برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

دستورالعمل اجرایی پایان نامه های دانشجویان دکتری

پایان نامه بخشی از دوره های دوره های عمومی پزشکی، دندان پزشکی و دارو سازی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد.

زمان انتخاب پایان نامه
مادۀ 1- دانشجویان دورۀ دوره های عمومی پزشکی می بایست از شروع دورۀ کارآموزی تا قبل از شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی موضوع پایان نامۀ خودرا انتخاب و به ثبت برسانند.
تبصره: دانشجویان دورۀ دکترای عمومی پزشکی چنانچه موضوع پایان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضع پایان نامه مجاز به شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی نمی باشد.
ماده 2- دانشجویان دورۀ دکترای عمومی دندان پزشکی می بایست پس از گذراندن 120 واحددرسی دورۀ دکترای عمومی دندان پزشکی تا یک سال موضوع پایان نامۀ خود را انتخاب و به ثبت برسانند.
ماده 3- دانشجویان دورۀ دکترای عمومی داروسازی می بایست پس از گذراندن 140 واحد درسی دورۀ دکترای عمومی داروسازی تا یک سال موضوع پایان نامۀ خود را انتخاب و به ثبت برسانند.
تبصره: به دانشجویان دورۀ دکترای عمومی داروسازی و دندان پزشکی چنانچه موضوع پایان نامۀ خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضوع پایان نامه، واحد درسی جدید ارائه نخواهد شد.

انتخاب استاد راهنما
ماده 4- استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی مربوطه و تصویب شورای پژوهشی دانشکده مربوطه تعیین می گردد.
تبصره 1: رتبۀ استاد راهنما حداقل استاد یاری است. در موارد استثنایی با تأیید شورای پژوهشی دانشکده می توان از اعضای هیأت علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود.
تبصره 2: در موراد خاص و با تصویب شورای پژوهشی دانشکده و به منظور انجام تحقیقات بین بخشی دانشجو می تواند بیش از یک استاد راهنما داشته باشد.
ماده 5- در صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان برجسته پس از تأیید شورای پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مشاور تعیین می شود.
تبصره: سقف تعداد پایان نامه های دورۀ دکترای عمومی پزشکی، دندان پزشکی و دارو سازی که به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدایت می شوند از فرمول تقسیم تعداد کل دانشجویان ورودی هر رشته در هر سال به تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشکد، مربوطه ضرب در عدد 2 به دست می آید. در دانشکده هایی که تعداد اعضای هیأت علمی زیاد است و با فرمول فوق سقف پایان نامه هر عضو هیأت علمی عدد کمی خواهد شد، هر عضو هیأت علمی بر اساس مرتبه دانشگاهی وی و با تصویب شورای پژوهشی دانشکده، حداکثر 3 پایان نامه دانشجویان با سال ورودی یکسان را به طور هم زمان می تواند راهنمایی نماید.

انتخاب موضوع پایان نامه
ماده 6- انتخاب موضوع پایان نامه بایستی با هدایت استاد راهنما باشد.
ماده 7- موضوع پایان نامه نباید تکراری باشد به این معنا که پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ولی محتوای یکسان در 5 سال اخیر در دانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد.
تبصره: در موارد خاص و با نظر شورای پژوهشی دانشکده، در موضوعاتی که ممکن است نیاز به تحقق مجدد در کمتر از فاصلۀ زمانی فوق باشد، اخذ پایان نامه با عنوان و محتوای مشابه بلامانع است.
ماده 8- هر دانشجو باید یک موضوع را باید به عنوان پایان نامه انتخاب نماید.
تبصره: انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانشجویان (حداکثر 3 نفر) پس از تأیید استاد راهنما و تصویب شورای پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز می باشد.
الف: حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته باشد.
ب: تقسیم بندی موضوع تحقیق به گونه ای باشد که هر یک از دانشجویان ذیربط بتوانند انجام بخش مستقلی از پایان نامه را عهده دار شوند.

ثبت موضوع پایان نامه
ماده 9- جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود.
الف: انتخاب موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود.
ب: بررسی تکراری نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده.
ج: تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه
د: ارائه طرح پیشنهادی پایان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشکده
ه: ابلاغ مصوبۀ شورای پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه
تبصره: فاصلۀ زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یک سال باشد.

نحوۀ نگارش پایان نامه
ماده 10- هر پایان نامه باید حاوی موارد زیر باشد:
الف: چکیده به زبان فارسی و انگلیسی (اهمیت و زمینۀ کار، مواد و روش، نتایج و نتیجه گیری)
ب: مقدمه (دلایل اهمیت موضوع پژوهش، اطلاعات کلی در زمینۀ پژوهش و اهداف پژوهش)
ج: بررسی متون
د: روش کار (نوع پژوهش، محیط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش جمع آوری اطلاعات، روش تجزیهو تحلیل داده ها و انواع آزمون های آماری و مراحل انجام کار).
ز: نتایج (استفاده از آزمون های آماری، جداول، نمودارها، و بیان نتایج)
و: بحث و نتیجه گیری (بررسی نتایج حاصله، مقایسه نتایج با سایر مطالعات، بررسی علت تفاوت نتایج پژوهش با سایر مطالعات، بررسی نقایص و محدودیت های پژوهش، نتیجه گیری نهایی و ارائه پیشنهادات)
ه: مراجع
ماده 11- نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی بلامانع می باشد ولی لازم است علاوه بر چکیده به زبان انگلیسی، چکیده به زبان فارسی نیز داشته باشد.

هیأت داوران
ماده 12- هیأت داوران که مسؤولیت تصمیم گیری نهایی در مورد پایان نامه ها را بر عهده دارند از اعضای زیر تشکیل می شود.
1.    استاد راهنما
2.    استاد مشاور (در صورت وجود)
3.    نمایندۀ شورای پژوهشی دانشکده
4.    نماینده گروه آموزشی مرتبط با پایان نامه
5.    یک عضو از اعضای هیأت علمی یا محققان، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی مربوطه
تبصره: مرتبه علمی استاد راهنما و اعضای هیأت علمی باید حداقل استادیاری باشد، در شرایط خاص پس از تأیید شورای پژوهشی دانشکده می تواند مربی باشد. در خصوص محققان و متخصصان و صاحب نظرانداشتن مدرک دکترای تخصصی الزامی است.

ارزشیابی پایان نامه
ماده 13- ارزشیابی پایان نامه ها توسط هیأت داوران در مقیاس نمره گذاری از صفر تا بیست صورت می گیرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذیل متمایز می شوند.
0 عالی      پایان نامه های با نمره 19 تا 20
0 بسیار خوب    پایان نامه های با نمره 17 تا 99/18
0 خوب      پایان نامه های با نمره 14 تا 99/16
غیر قابل قبول     پایان نامه های با نمره کمتر از 14
تبصره: پایان نامه هایی می توانند درجه عالی را کسب نمایند که تحقیقاتی بوده و یا در یکی از مجلات علمی معتبر داخل یا خارج از کشور به صورت مقاله چاپ شده و یا اخذ پذیرش چاپ را در این مجلات ارائه نمایند. بدیهی است که ارائه مقاله و یا اخذ پذیرش چاپ مقاله باید قبل از دفاع از پایان نامه و تعیین نمره نهایی صورت گیرد.

زمان و نحوۀ دفاع از پایان نامه
ماده 14- کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید، علی رغم اینکه کلیۀ واحدهای درسی دورۀ آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد.
ماده 15- نمرۀ پایان نامه دانشجویان دوره های دکترای عمومی دندان پزشکی و پزشکی در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت شده و دانشجو از رعایت حداکثر واحدهای مجاز در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت خواهد شد.
ماده 16- زمان فارغ التحصیلی دانشجو،زمانی است که تمام واحدهای درسی خود را از جمله پایان نامه را گذرانده باشد (هر کدام که مؤخر باشد).

بهره برداری از پایان نامه
ماده 17- کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است.
ماده 18- یک نسخه از خلاصه هر پایان نامه می بایست به حوزۀ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع جهت بهره برداری و اطلاع رسانی به دیگر مراکز، ارسال گردد.
ماده 19- این آئین نامه در 19 ماده و 10تبصره در بیست و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23 اسفند 82 به تصویب رسید و از تاریخ تصویب کلیۀ ضوابط و آئین نامه های مغایر با آن ملغی می باشد.


بازگشت به فهرست