برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساس نامه تعاونی - فصل اول

اساس نامه شرکت تعاونی«خدماتی»انجمن ارتدنتیستهای ایران

  فصل اول
ماده1- نام شرکت: شرکت تعاونی خدماتی انجمن ارتودنتیست های ایران و نوع آن توزیعی است که در این اساس نامهبه اختصار (تعاونی) نامیده می شود. و این تعاونی فقط در جهت پیش برد اهداف انجمن ارتودنتیست های ایران فعالیت خود را انجام خواهد داد و تمامی اقدامات تحت نظر هیٱت امنای انجمن مذکور در هر برهه از زمان خواهد بود چون ایجاد آن با نظر و جهات فکری و علمی انجمن بوده است.
ماده2- اهداف تعاونی:
1-    ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعادل عمومی
2-    تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی با استفاده از سرمایه و نیروی کار و مهارت و تخصص اعضاء
3-    عرضه خدمات: عبارت است از تهیه و توزیع کالاهای پزشکی و دندان پزشکی به طور اعم برای اعضاء تعاونی  و اقدام به ساخت اقلام مورد نیاز و تهیه آنها از طریق ساختاری  و بازرگانی و صادرات و واردات کالا و مشارکت با بانک ها و نهاد ها و شرکت های خصوصی و بنیاد های اجتماعی برای اخذ سرویس های متناسب و همچنین دریافت وام از بانک ها و ساخت و توزیع قطعات و ارسال آنها به خارج از کشور و همین طور ایجاد هر گونه تسهیلات برای رفاه اعضاء در هر شرایط و از هر قبیل خصوصاً از نظر رفع نیاز های شغلی پزشکی و دندان پزشکی و کمک و یاری رساندن و ارائه خدمات برتر و شایسته در زمینه های فرهنگی و علمی و اجتماعی و کالا و قطعات و سایر مواردی که در برهه های مختلف زمانی برای اعضاء پیش می آید.
ماده3- موضوع و حدود فعالیت تعاونی عبارتست از:
موضوع و حدود عملیات و فعالیت تعاونی عبارتست از خرید انواع کالای مصرفی مرتبط به منظور تأمین نیاز مندی های اعضاء تعاونی که از طریق فروش به آنان که برای این منظور تعاونی می تواند به عملیات و اقدامات زیر مبادرت ورزد.
1-    عرضه خدمات:که با ایجاد و تأسیس فروشگاه یا فروشگاه هایی که در حوزه عمل تعاونی با کلیه وسائل و لوازم مربوط به منظور خرده فروشی و یا کلان کالاهای مورد مصرف اعضاء و ارائه آنها به اعضاء تعاونی به صورت مقبول جهت رفاه و تعالی و ترقی و کاربری بیشتر و عدم نیاز آنان به سایر محیط ارئه خدمات
2-    ایجاد انبار مرکزی و خرید کالا به طور کلان در مواعد مختلفه و ارتباط با کلیه شرکت های وارداتی و صادراتی کالاهای مورد نیاز و نگهداری و توزیع کالاهای  خریداری شده در زمان های مقتضی و ارائه خدمات مربوطه به نحو احسن در جهت رفاه اعضاء تعاونی و همچنین ایجاد انبار های دیگر در حوزه عمل تعاونی و انجام سایر فعالیت های مرتبط با اهداف تعاونی
3-    اجاره یا خرید زمین و یا محل تأسیسات و همین طور ایجاد ساختمان های مورد لزوم برای در اختیار گذاشتن اعضاء برای ایجاد موارد  رفاهی به طور اعم (یعنی هم برای محل سکنی و هم برای ایجاد مطب و غیره)
4-    انجام خدمات توزیع کالا برای اعضاء(به صورتی که نیازی به حضور اعضاء محترم در تعاونی نباشد و با سفارشات خود اقلام کالای مورد نیاز خود را در محل خدمت خود دریافت نمایند.) و ایجاد تسهیلات کامل در این مورد
تبصره1- تعاونی می تواند در فروشگاه های خود به افراد غیر عضو شرکت نیز با همان نرخ فروش به اعضاء و یا جرح و تعدیلی قانونی در آن اجناس خود را خرده فروشی نماید.مشروط بر این که مجموع معاملات سالانه با غیر اعضاءاز پنجاه درصد کل معاملات سالانه شرکت تجاوز ننماید. شرکت می تواند برای اجرای طرح مصوب و موارد مندرج در بالا،با رعایت مقررات و اساس نامه و قراردادهای منعقده،از سرمایه و ذخایر موجود، اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش های دولتی، عمومی، نهادها، صندوق تعاون و اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید.
تبصره2- فروش تعاونی نسبت به اقدام اجناس خدماتی خود نقدی خواهد بود. لیکن می تواند بر اساس آئین نامه مصوب مجمع عمومی منتهی از کالاهی مربوطه به لوازم مرتبط با موضوع تعاونی را به اقساط و منحصراً به اعضاء بفروشد (یونیت و...) در صورتی که از طریق ارگان دولتی و یا عمومی ذیربط، ضوابط و مقرراتی در زمینه نوع و نحوه کار و اشتغال، وسایل، تجهیزات، تأسیسات و اماکن مورد نیاز فعالیت قانونی تعاونی و سایر موارد مربوط وضع شده  باشد تعاونی مکلف به رعایت آن هاست.
تبصره3- تعاونی می تواند با توجه به قانون شرکت تعاونی و تصویب مجمع عمومی عضویت شرکت ها و یا اتحادیه های تعاونی تعاونی را بپذیرد. تعاونی می تواند وسائل، تجهیزات، ماشین آلات، تأسیسات، انبار، کارگاه و دیگر نیازمندی های خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرفه تأمین نموده و در جهت تحقیق اهداف اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی نماید.
تبصره4- در صورت بروز اختلاف بین شرکت تعاونی و شرکت های تعاونی دیگر عضو اتحادیه نظارت و هماهنگی موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مذکور ارجاع خواهد شد ونظر اتحادیه در این باره برای شرکت تعاونی قطعی و لازم الاجرا می باشد. تعاونی مکلف است در جهت ارتقاء دانش و مهارت های فنی و شغلی اعضاء خود یا دستگاهها ومؤسسات ذیربط همکاری نموده و موجبات شرکت هیٱت مدیره، مدیر عامل، بازرس/ بازرسان و دیگر اعضاء را در دوره های آموزشی و تخصصی مربوط فراهم نماید.
تبصره 5- در صورتی که برای انجام هر یک از فعالیت های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.
ماده4- حوزه عملیات تعاونی: به صورت گسترده با تصویب مجمع عمومی خواهد بود (یعنی در تمام نقاط کشور و خارج از کشور) با توجه به مفاد،اساس نامه می باشد.
ماده5- مدت تعاونی: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است.
ماده6- مرکز اصلی و عملیات تعاونی: تهران و نشانی آن محل دفتر انجمن می باشد و سایر شهرستان ها نیز در آینده مشخص خواهد شد.
هیٱت مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتضاء در مورد تغییر آن اقدام کند. در این صورت می بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگاهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد یک نسخه از آگهی مزبور توسط هیٱت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.
ماده7- سرمایه اولیه تعاونی مبلغ 3میلیارد ریال است که به سه هزار سهم یک میلیون ریالی منقسم گردیده است،مبلغ.....................ریال آن نقداًتوسط اعضاء پرداخت و مبلغ...................ریال آن توسط اعضاء پرداخت و مبلغ ...................ریال آن توسط....................(دستگاه های موضوع ماده 17قانون بخش تعاونیدر صورتی که شرکت تعاونی باشند باید نوشته شود) تأمین و معادل ................ریال نیز به صورت آورده غیر نقدی توسط اعضاء/(دستگاه های موضوع ماده 17قانون).............تقویم و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد اعضاء می باشد.
ماده8- هر یک از اعضاء تعاونی باید حداقل یک سوم مبلغ اسمی سهامی را که خریداری نموده اند در موقع تأسیس تعاونی پرداخت کند. سرمایه تعاونی متغییر و نامحدود است و می توان با فروش سهام به اعضاء تعاونی و یا قبول اعضاء جدید به میزان سرمایه افزود و با بازپرداخت بهای سهام اعضاء سرمایه تعاونی را کاهش داد.
تبصره 1- اعضاء مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تأدیه نمایند.
تبصره2- هیٱت مدیره موظف است فهرست سهامی را که تقاضای باز پرداخت بهای آن شد با ذکر نام متقاضیان به مجمع عمومی تعاونی گزارش نماید.
ماده9- تعدا سهام اعضاء برابر است مگر این که مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند،در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو از 10 سهم نباید تجاوز کند.
ماده10- سهام تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضاء یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیٱت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده 9 مجاز می باشد در این صورت مراتب نقل و انتقال در دفتر سهام تعاونی ثبت می گردد و نشانی و تعداد سهام هر یک از اعضاء در دفتر مخصوص سهام به ثبت می رسد.
تبصره- انتقال سهام شرکت تعاونی به  غیر عضو ممنوع است.
ماده11- تعاونی ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت با افزایش سرمایه،حسب مورد به هر یک از سهام داران به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقۀ سهم صادر و تحویل خواهد نمود.عضویت تعاونی با تصویب هیٱت مدیره برای کلیه افرادی که به تمام یا قسمتی از خدمات تعاونی احتیاج داشته و واجد شرایط زیر باشند آزاد است.
الف- اشتغال در حوزه عمل شرکت تعاونی
ب- قبول اساس نامه و مقررات شرکت و تسلیم درخواست کتبی عضویت در تعاونی و انجمن ارتدنتیسهای ایران
ج- پرداخت بهای یک سهم
هیٱت مدیره می تواند به تشخیص خود تقاضای عضویت کسانی را که واجد شرایط مذکور نیستند رد و ابطال نماید.
تبصره1- ورقۀسهم باید متحدالشکل،چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر اسم تعداد سهامی که هر ورق نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیٱت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد، مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به سهام داران گواهی نامه موقت سهم که به مصرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.
تبصره2- نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهام داران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد.
تبصره3- مطالبات تعاونی از عضو جزء مطالبات ممتازه است و تعاونی می تواند طلب خود را از عضو پس از اخطار کتبی و عدم وصول از کل مطالبات وی از تعاونی به ترتیب از مازاد برگشتی سود سهام و سپرده ها در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی در تعاونی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور تکافوی مطالبات تعاونی را نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.


بازگشت به فهرست