برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای اخلاقی - پژوهش بر گامت و جنین

راهنمای اخلاقی پژوهش های پزشکی

راهنمای اخلاقی - پژوهش بر گامت و جنین
مقدمه:
پیشرفت دانش بشر در زمینه بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل در دو دهه اخیر به گونه ای غیر قابل تصوری گسترش یافته است. این تحول با به کارگیری تکنیک های لقاح خارج رحمی آغاز شد و در این ارتباط دانش تولید مثل و تکنولوژی های کمک باروری به صورت تصاعدی گسترش یافت.
هم زمان با رشد، توسعه و تحول در فن آوری ART، ابعاد متنوع اخلاقی استفاده از این فن آوری نیز بحث انگیز شده که پاسخ به آن ها نیازمند تأملات جدی و دقیق است. گرچه نظرات مختلفی در مورد جایگاه گامت و رویان انسان وجود دارد اما آن چه پذیرفته شده این است که آن  ها نباید تنها به عنوان یک بافت تلقی شوند و هر گونه پژوهش بر روی آن ها نیاز به مجوز از مسؤول رویان که شامل فرد دهنده رویان و همسر وی و فرد گیرنده رویان و همسر وی (در صورتی که با فرد دهنده رویان متفاوت باشد) می باشد، دارد.
تعریف: ART (Assisted Reproductive Technology)- روش های کمک باروری
1) پژوهش های مرتبط با گامت و جنین وکلیه برنامه های درمانی ART باید به نحوی برنامه ریزی شوند که شأن و کرامت انسانی شرکت کنندگان در پژوهش کاملاً حفظ شود.
2) هرگونه پژوهش بر روی رویان های باقی مانده از ART نیاز به مجوز از مسؤول رویان یا ولی قانونی و شرعی او و کمیته اخلاق در پژوهش دارد.
3) در صورتی که پژوهش شامل درمان بالینی باشد، خطرات شرکت در پزوهش باید با توجه به منافع حاصل از آن قابل توجیه باشد. در پژوهش هایی که فقط برای به دست آوردن اطلاعات جدید است، امکان هر گونه خطر افزوده ای غیر قابل پذیرش است.
4) شرکت افراد در پژوهش باید کاملاً آزادانه و آگاهانه و عاری از هر گونه اعمال فشار باشد. هر گونه مخفی کردن هدف پژوهشی از افراد درگیر، غیر اخلاقی است.
5) ذکر این نکته که فرآیند اطلاع رسانی و اخذ رضایت برای شرکت در پژوهش کاملاً از روند درمان بیمار مجزا است، در تمام پروپوزال های پژوهشی ضروری است.
6) پژوهشگران باید اطلاعات مربوط به منشأ بیولوژیک گامت ها و رویان ها را دقیقاً ثبت کنند. در این میان حفظ صحت و خصوصی بودن اطلاعات فوق ضروری است.
7) هر گونه افشای اطلاعات خصوصی افراد شرکت کننده در پژوهش ها باید تنها با اطلاع و مجوز مراجع قانونی انجام شود.
8) شرکت کنندگان در پژوهش نباید متحمل هزینه های پژوهش شوند.
9) پژوهشگران باید اطمینان حاصل نمایند که احتمال هرگونه عوارض ناخواسته بر روی رویان ایجاد شده و یا مخاطره سلامت طولانی مدت برای فرد ایجاد شده از رویان، در حداقل ممکن است.
10) استفاده از سلول تخمک یا اسپرمی که با استفاده از روابط تجاری به دست آمده است، در پژوهش ممنوع است.
11) تولید و یا تلاش برای تولید موجودات هیبرید به وسیله مخلوط کردن گامت های انسان و حیوان،  انتقال هسته سلول سوماتیک یا سلول جنسی بین انسان و سایر گونه ها و یا هر اقدام دیگری از این قبیل ممنوع است.
12) در مواردی که جایگزین مناسبی وجود دارد، پژوهش نباید بر روی رویان انسان انجام شود. تولید رویان انسان با مقاصد پژوهشی ممنوع است.
13)رویان هایی که برای ایجاد حاملگی استفاده می شوند و رویان هایی که دیگر استفاده ای از برنامه ART ندارند (رویان های باقی مانده و اضافی) از جهت انجام پژوهش متفاوت هستند. پژوهش بر رویان های دسته اول تنها در صورتی قابل قبول است که نتایج حاصل از آن قابل به دست آمدن از هیچ نوع پژوهش دیگری نباشد.
14)پژوهش هایی که شامل آسیب رساندن یا تخریب رویان هستند بر روی رویان های با سن بیشتر از 14 روز (پس از لقاح) ممنوع می باشند. (مدت زمانی که رویان فریز شده است در نظر گرفته نمی شود)
15) تغییر محتوای ژنتیکی گامت و رویان انسان که قرار است به جنین تبدیل شود، در پژوهش ممنوع است.
16) تعداد رویان های مورد پژوهش باید حداقل تعداد لازم برای رسیدن هدف پژوهش باشد.
17) پژوهشگران باید به افرادی که رویان برای آن ها تولید می شود، اطمینان دهند که در صورتی که آن ها مایل به شرکت در پژوهش نباشند، درمان آن ها تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.
18) پزشکان و پژوهشگران نباید از رویان هایی که مازاد فرآیند ART نیستند، در خارج از بدن زن برای مقاصد غیر مرتبط با ART استفاده نمایند.
19) افراد مسؤول رویان، شامل فرد دهنده رویان و همسر وی و فرد گیرنده رویان و همسر وی (در صورتی که با فرد دهنده رویان متفاوت باشند) می باشند.
20) پژوهشگران باید اطمینان حاصل کنند که کلیه اطلاعات مرتبط با پژوهش و مراقبت بالینی رویان، در اختیار افرادی که رویان برای آن ها تولید می شود و در اختیار افراد مسؤول رویان قرار گیرد. توضیحات باید با در نظر گرفتن حساسیت های افراد و سطح درک آن ها داده شوند.
21) افراد مسؤول رویان می توانند در هر زمان رضایت خود را برای شرکت در پژوهش پس بگیرند.
22) پژوهشگران باید از والدینی که بافت جنینشان برای پژوهش استفاده می شود، رضایت کتبی و آگاهانه کسب نمایند.
23) با این که اتونومی والدین برای رضایت دادن در مورد بافت های جنین خود محترم است، مادر حق ندارد مصرف این بافت ها را برای افراد خاصی مثل افراد فامیلش مخصوص گرداند.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست