برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای پایان نامه - انواع

راهنمای پایان نامه تحصیلی

انواع پایان نامه
به طور کلی به منظور افزایش قدرت اعتماد به نفس و قدرت تفکر و ابداع و روحیه تتبع و تحقیق در فعالیت های مستقل علمی و پژوهشی و حل مشکلات و تنگناهای بهداشتی– درمانی و کشف رازهای پزشکی لازم است دانشجویان دندان پزشکی در یکی از جنبه های رشته دندان پزشکی زیر نظر استاد راهنما و اساتید مشاور به انجام بررسی در یک موضوع خاص یا پژوهشی پرداخته و نتایج آنها را به صورت پایان نامه مطابق شرایط ارائه دهند.
پایان نامه را می توان بر حسب نظرات مختلف طبقه بندی نمود، ولی آنچه در این دانشکده دندان پزشکی تا به امروز متداول بوده است به صورت زیر می باشد:

1- پایان نامه های تحقیقی
الف:پژوهش بنیادی (آزمایشگاهی، آماری)
پژوهشی است که عمدتاً در جهت گسترش مرزهای دانش انجام می گیرد و برای نتایج آن کاربرد و استفاده علمی خاصی در نظر گرفته نمی شود.
ب: پژوهش کاربردی (کلینیکی، تکنیکی)
پژوهشی است که استفاده علمی خاص برای نتایج حاصل از آن در نظر گرفته می شود و غالباً جنبه کاربردی – تولیدی دارد.

2- پایان نامه های مرور مقالات و گردآوری
این گونه پایان نامه ها ممکن است به صورتهای مختلف تهیه شوند:
الف: مرور مقالات و گردآوری تحت یک موضوع خاص حرفه ای (مرور و گردآوری مطالب جدید پیرامون یک مسئله خاص دندان پزشکی)
ب: مرور و مقالات یک موضوع در محدوده زمانی خاص (بررسی و خلاصه نویسی از مقالات منتشره در محدوده زمانی خاص با عنوان مشخص)
ج: مرور مقالات به همراه گزارش یک یا چند تکنیک (مرور مقالات در ارتباط با شرح، توصیف، مقایسه روش تکنیکی)
د: مرور مقالات به همراه گزارش موارد کلینیکی (مرور مقالات در ارتباط با گزارش یک یا چند مورد کلینیکی نادر، یا جالب و آموزنده دارای ویژگی هایی که قبلاً گزارش نشده باشد)
نکته مهم: تمام موارد بررسی و مرور مقالات بایستی با جمع بندی و نتیجه گیری مطالب همراه باشند.

3- پایان نامه های ترجمه ای
ترجمه یک کتاب یا فصولی از آن
نکته مهم: پایان نامه باید حاصل تحقیق و یا مطالعات و بررسی های دانشجو باشد و تنها ترجمه مقالات یا فصولی از کتاب های خارجی به عنوان پایان نامه دارای ارزش کافی نیست و حتی در مواردی مورد قبول نخواهد بود.
نکته مهم: پایان نامه هایی که هدف از تدوین آنها گسترش مرزهای دانش و یافتن روش های نو در زمینه های کار بردی باشد دارای اعتبار بیشتری می باشند.
*توصیه می شود پایان نامه دانشجویان یکی از انواع زیر باشد:
1-    تحقیقی بنیادی
2-    تحقیقی کاربردی
3-    مرور مقالات و گرد آوری مطالب جدید پیرامون مسئله خاص دندان پزشکی
4-    گزارش یک تکنیک یا موارد کلینیکی جالب، یا نادر یا مواردی که قبلاً گزارش نشده باشد.
ترجمه مقالات و فصولی از کتاب به عنوان پایان نامه دارای ارزش کافی نیست.


بازگشت به فهرست