برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای پایان نامه - مقدمه نويسنده

راهنمای پایان نامه تحصیلی

مقدمه نویسندگان
هدف از تحصیلات، آموزش و آموختن معلومات و تکنیک خاص نیست، زیرا تکنیک در حال تغییر است. آنچه هدف است، این است که دانشجو مطلبی دائمی بیاموزد که برای او ثابت و جاودانی باشد و او را مستقل کند و در موقعیت های دیگر بتواند مستقلاً تصمیم بگیرد.
معلومات انسان یا به وسیله معلم و کتاب (معلومات دیگران) و یا از طریق تحقیق و تجربه شخصی حاصل می شود. در پایان نامه هدف این است که با استفاده از اطلاعات به دست آمده و معلومات دیگران از طریق تحقیق و نوآوری، تجربه شخصی نیز به دست می آید تا معلومات افراد کامل تر و عمیق تر گردد. منظور از تحقیق در اینجا، این می باشد که با استفاده از منابع دیگر، به چیز جدیدی دست یافته شود، نه این که تکرار تحقیقات انجام شده یا الگوی مشابه آن باشد.
در ارتباط با اهمیت تحقیق می توان گفت که پژوهش و تحقیق عامل پیشرفت و توسعه است و موجب انگیزش مطالعه بیشتر و کسب توانایی علمی افزونتر می شود. تحقیق بهترین ابزار برای حرکت در مسیر و کسب دانش روز است، بعلاوه با تحقیق مسائل بهتر فهمیده می شود و می توان مشکلات را بهتر حل کرد.
با توجه به اینکه دانشجویان دوره دکتری دندان پزشکی با انجام کارهای تحقیقاتی بخش مهمی از محققان کشور را تشکیل می دهند، لذا هدایت منظم و متشکل پایان نامه های آنان به سوی اولویت های تحقیقاتی و گسترش مرزهای دانش ضروری می باشد، لذا به منظور هدایت در روش کار و نگارش پایان نامه ها این نوشته تقدیم شده است
دکتر سید جلیل صدر
دکتر رسول مفید
پائیز 1373



بازگشت به فهرست