برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای پایان نامه - جلسه دفاع


راهنمای پایان نامه تحصیلی

جلسه دفاع و ارزشیابی
-    جلسه ارزشیابی، تصویب و نمره پایان نامه با حضور هیأت داوران 8 ماه پس از تاریخ ثبت موضوع پایان نامه در دفتر اداره آموزش، در محل و زمان مقرر تشکیل می شود.
-    جلسه دفاع از پایان نامه علنی است و حضور اساتید و دانشجویان در جلسه آزاداست.
-    اداره و نحوه مراسم ارزشیابی بنابر توافق نظر استاد راهنما و رئیس هیأت داوران می باشد.
-    نظر به این که جلسه دفاع و ارزشیابی پایان نامه یکی از روزهای مهم خاطره انگیز برای دانشجویان می باشد، پوشیدن لباس مخصوص فارغ التحصیلی در مراسم جلسه، توصیه می گردد.
-    تهیه عکس و یا فیلم از مراسم به خواست و هزینه دانشجو بلامانع است.
-    خواندن سوگندنامه، توسط دانشجو در صورت تصویب پایان نامه، در انتهای جلسه با حضور هیأت داوران اجرا می گردد. در ضمیمه 4 متن سوگند نامه پزشکی آمده است.

معیار های ارزشیابی، تصویب و نمره پایان نامه
- ارزشیابی و نمره پایان نامه با توجه به:
الف- نوع کار انجام شده (تحقیقی، غیر تحقیقی، ترجمه)
ب- ارزش و کیفیت علمی (از نظر افزودن به منابع موجود فارسی).
ج- کمیت و کیفیت رفرانس ها.
د- چگونگی تنظیم و شیوه نگارش (رعایت اصول آئین نگارش پایان نامه ها).
ر- ارائه مقاله تایپ شده از پایان نامه و نحوه ارائه مطالب تدوین شده و پاسخ به سؤالات در جلسه دفاع.
در جلسه هیأت داوران (در فرم مخصوص معیارهای ارزشیابی) انجام می گیرد.
-    ارزشیابی پایان نامه در مقیاس نمره گذاری صفر تا بیست می باشد.
-    نظرات (نمره) هر یک از داوران حتی استاد راهنما توسط خودشان در فرم مخصوص معیارهای ارزشیابی ثبت شده و توسط هیأت داوران جمع آوری می شود و معدل گیری می شود.
-    نمره استاد راهنما ضریب2 دارد.

معیارهای ارزشیابی پایان نامه ها جهت دریافت درجه دکتری دندان پزشکی
  شرح معیارهای ارزشیابی حداکثر
امتیاز
امتیاز
کسب
شده
1

نوع کار انجام شده(نوع پایان نامه)
ترجمه
 بررسی مقالات (مرور و گردآوری) همراه باگزارش
موارد جالب
تحقیقات و بررسی های آماری
تحقیقات و بررسی های کاربردی و کلینیکی
تحقیقات با طرح تصویبی شورای پژوهشی دانشگاه

1 (یک)
3 (سه)
4 (چهار)
5 (پنج)
6 (شش)
7 (هفت
 
2

ارزش و کیفیت علمی پایان نامه از نظر:
الف) جامعیت و هماهنگی مطالب آن با موضوع
ب) میزان حصول به نتایج پیش بینی شده در هدف
ج) افزودن به منابع موجود فارسی

3 (سه)  
3

چگونگی تنظیم و ترتیب قسمت های مختلف پایان نامه
از نظر:
-    فهرست مطالب، مقدمه، هدف، متن اصلی، بحث نتایج، خلاصه، رفرانس ها، و ضمائم.
-    مناسب ترین فصل بندی و تقسیمات تیترها و
و سوتیترهادر متن اصلی
     -    چگونگی نگارش از نظر انشائی و روانی جملات،
          تایپ صحیح، نشانه گذاری، رعایت فواصل و عکس
         هاو...

4(چهار)  
4

چگونگی استفاده از منابع از نظر کمیت (تعداد) و کیفیت
(زمان انتشار آنها)

2 (دو)   
5

ارائه مقاله تایپی از پایان نامه با تمام مشخصات و درج
مقالات در مجله دانشکده (دارا بودن تأییدیه رسید مقاله
به دفتر مجله از سردبیر مجله)

2 (دو)  
6

چگونگی انتقال متن پایان نامه به حضار (چگونگی ایراد سخنرانی)، میزان تسلط به ارائه مطالب تدوین شده و نحوه بیان و ادای توضیحات لازم و پاسخ به سؤالات

2 (دو)  
7 جمع امتیازات 20(بیست)  

عنوان پایان نامه
نام و نام خانوادگی دانشجو
نام و امضاء عضو هیأت بررسی پایان نامه
تاریخ جلسه و ارزشیابی
- با جمع بندی نمرات و معدل گیری (با توجه به 2 برابر کردن نمره استاد راهنما و تقسیم جمع نمره بر تعداد هیأت داوران + 1) نمره پایان نامه مشخص می شود.
حداکثر نمره برای پایان نامه هایی که ترجمه فصل یا فصولی از کتب یا یک کتاب کامل می باشند، 14 (چهارده) می باشد.
حداکثر نمره برای پایان نامه هایی که موضوعات آن به صورت گردآوری و مرور مقالات یا گزارش موارد جالب باشد، 17 (هفده) می باشد.
نمرات 20-18 به پایان نامه های تحقیقی (بررسی های آماری-  بنیادی- کاربردی) تعلق می گیرد.

نکته مهم: پایان نامه هایی ممتاز (بیست) تلقی می شوند که علاوه بر احراز کامل امتیازات معیارهای ارزشیابی دارای طرح تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه با همان موضوع و قبل از تاریخ جلسه رسیدگی باشد.

نکته مهم: گزارش طرح تحقیقاتی مصوب را نمی توان جایگزین پایان نامه نمود. گزارش طرح تحقیقاتی و پایان نامه هر یک مشخصات و مختصات خاص  خود را دارد که رعایت آنها در هر مورد الزامی است.

- پایان نامه های دانشجویان دوره دکتری دندان پزشکی، با توجه به نمرات ارزشیابی در پنج درجه به شرح زیر متمایز می شود.
پایان نامه ها با نمره 20 و طرح مصوب دانشگاه ممتاز
پایان نامه ها با نمره 18 تا 19 عالی
پایان نامه ها با نمره 15 تا 17 خوب
پایان نامه ها با نمره 12 تا 14 قابل قبول
پایان نامه ها با نمره کمتر از 12 غیر قابل قبول
-    نمره پایان نامه در احتساب میانگین کل نمرات دانشجو منظور می شود.
-    نمره حاصل از معدل گیری نظرات هیأت داوران و درجه آن بر مبنای فوق در صصفحه انتهای پایان نامه (صفحه ارزشیابی) منعکس و ثبت می شود.
-    در صفحه ارزشیابی بایستی نام کامل هر یک از افراد هیأت داوران (در مقابل نام خود) امضاء شود تا پایان نامه دارای اعتبار گردد.
-    علاوه بر صفحه ارشیابی و نمره پایان نامه، فرم تصویب و نمره پایان نامه در چهار برگ برای امور فارغ التحصیلی بایستی با دقت و خوانا تنظیم و از هیأت داوران امضاء گرفته شود.
-    فرم های معیارهای ارزشیابی هیأت داوران، برای بررسی های احتمالی آینده، نزد استاد راهنما یا در بخش نزد مدیر گروه حفظ و بایگانی می شوند.
-    در صورتی که پایان نامه از نظر هیأت داوران ضعیف تشخیص داده شود، دانشجو می تواند، بار دیگر در زمانی که هیأت داوران تعیین می کنند، پایان نامه خود را کامل و از آن مجدداً دفاع نماید. تعیین این مدت نباید به نحوی باشد که از حد نصاب حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو فراتر رود (ماده 23 آئین نامه آموزشی).
-    در صورت رعایت تمامی مقررات ذکر شده و آمادگی دانشجو، ترتیب برگزاری جلسات دفاع و ارزشیابی پایان نامه بایستی به صورتی تنظیم گردد که دانشجو بتواند در پایان مدت مجاز، فارغ التحصیل شود (تبصره 2 ماده 23 آئین نامه آموزشی).
-    در صورتی که دانشجو در مدت مجاز تحصیل موفق به گذراندن پایان نامه نشده باشد، می تواند معادل تعداد واحدهای پایان نامه، درس یا دروسی را به تشخیص شورای آموزشی، حداکثر در یک نیمسال بگذراند، در این حال در صورتی که میانگین کل واحدهای انتخابی حداقل 14 باشد، به وی مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوطه داده خواهد شد (تبصره 1 ماده 23 آئین نامه آموزشی).


بازگشت به فهرست