برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساس نامه تعاونی - فصل ششم

اساس نامه شرکت تعاونی«خدماتی»انجمن ارتدنتیستهای ایران

فصل ششم: ادغام و انحلال و تصفیه
مقتضی با شرکت تعاونی دیگری ادغام شود یا ادغام شرکت دیگری را در خود بپذیرد مشروط بر اینکه هر دو شرکت دارای هدف ها و عملیات مشابه باشند.
ماده 78- تعاونی در موارد زیر منحل می شود.
1-    کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق العاده
2-    کاهش تعداد اعضاء از 7 نفر
3-    تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
ماده 79- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده رأی به انحلال شرکت بدهد در همان جلسه 3 نفر جهت تصفیه امور شرکت انتخاب خواهند شد و هر گاه انحلال شرکت بر اساس رأی شورای رسیدگی و داوری در اختلاف تعاونی ها باشد وزارت تعاون و امور روستاها هیأت تصفیه را تعیین می کند تا بر طبق مقررات مربوط نسبت به تصفیه امور شرکت اقدام نمایند.
ماده 80- در تصفیه شرکت پرداخت تعهدات از محل دارایی شرکت با رعایت تقدم به شرح زیر صورت می گیرد:
1-    پرداخت بدهی های تعاونی
2-    پرداخت بهای سهام اعضاء حداکثر به میزان ارزش اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مانده تصفیه از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم تعاونی بیشتر باشد.
3-    انتقال مانده تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم
تبصره- پس از تصفیه تعاونی کلیه موجودی باقیمانده در حکم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم تلقی و مطابق آئین نامه مربوط به مصارف قانونی خود می رسد.


بازگشت به فهرست