برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای پایان نامه - وظایف دانشجو

راهنمای پایان نامه تحصیلی

وظایف دانشجو
1-    مطالعه کامل و دقیق این مجموعه و مصمم بودن در رعایت کامل مفاد آن.
2-    قبول این مهم که پایان نامه برای رفع تکلیف نیست، بلکه یک کار جدی و یکی از شاخص های مهم آموزشی است.
3-    هماهنگی های لازم با استاد راهنما و رعایت نظرات ایشان.
4-    تنظیم و زمان بندی مراحل ثبت موضوع، طرح و اجرا و تحقیق و تدوین و نگارش پایان نامه و ارائه به موقع آن.
5-    حداقل هشت ماه قبل از زمان پیش بینی فارغ التحصیل شدن موضوع پایان نامه را طبق روال ارائه شده، ثبت نماید.
6-    رعایت و توجه به مقررات مربوط به شرایط تشکیل جلسه دفاع و ارزشیابی پایان نامه (به تعدا نسخه های پایان نامه، آمادگی برای جلسه رسیدگی و ارزشیابی (جلسه دفاع) پایان نامه مراجعه و توجه شود).
7-    با توجه به آگاهی از حداکثر مدت مجاز تحصیل خود، تمام کارهای خود را (به خصوص در ارتباط با انجام و تکمیل پایان نامه) برنامه ریزی نماید تا مشکلی برای او رخ ندهد، چون مسؤولیت تمام عواقب (با توجه به آگاهی از وضعیت خود) به عهده دانشجو است و آموزش دانشکده در این باره مسؤولیتی ندارد.
8-    ارائه مقاله تایپی از پایان نامه با تمام مشخصات درج مقالات به مجله دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دریافت تأییدیه رسید مقاله از سردبیر مجله (قبل از تعیین تاریخ جلسه رسیدگی و ارزشیابی پایان نامه).
9-    همکاری و هماهنگی در برگزاری جلسه رسیدگی و ارزشیابی پایان نامه.
10-    ثبت نمره نهایی و درجه ارزشیابی به همراه امضاء هیأت داوران در صفحه ارزشیابی پایان نامه و در فرم های تصویب نمره پایان نامه (چهار برگ) برای امور فارغ التحصیلی.
11-    نظر به اینکه مجله چکیده پایان نامه های ایران توسط مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به چاپ می رسد، قویاً توصیه می شود که با مراجعه به ضمیمه5 و تهیه فرم 4A آن، پس از جلسه رسیدگی آن را تکمیل کنید و به آدرس مربوطه بفرستید تا با نام خودتان چاپ شود.


بازگشت به فهرست