برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای پایان نامه - آئین نامه های آموزشی

راهنمای پایان نامه تحصیلی

آئین نامه های آموزشی مربوط به پایان نامه ها
این آئین نامه ها از کتاب راهنمای آموزشی دانشکده دندان پزشکی، تهیه و تنظیم شده در دفتر ارزشیابی و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استخراج شده است.
ماده(19): تهیه پایان نامه آخرین بخش دوره دکتری دندان پزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود، زیر نظر استاد راهنما به تحقیق و تتبع بپردازد.
تبصره: استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو، موافقت استاد و تأیید گروه آموزشی تعیین می گردد.
ماده(20): دانشجو پس از گذراندن هشتمین نیمسال تحصیلی مجاز است موضوع پایان نامه را با نظر استاد راهنما انتخاب کند، موضوع پایان نامه پس از تأیید گروه آموزشی قطعیت می یابد.
ماده(21): به پیشنهاد استاد راهنما حداکثر تا دو نفر از اعضاء علمی یا متخصصان و محققان برجسته پس از تأیید شورای آموزشی گروه به عنوان استاد مشاور تعیین می شود.
ماده(22): ارزشیابی پایان نامه توسط هیأت داوران متشکل از استاد راهنما و حداقل دو عضو هیأت علمی یا محققان و متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی مربوط صورت می گیرد.
تبصره: درجه استاد راهنما و اعضای هیأت علمی حداقل باید استادیاری باشد. در خصوص محققان و متخصصان و صاحب نظران داشتن دکتری تخصصی الزامی است.
ماده(23): در صورتی که پایان نامه از نظر هیأت داوران ضعیف تشخیص داده شود، دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مجاز تجاوز نکند رساله خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیأت داوران تعیین می کند از آن دفاع نماید.
تبصره(1): در صورتی که دانشجو در مدت مجاز تحصیل موفق به گذراندن پایان نامه نشده باشد می تواند معادل تعداد واحدهای پایان نامه، درس یا دروسی را به تشخیص گروه آموزشی مربوط، حداکثر در یک نیمسال بگذراند، در این حال در صورتی که میانگین کل واحدهای انتخابی دانشجو حداقل 14باشد،  به وی مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط داده خواهد شد.
تبصره(2): ترتیب برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه توسط گروه آموزشی مربوط به صورتی تنظیم می گردد که دانشجو بتواند در پایان مدت مجاز تحصیل، فارغ التحصیل شود.
ماده(24): پایان نامه توسط هیأت داوران در چهار درجه ارزشیابی شده و به شرح زیر نمره داده می شود و این نمره در میانگین کل دانشجو محاسبه می شود:
نمره از 17 تا 20 عالی
نمره از 14 تا 17 خوب
نمره از 12 تا 14 قابل قبول
نمره از 12 کمتر غیر قابل قبول
ماده(25): دانشجو پس از انتخاب واحد پایان نامه، تا زمانی که آن را به پایان نرسانده است موظف است بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسال های بعد نیز برای آن ثبت نام نماید. در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیم سال تحصیلی وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانگین دانشجو منظور خواهد شد.


بازگشت به فهرست