برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای پایان نامه - استاد راهنما

راهنمای پایان نامه تحصیلی

استاد راهنما – استاد مشاور

وظایف استاد راهنما
1-    همکاری با دانشجو در تکمیل فرم «تصویب موضوع پایان نامه».
2-    هدایت دانشجو در کلیه مراحل طرح، اجرا و تدوین پایان نامه.
3-    راهنمایی دانشجو در انتخاب استاد مشاور، در صورت لزوم.
4-    تشکیل جلسات به منظور بررسی پیشرفت کار پایان نامه (با حضور دانشجو و استاد مشاور).
5-    مطالعه، تصحیح و تأیید پیش نویس و تایپ شده پایان نامه.
6-    راهنمایی و هدایت دانشجو جهت تشکیل جلسه دفاع و ارزشیابی پایان نامه.

چه کسانی می توانند استاد راهنمای پایان نامه های دوره دکتری دندان پزشکی باشند؟
الف) مربیان با سابقه آموزشی 5 سال به بالا (با تأیید معاونت آموزشی)
ب) استاد یاران، دانشیاران و اساتید
ج) اعضاء هیأت علمی دانشکده های دیگر (در صورت موافقت مدیر گروه مربوطه و معاونت آموزشی/ پژوهشی این دانشکده).
هر استاد راهنما در ترم می تواند حداکثر راهنمایی دو پایان نامه از دانشجویان ترم 9 را تحت نظر خود بگیرد و خارج از این ظرفیت پذیرفته نیست.

- در موارد صلاحدید گروه آموزشی و یا به علت زیاد بودن تعداد دانشجویان، موافقت با راهنمایی بیش از دو دانشجو با تصویب شورای آموزشی/ پژوهشی دانشکده امکان پذیر است.

-    در مواردی که موضوع پایان نامه، کار پژوهشی وسیع (مثلاً تحقیقات اپیدمیولوژیک گسترده) و خارج از عهده یک دانشجو باشد، با ارائه طرح آموزشی توسط دانشجویان و با موافقت استاد راهنما و شورای آموزشی/ پژوهشی دانشکده بیش از یک دانشجو می توانند یک طرح پژوهشی را با هم زیر نظر یک استاد راهنما به پایان برساند به انتخاب موضوع، تصویب و موافقت استاد راهنما و ثبت موضوع تغییراتو تصویب و موافقت استاد راهنما مراجعه شود.
-    هر دانشجو فقط یک استاد راهنما دارد.
-    دانشجویان در صورت لزوم و بنا به توصیه یا موافقت استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی می توانند حداکثر دو نفر از اعضاء هیأت علمی را به عنوان استاد مشاور انتخاب نمایند تا در مواردی به آنها کمک نمایند (ماده 21 آئین نامه آموزشی)
-    استاد مشاور می تواند از بین اعضاء هیأت علمی دانشکده یا سایر دانشکده ها یا دانشگاه ها انتخاب شوند.

وظایف استاد مشاور
1-    مسؤولیت پذیری در هدایت پایان نامه
2-    همکاری فعال و مستقیم با دانشجو و استاد راهنما در تمام مراحل اجرای پایان نامه.
3-    سعی در رفع مشکلات علمی دانشجو.
4-    شرکت در جلسات بررسی و چگونگی پیشرفت کار پایان نامه و هماهنگی لازم بات استاد راهنما.
5-    مشارکت در جلسه هیأت داوران (جلسه رسیدگی و ارزشیابی پایان نامه).

استاد مشاور پس از تصویب موضوع پایان نامه با نظر استاد راهنما از بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یا سایر دانشگاه ها انتخاب می شوند. استاد مشاور باید موافقت خود را برای همکاری و هدایت پایان نامه کتباً اعلام نماید.


بازگشت به فهرست