برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساس نامه تعاونی - فصل هفتم

اساس نامه شرکت تعاونی«خدماتی»انجمن ارتدنتیستهای ایران

فصل هفتم
در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاونی هایی که موضوع فعالیت آن ها مشابه نباشد، اتاق تعاون مرجع داوری (به صورت کدخدا منشی) خواهد بود.
این اساس نامه در 80 ماده و 62 تبصره در مجمع عمومی مؤسس مورخ ............با حضور.........نفر با اکثریت آراء عده حاضر به تصویب رسید و آنچه در آن پیش بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و قانون شرکت های تعاونی است.


بازگشت به فهرست