برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای پایان نامه - آمادگی برای جلسه دفاع

راهنمای پایان نامه تحصیلی

آمادگی برای جلسه رسیدگی و ارزشیابی (جلسه دفاع) پایان نامه

شرایط برگزاری جلسه ارزشیابی
زمان جلسه دفاع و ارزشیابی پایان نامه با توجه به نکات زیر توسط هیأت داوران برگزار می شود.
الف) حداقل هشت ماه از تاریخ ثبت موضوع پایان نامه در دفتر آموزشی (با توجه به تاریخ و امضاء معاونت آموزشی) گذشته باشد.
ب) بایستی تمام واحدهای دروس تئوری و عملی سال های قبل را با موفقیت گذرانده باشد و فقط پایان نامه یا واحدهای ترمی که پایان نامه را گرفته است، باقیمانده باشد.
ج) دانشجو در زمانی که می خواهد جلسه رسیدگی ارزشیابی تشکیل شود باید در آن نیم سال واحد پایان نامه را انتخاب و ثبت کرده باشد.
د) نسخه های پایان نامه برای ارائه به هیأت داوران جهت مطالعه آماده باشند و به رویت و تأیید استاد راهنما رسیده باشند.
ر) دانشجو بایستی برای جلسه رسیدگی و ارزشیابی، تأیدیه سر دبیر مجله مبنی بر تحویل مقاله جهت درج در مجله را به رئیس هیأت داوران تحویل دهد.
ه) در صورتی که موضوع پایان نامه دارای طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه است، ارائه قرار داد ثبت و امضاء شده طرح تحقیقاتی مصوب از طرف استاد راهنما یا دانشجو در جلسه رسیدگی الزامی است.
نکته مهم1: دانشجو حتی با گذشت چند ماه از تاریخ ثبت موضوع، قبل از ترم انتخاب واحد پایان نامه مجاز به گذرانیدن پایان نامه خود نیست.

نکته مهم2: اگر دانشجویی در ترم آخر که واحد پایان نامه را انتخاب کرده است، در زمان مقرر موفق به گذرانیدن پایان نامه خود نشود می بایستی واحد مربوطه را حذف کند و در نیم سالی که می تواند پایان نامه خود را بگذراند واحد را انتخاب نماید.

نکته مهم3: زمان اتمام نیمسال تحصیلی انتخاب پایان نامه و تاریخ گذراندن پایان نامه نبایستی از حداکثر حد مجاز دوره تحصیلی، گذشته باشد. دقت در این امر از وظایف بر عهده خود دانشجو است و مسؤولیتی از این بابت متوجه اداره آموزش نمی باشد.

ترتیب برگزاری جلسه دفاع و ارزشیابی پایان نامه با نظر دانشجو و استاد راهنما و با توجه به مقررات، به صورتی تنظیم می گردد که دانشجو بتواند در پایان مدت مجاز تحصیل، فارغ التحصیل شود. مسؤولیت توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل به عهده خود دانشجو است.
-    توصیه می شود که دانشجو حداکثر یک ماه قبل از زمان فارغ التحصیل شدن تقاضای گذراندن پایان نامه را بنماید.
-    در صورت اعلام آمادگی دانشجو، برای جلسه رسیدگی ارزشیابی، استاد راهنما موظف است طی نامه ای از معاونت آموزشی بلامانع بودن تشکیل جلسه ارزشیابی دفاع را مورد بررسی قرار دهد. معاونت آموزشی و ادراه آموزش با توجه به بررسی موارد فوق و در صورت تأیید آنها، مجوز لازم را صادر می کند. مجوز صادره باید حفظ گردد و بازمان پیشنهادی جلسه دفاع به معاونت آموزشی ارائه گردد.
-    استاد راهنما با توجه به مجوز بلامانع بودن تشکیل جلسه ارزشیابی (صادره آموزش)، تاریخ و زمان پیشنهادی را به همراه اسامی هیأت داوران انتخابی (با توافق نظر دانشجو و استاد)، جهت اطلاع و همکاری به آموزش اعلام می کند. لازم است حداقل یک هفته قبل از تاریخ جلسه، هماهنگی های لازم با آموزش صورت گیرد و نسخه های پایان نامه به دست هیأت داوران رسانده شوند تا فرصت مطالعه و بررسی برای داوران و زمان هماهنگی برای آموزش وجود داشته باشد.
-    همچنین بنابر نظر استاد راهنما می توان تاریخ قطعی جلسه را از طریق نامه یا تابلو اعلانات به اطلاع گروه ها و سایر دانشجویان و افراد دیگر رساند تا در صورت تمایل در جلسه مربوط شرکت نمایند.


بازگشت به فهرست