مشخص می کند و به همین ترتیب تا انتها جدول انتخاب محل آموزشی را تکمیل می نماید شهریه سالانه آموزش دوره دستیاری برای هر یک از رشته ها متعاقباً پس از کار کارشناسی دبیرخانه اعلام خواهد شد.

3- نحوه تعیین محل آموزشی کلیه داوطلبان
1- تعداد پذیرش دستیاران در هر رشته محل و سهمیه طبق جدول 2 در پیوست 5 می باشد.
2- حداقل یک ظرفیت از ظرفیت آموزشی سهمیه دولتی دانشکده های آموزش دهنده به متعهدین خاص تعلق دارد. تنها در صورتی بیش از یک ظرفیت به متعهدین خاص داده می شود که هر 2 نفر، بالاترین نمره را در بین تمامی داوطلبان در هنگام تعیین آن رشته محل کسب کرده باشند.
3- باقیمانده ظرفیت سهمیه دولتی و سهمیه آزاد تنها بر اساس یک نمره، رشته محل، سهمیه آموزشی دولتی یا آزاد، سهمیه داوطلبی رزمندگان، و آزاد طبق برگه یکصد گزینه ای انتخاب محل آموزش به سایر داوطلبان متعهد عام و آزاده داده خواهد شد و توسط کامپیوتر رشته محل داوطلبان تعیین می گردد. در صورت برابر نمره آزمون و شرایط مشابه در یک رشته محل، به صورت زیر عمل می شود.
الف: چنانچه افراد در سهمیه آزاد و رزمنده از هر جهت مشابه باشند اولویت با رزمندگان می باشد.
ب: چنانچه در داخل هر یک از سهمیه های آزاد و یا رزمنده افراد از جهت نمره و رشته و محل آموزش یکسان باشند ابتدا نمره تخصصی داوطلب در رشته مربوطه و سپس به نمره زبان انگلیسی در آزمون ترجمه می شود و در صورت برابری معدل کل دوره دکترای عمومی دندان پزشکی تأثیر داده می شود.
4- انتخاب رشته به صورت کامپیوتری و با توجه به موارد 1 و 2 صورت می گیرد.
5- چنانچه فرد پذیرفته شده نهایی به هر دلیل از حضور در ثبت نام یا کلاس سرباززند به مدت 2سال از شرکت در آزمون پذیرش دستیاری رشته های تخصصی دندان پزشکی محروم خواهد شد.
پیوست 1
جدول دانشکده های دندان پزشکی محروم که می توانند تعهد خاص خدمتی خود را به آن بسپارند. اعداد بیانگر تعداد نفرات قابل پذیرش در هر رشته محل می باشد.
جدول 1

پیوست 2
فرم درخواست سپردن تعهد آموزش دوره های دستیاری رشته های تخصصی دندان پزشکی به صورت تعهد خاص به دانشگاه علوم پزشکی...........
معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
با سلام
احتراماً اینجانب دکتر        فارغ التحصیل سال            رشته دندان پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی            که در آزمون ورودی رشته های تخصصی دندان پزشکی اسفند 1384 دانشکده تعهد خاص به مدت 3 برابر مدت آموزش به عنوان کادر هیأت علمی بسپارم.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب مورد بررسی قرار گیرد. ضمناًً مدارک بومی بودن خود را پیوست می کنم روشن است چنانچه در آینده پس از بررسی مشخص گردد مدارک پیوست اینجانب نادرست بوده است. شخصاً اعتراف می کنم که صلاحیت تربیت آینده سازان این کشور را نداشته و هر گونه برخورد با خود را تا حد اخراج می پذیرم.
آدرس:                        تلفن:
شماره تلفن ضروری:
تاریخ:                         نام و امضاء:
دستور معاونت آموزشی
محل درج نتیجه بومی بودن بر اساس مصاحبه و مدارک
محل امضاء مهر و ریاست دانشکده
محل امضاء و مهر معاون آموزشی دانشگاه

پیوست 3
شرایط بومی بودن و نحوه امتیاز دهی
1-    متولد استان مورد تقاضا برای استفاده از سهمیه بوده و دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه یا دانشگاهی را در آن استان گذرانده باشند.
2-    محل تولد یکی از والدین و یا همسر، استان مورد تقاضا برای استفاده از سهمیه بوده و سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و دانشگاهی را در آن استان گذرانده باشند.
3-    در استخدام دانشگاه مناطق محروم مورد تقاضا برای استفاده از سهمیه مذکور بوده و سابقه مدیریت اجرایی به مدت 3 سال تا تاریخ 18 اسفند 84 در همان دانشگاه محل خدمت با عنوان مسؤول یا پرسنل آن دانشگاه یا بیمارستان ها یا مراکز بهداشتی درمانی آن دانشگاه باشند.
4-    دندان پزشکان عمومی که حداقل به مدت 4 سال تا تاریخ 18 اسفند 84 در مناطق محروم با تأیید رئیس دانشگاه مربوطه خدمت نموده باشند.

پیوست 4
بسمه تعالی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دبیرخانه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی
فرم انتخاب محل آموزش 8گزینه ای بیستمین دوره پذیرش دستیار دندان پزشکی سال تحصیلی 86-85
نام خانوادگی:
نام:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
تاریخ تولد:
محل تولد:
دانشگاه محل امتحان:
سهمیه:
نمره:
رتبه در سهمیه:
متعهد خاص به دانشگاه:
رشته قبولی:
اینجانب            ضمن تأیید مراتب فوق اعلام می دارم که طی سند تعهد محضری        به شماره            مورخ        حوزه        به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی         تعهد نموده ام که 3 برابر مدت تحصیل خدمت نمایم. بدیهی است با توجه به نمره و رتبه تصمیم گیری محل آموزش به عهده دبیرخانه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی خواهد بود.
آدرس کامل محل سکونت:
شماره تلفن ضروری:
امضاء داوطلب:
تاریخ تکمیل فرم:
محل امضاء و مهر معاونت آموزشی دانشگاه

پیوست 5
ظرفیت پذیرش دستیار رشته های تخصصی اعم از تعهد خاص، یا عام یا آزاد
جدول 2

پیوست 6
ظرفیت پذیرش دستیار رشته های تخصصی اعم از تعهد خاص، عام یا آزاد


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست