برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای پایان نامه - انتخاب واحد

راهنمای پایان نامه تحصیلی

انتخاب واحد پایان نامه
همان طوری که قبلاً هم ذکر گردید، دانشجو در ترم 9 ترجیحاً موضوع پایان نامه خود را با موافقت استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی و امضاء معاون آموزشی در دفتر پایان نامه های اداره آموزش ثبت می کند، ولی انتخاب واحد پایان نامه اصولاً در آخرین ترم دانشجوئی یا ترمی که دانشجو (بعد از ترم آخر) می خواهد پایان نامه خود را بگذراند و یا فارغ التحصیل شود، بایستی انجام گیرید. به عبارت دیگر دانشجو در ترمی که واحد پایان نامه را انتخاب و ثبت نام کرده است مجاز به تشکیل جلسه و رسیدگی و ارزشیابی پایان نامه است.
دانشجو بایستی با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل خود، کار پایان نامه خود را برنامه ریزی نماید تا با نظم خاصی، توأم با آرامش در زمان مناسب آن را به پایان برساند.
دانشجو پس از انتخاب واحد پایان نامه، تا زمانی که آن را به پایان نرسانده است، مؤظف است براساس تقویم دانشگاهی در نیم سال های بعد نیز برای آن ثبت نام نماید، در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیم سال تحصیلی وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانگین نمرات دانشجو منظور خواهد شد (ماده 25 آئین نامه آموزشی).


بازگشت به فهرست