برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساس نامه تعاونی - فصل چهارم

اساس نامه شرکت تعاونی«خدماتی»انجمن ارتدنتیستهای ایران

فصل چهارم: مقررات مالی
ماده 54- ابتدای سال مالی تعاونی اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود بااستثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان سال اسفند ماه است.
ماده 55- هیأت مدیره موظف است نسخه ای از گزارش ها، صورت های مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرس/ بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یک بار تراز آزمایشی حسابرسی تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس/ بازرسان قرار دهد و نسخه ای از آن ها را نیز به وزارت تعاون و اعضاء ارسال دارد.
ماده 56- هر یک از اعضاء در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی گزارش و یا شکایات خود را به بازرس/ بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن به شکایت با وزارت تعاون مکاتبه کند هیأت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می شود خواهد بود.
ماده 57- در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورت های مالی، رعایت اصول و موازین، روش های متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.
ماده 58- هدایا و کمک های بلاعوض در صورتی که از طرف اعطا کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد به حساب درآمد و اگر غیر نقدی باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد.
ماده 59- افتتاح هر نوع حساب نزد بانک ها، صندوق تعاون، و سایر مؤسسات اعتباری پس از تصویب هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود.
ماده 60- سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می شود:
1-    از حداقل 5% به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور می شود.
2-    حداکثر 5% از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.
3-    4% از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می گردد.
4-    درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود.
5-    پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص 50% به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضاء با تعاونی تقسیم می گردد.
تبصره 1- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.
تبصره 2- تعاونی می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد، استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.
تبصره 3- هیأت مدیره می تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام المنفعه تخصیص دهد.
ماده 61- هیأت مدیره موظف است نسخه ای از صورت حساب ها و حساب سود و زیان و ترازنامه سالانه تعاونی را پس از آماده شدن برای رسیدگی به بازرسان تسلیم نماید علاوه بر این ظرف یک هفته نسخه ای از آن را به اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های مصرف و در صورتی که این اتحادیه تشکیل نشده باشد به اداره کل کار و امور اجتماعی محل ارسال دارند.
ماده 62- در ترازنامه ای که تنظیم می شود تمام موجودی هایی که برای فروش تهیه شده به بهای تمام شده یا بهای روز (هر کدام که کمتر باشد) ارزیابی خواهد شد. بستانکاری هایی که غیر قابل وصول تشخیص داده می شود به حساب زیان تعاونی منظور می شود و نباید جزء دارایی در ترازنامه منظور گردد و برای بستان کاری های مشکوک الوصول با نظر مجمع عمومی ذخیره مناسب باید در نظر گرفته شود و دارایی های ثابت تعاونی به بهای تمام شده در ترازنامه ذکر می شود از نظر استهلاک سالانه بر طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده63- از محل درآمد ویژه سالانه شرکت حداقل 12% به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور می شود احتساب مبالغ مربوط  از محل درآمد حاصل معاملات با اعضاء در حساب ذخیره مندرج در این ماده تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی خواهد بود ولی مبالغ حاصل از معاملات با غیر اعضاء با توجه به تبصره 2 ماده 66 و سایر درآمدهای مجاز تعاونی که خارج از حدود عملیات جاری آن باشد بدون رعایت معدل مذکور به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می شود.
تبصره- با انحلال تعاونی مانده حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم پس از تصفیه بر طبق آئین نامه مربوط به مصارف قانونی خود خواهد رسید.
ماده 64- همه ساله سه درصد از درآمد ویژه به منظور توسعه آموزش تعاون در اختیار وزارت تعاون گذاشته می شود تا بر طبق مقررات به مصارف مربوط برسد.
ماده 65- پس از کسر 12% بابت ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم و 3% بابت توسعه آموزش تعاون از محل باقیمانده درآمد ویژه معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی به سهام اعضاء سود پرداخت می گردد.
تبصره- در مورادی که میزان درآمد خالص تعاونی تکافوی سود سهام را بر اساس امفاد این ماده ننماید مجمع عمومی صاحبان سهام تعاونی نسبت به تعیین مقدار سود سهام آن اقدام خواهد نمود.
ماده 66- پس از کسر وجوه مندرج در موراد فوق بقیه درآمد ویژه به عنوان مازاد برگشتی به نسبت معاملات سالانه هر یک از اعضاء بین آنان قابل تقسیم است.
تبصره 1- تعاونی می تواند نصف مازاد برگشتی حاصل از معاملات سال مالی قبل هر فرد غیر عضو تعاونی را بر اساس برگ های فروشی که در اختیار اوست در صورتی که واجد شرایط و متقاضی عضویت در تعاونی باشد برای خرید سهام او اختصاص دهد.
تبصره 2- تعاونی مبالغی را که بابت سود سهام و مازاد برگشتی به اعضاء تعلق می گیرد در مقابل اقساط سر رسید تعهدی آنان بابت سهام خریداری پایاپا می کند.
ماده 67- حسابرسی سالانه تعاونی بر اساس تعرفه مربوط بوسیله اتحادیه نظارت و هماهنگی منطقه که این تعاونی عضو آن خواهد بود انجام می شود.
در صورتی که این اتحادیه تشکیل نشده باشد مجمع می تواند حسابرس یا حسابرسانی را برای رسیدگی به حساب ها و ترازنامه پایان سال مالی تعاونی مأمور کند.
در عین حال بازرسان تعاونی می توانند ضمن اجرای وظایف خود در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی حسابرسی را برای رسیدگی به حساب های تعاونی انتخاب نمایند گزارش حسابرسی تعاونی برای اطلاع هیأت مدیره و بازرسان ارسال می شود و ضمن گزارش سالانه به اطلاع مجمع عمومی خواهد رسید.
ماده 68- تعاونی می تواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم تأمین نماید و نمی تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم درآمد سال های بعدی تعاونی را تقسیم کند.
ماده 69- هیأت مدیره موظف است نزد یکی از بانک ها به نام شرکت حساب جاری افتتاح نماید. هیأت مدیره می تواند برای سرمایه گذاری و یا به کار انداختن وجوه زائد بر احتیاج تعاونی با تصویب مجمع عمومی به طرق زیر عمل کند:
الف- توزیع وجوه به صورت حساب سپرده ثابت در بانک های قانونی که مجمع عمومی تصویب نماید.
ب- خرید اوراق قرضه دولتی
تبصره – در صورت نبودن بانک در حوزه عملیات تعاونی نگاهداری وجوه نقدی در صندوق شرکت مانعی نخواهد داشت.
ماده 70- تعاونی می تواند با تصویب مجمع عمومی برای انجام برنامه های مصوب و توسعه عملیات وام و یا اعتبار بانکی تحصیل نماید.


بازگشت به فهرست