برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساس نامه تعاونی - فصل دوم

اساس نامه شرکت تعاونی«خدماتی»انجمن ارتدنتیستهای ایران

فصل دوم- مقررات مربوط به عضویت
ماده12- عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است:
الف- شرایط عمومی
1-    تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2-    عدم ممنوعیت قانونی و حجر
3-    عدم عضویت هم زمان در تعاونی و مشابه
4-    درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساس نامه و خرید حداقل 10 سهم از سهام تعاونی
ب- شرایط اختصاصی
...........................
...........................
تبصره- احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیٱت مدیره است، ضمن اینکه هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی. هیٱت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکوره باشند، درخواست عضویت آنها را رد کند.
ماده 13- مسؤولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آن که در قرداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
تبصره- مسؤولیت دستگاه های عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی(موضوع ماده 17 قانون) به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر در قراداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
ماده 14- کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسؤولیت هایی که در حدود و قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.
ماده 15- تعاونی می تواند توسط هیٱت مدیره طلب خود را از عضو (و یا سهامدار) با اخطار کلی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن 30روز از تاریخ اخطار نامه،از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عددم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.
ماده 16- خروج عضو از تعاونی، اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.
تبصره- در صورتی که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.
ماده 17- در موارد زیر از تعاونی اخراج می شود:
1-    از دست دادن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در این اساس نامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط
2-    عدم رعایت مقررات اساس نامه و ستیر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیٱت مدیره به فاصله 15روز و گذشتن 15روز از تاریخ اخطار دوم و نیز در صورت مبادرت به اعمالی که موجب زیان مادی و معنوی شرکت یا رقابت با آن شود.
3-    ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود  و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با آن رقابتی ناسالم نماید.و نیز در صورتی که به مدت 6ماه از هرگونه داد و ستد با تعاونی خودداری کرده باشد، در این مورد ضابط تشخیص ترک معامله، دفاتر تعاونی و یا کارت عضویت و یا تشخیص مسئولان انجمن است.
4-    اخراج و یا خروج عضو از عضویت انجمن مربوطه
تبصره- تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیٱت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد  بود.
ماده 18- در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام وی بر اساس ارزش روز محاسبه و پس از منظور نمودن سایر مطالبات وی به دیون تعاونی تبدیل می شود  و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه اش ظرف مدت 3 ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.
تبصره- در صورتی که ورثه تقاضا نمایند که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی با مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیأت مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می شود.
ماده 19- در 2صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده 12 این اساسنامه باشند، عضو شناخته می شوند و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند، اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می گردد.
تبصره: اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وارث به تشخیص هیأت مدیره عضو تعاونی شناخته می شوند.


بازگشت به فهرست