برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساس نامه تعاونی - فصل پنجم

اساس نامه شرکت تعاونی«خدماتی»انجمن ارتدنتیستهای ایران

فصل پنجم: مقررات مختلف
ماده 71- هر یک از دستگاه ها، شرکت ها و مؤسسات موضوع ماده 17 قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده باشند می توانند نماینده ای برای نظارت در و در تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
ماده 72- انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده 73- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تأیید وزارت تعاون (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.
ماده74- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.
ماده 75- ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه های اجرائی مربوط می باشد.
ماده 76- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری به صورت کدخدا منشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط آن، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط به جهت داوری (به صورت کدخدا منشی) ارجاع می شود.


بازگشت به فهرست