برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

بورس تحصیلی - جدول1

اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور به منظور ادامه تحصیل در دوره دکترای تخصصی(ph.D) در سال 86-85

جدول (شماره1) رشته های مصوب دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته
1
  رشته های مصوب   مدارک تحصیلی مربوطه   مواد امتحانی و ضرایب
2
  آموزش بهداشت
اردبیل(1نفر)
تهران(2نفر)
تبریز(1نفر)
کرمانشاه(1نفر)

  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت-آموزش پرستاری-آموزش مامایی-بهداشت مادر و کودک- دکتری پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی   ارتباطات در آموزش بهداشت(2)اصول و فلسفه آموزش بهداشت(2)تکنولوژی آموزشی در آموزش بهداشت(2)
جامعه شناسی پزشکی(1)پویایی گروه(1)آمار(1)

3
  آموزش پزشکی
بندرعباس(1نفر)
تهران(1نفر)

  دکتری حرفه ای گروه پزشکی(دندان پزشکی– داروسازی
علوم آزمایشگاهی)و مدارک کارشناسی ارشد گروه پزشکی

  کلیات آموزش پزشکی(3)مدیریت(2)زبان عمومی(3)تکنولوژی آموزشی(2)
4
  اقتصاد بهداشت اصفهان(1نفر) تهران(2نفر)
شیراز(1نفر)
کرمان(1نفر)

  کارشناسی ارشد اقتصاد، بهداشت کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و دکترای عمومی پزشکی، دندان پزشکی، کارشناسی ارشد آمار حیاتی
  اقتصاد بهداشت و درمان(3)سازمان و مدیریت بهداشت و درمان(3)آمار زیستی(2)اقتصاد خرد(2)اقتصاد کلان(2)اقتصاد سنجی(2)ارگونومی(مهندسی فاکتورهای انسانی(1)
5
  ارگونومی علوم بهزیستی و توان بخشی(1نفر)   دکترای عمومی پزشکی و کارشناسی ارشد رشته های بهداشت حرفه ای –کاردرمانی-فیزیوتراپی-مهندسی پزشکی و کارشناسی ارشد ارگونومی   عوامل فیزیکی زیان آور متوسط(1)عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و تهویه صنعتی(1)سم شناسی صنعتی
(1)بیماری های شغلی(1)ایمنی و حوادث ناشی از کار(1)ارگونومی (مهندسی فاکتور های انسانی)(1)

6
  ایمونوهاتولوژی  انتقال خون(2نفر)   کارشناسی ارشد ایمنی شناسی-پاتوبیولوژی هماتولوژی- بیوشیمی- میکروب شناسی- انگل شناسی- زیست شناسی (غیر از گرایش گیاهی)قارچ شناسی- ویروس شناسی- باکتری شناسی- دکتری عمومی گروه پزشکی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی – کارشناسی ارشد ژنتیکی.
  ایمنی شناسی(5) بیوشیمی عمومی(5/1)ژنتیک مولکولی(1)
7
  آناتومی
شهید بهشتی با گرایش نورو آناتومی(1نفر)شیراز با گرایش جنین شناسی سلول و تکوینی(1نفر)

  کار شناسی ارشد علوم تشریحی(آناتومی)- جنین شناسی- بافت شناسی- دکترای عمومی پزشکی – دندان پزشکی
  آناتومی(2)- بافت شناسی(2)جنین شناسی(2)تکنیک های میکروآناتومی(1)بیولوژی سلولی(1)
8
  بهداشت حرفه ای اراک(1نفر) اهواز(1نفر)
بیرجند(1نفر) تهران با گرایش ایمنی صنعتی(1نفر)
شهید بهشتی با گرایش تهویه صنعتی و عوامل فیزیکی محیط کار (1نفر)شهید صدوقی یزد(1نفر) کرمانشاه(1نفر)
گیلان(1نفر)

  کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای   عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار (1)عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و تهویه صنعتی(1)
سم شناسی صنعتی(1)بیماری های شغلی(1)ارگونومی(مهندسی فاکتورهای انسانی)(1) ایمنی و حوادث ناشی از کار(1)

9
  بهداشت پرتوها
تهران(1نفر)

  کارشناسی ارشد فیزیک- بیوفیزیک-رادیوتراپی- رادیولوژی   ریاضیات در فیزیک- آمار و احتمالات(1)فیزیک پزشکی(بیوالکتریسیته- امواج صوتی و فراصوتی– جریان های پر فرکانس– نور و دیدگانی– اصول فیزیکی– دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی)(3)فیزیک پرتوها(فیزیک رادیولوژی،MRI رادیو تراپی-پزشکی هسته ای ودوزیمتری
(3)فیزیک عمومی(نور، الکتریسیته، مغناطیس، ترمودینامیک، مکانیک، الکترونیک
پایه در سطح کارشناسی فیزیک)(1)
رادیوبیولوژیو حفاظت در برابر پرتوهای یونساز(1)

10
  بهداشت باوری ایران(1نفر) تهران(1نفر) شیراز(1نفر)
شهید بهشتی(1نفر) مشهد(1نفر)

  کارشناسی ارشد در رشته مامایی –کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(با مدرک کارشناسی بهداشت عمومی)-
کارشناسی ارشد
آموزش بهداشت با مدرک کارشناسی مامایی- دکتری عمومی پزشکی

  بهداشت باروری(4)بارداری و زایمان(3)بیماری های زنان و سرطان های شایع(2)
11
  بیوانفورماتیک
اصفهان(1نفر)

  دکتری عمومی پزشکی- دندان پزشکی   مدارک پزشکی(2)مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی(2)اطلاع رسانی پزشکی(2)اصطلاحات پزشکی(1)تئوریهای مدیریت(3)
12
  بیوتکنولوژی دارویی
تهران(2نفر)

  دکتری حرفه ای دارو سازی
  میکروب شناسی(2)ایمنولوژی(2)بیوشیمی و بیولوژی مولکولی(3)بیوتکنولوژی(3)
13
  پرستاری تهران(1نفر)

  کارشناسی ارشد در یکی از رشته های آموزشی یا مدیریت خدمات پرستاری و یا رشته ها و گرایش های مربوطه   نظریه ها و مفاهیم(3)اصول و نظریه مدیریت و کاربرد آن در پرستاری(3)اصول و نظریه های آموزش و کاربرد آن در پرستاری(3)آمار و پژوهش در پرستاری(3)
14
  پزشکی مولکولی تهران(1نفر)

  کارشناسی ارشد باکتری شناسی- بیوشیمی- هماتولوژی– ایمنی شناسی– ویروس شناسی ژنتیک– بیولوژی سلولی–مولکولی- انگل شناسی- دکتری پزشکی –داروسازی- دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی–میکروب شناسی دندان پزشکی   ایمنی شناسی(5/1)بیوشیمی(5/1)ژنتیک پزشکی(5/1)بیولوژیسلولی مولکولی(5/1)میکروب شناسی(5/1)
15
  تغذیه تهران(1نفر)

  کارشناسی ارشد رشته تغذیه- علوم بهداشتی در تغذیه- دکترای عمومی پزشکی
  تغذیه(3)بیوشیمی(2)فیزیولوژی(2)
16
  جامعه شناسی پزشکی تبریز(1نفر)

  دکتری عمومی پزشکی   متقاضیان می بایست در امتحان دستیاری شرکت نمایند
17
  داروسازی بالینی اصفهان با گرایش اطفال(1نفر)
مشهد(3نفر)

دکتری داروسازی   تعداد سؤالات: درمان شناسی(70)داروشناسی(40)بیوشیمی(20)سم شناسی(20)بیوفارماسی(20)فیزیولوژی(30)
18
  دندان پزشکی جامعه نگر اهواز(1نفر)-اصفهان(1نفر)-بابل(1نفر)-تبریز(1نفر)رفسنجان(1نفر)زاهدان
(ا نفر)-شهید صدوقی(1نفر)-قزوین(1نفر)گیلان(1نفر)-مشهد(1نفر) همدان(1نفر)

  دکتری عمومی دندان پزشکی   آمار و روش تحقیق(1)پریودانتیکس(1)دندان پزشکی اجتماعی(1)دندان پزشکی ترمیمی(1)دندان پزشکی کودکان(1)
19
  سیاست گذاری بهداشتی تهران(2)

  دکتری عمومی پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی،
علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت بهداشت و درمان، کارشناسی ارشد در رشته های علوم پزشکی

  سیاست گذاری در نظام بهداشت و درمان(2)تحلیل تئوری های مدیریت(3)سازمان مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی(2)برنامه ریزی مدیریت
استراتژیک(3)جامعه شناسی توسعه(2)

20
  سم شناسی شیراز(1)

  دکتری عمومی پزشکی یا داروسازی   تعداد سوالات: سم شناسی(90)روش های دستگاهی(20)دارو شناسی(70)بیوشیمی(20)
21
  شنوایی شناسی
ایران(1)
تهران(1)
شهید بهشتی(1)

  کارشناسی ارشد شنوایی شناسی   نوروآناتومی و نوروفیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی شنوایی و تعادل(3)آزمون های الکتروفیزیولوژیک شنوایی و تعادل(3)توان بخشی شنوایی شامل تجویز وسایل کمک شنوایی و ارتباطی –تربیت شنوایی- زبان آموزی- کاشت حلزون(4)
22
  شیمی دارویی
اصفهان گرایش اعصاب(1نفر)
شیراز گرایش طراحی(1نفر)
کرمان گرایش طراحی(1نفر)

  دکتری دارو سازی   تعداد سؤالات: شیمی آلی(50)داروشناسی(30)شیمی دارویی(60)بیوشیمی(60)روش های دستگاهی(30)
23
  طب سالمندان
تهران(1نفر)
تبریز(1نفر)

  دکتری عمومی پزشکی   متقاضیان در امتحان دستیاری شرکت نمایند.
24
طب ورزش
تهران(1نفر)
شیراز(1نفر)

دکتری عمومی پزشکی   متقاضیان در امتحان دستیاری شرکت نمایند.
25
  علوم اعصاب
ایران(1نفر)
تهران(1نفر)

  کارشناسی ارشد فیزیولوژی- فیزیولوژی انسانی- زیست شناسی(گرایش فیزیولوژی جانوری)پرستاری(از جمله بیهوشی)مامائی- دکتری عمومی گروه پزشکی   فیزیولوژی(4)فارماکولوژی(2)آناتومی(2)بیوشیمی(2)
26
  کتاب داری و اطلاع رسانی پزشکی
ایران(1نفر)اصفهان(1نفر)تهران(1نفر)
شهید بهشتی(1نفر)

  کارشناسی ارشد رشته های کتابداری یا اطلاع رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی   آمار و مدیریت کتابداری(2)مراجع تخصص پزشکی(3)داده پردازی(3)ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی(2)تکنولوژی اطلاعات پزشکی(2)
27
  کنترل دارو و غذا
تهران(2نفر)

  دکتری دارو سازی   درصد سؤالات: شیمی تجزیه و کنترل فیزیکوشیمیایی داروها(40%)میکروب شناسی و کنترل میکروبی داروها(30%)شیمی و کنترل مواد خوراکی(10%)دارو سازی صنعتی(20%)
28
  گفتار درمانی
علوم بهزیستی و توان بخشی(1نفر)
اصفهان(1نفر)
ایران(1نفر)
تهران(3نفر)
سمان(1نفر)

  کارشناسی ارشد گفتار درمانی
  زبان شناسی نظری و بالینی(2)
آسیب شناسی اختلالات رشدی و اکتسابی زبان(2)روان شناسی زبان پیشرفته(2)نورو فیزیولوژی و نوروآناتومی پیشرفته گفتار و زبان(2)نوروپاتولوژی زبان(2)آسیب شناسی و روش های درمان اختلالات گفتار(3)

29
فارماسیوتیکال تکنولوژی
شیراز(گرایش فارماکوبیولوژی)
(1نفر)
 
  دکتری دارو سازی   تعداد سؤالات: دارو سازی صنعتی(60)فیزیکال فارماسی(40)کنترل فیزیکوشیمیایی و میکروبی(60)بیوفارماسی و فارماکوکینتیک(40)
30
  مهندسی بافت
تهران(1نفر)

  کارشناسی ارشد یکی از رشته های بافت شناسی-
آناتومی و علوم تشریحی- دکتری پزشکی- دندان پزشکی

  بافت شناسی عمومی و اختصاصی(3)بافت شناسی دهان و دندان(1)هسیتوشیمی(5/1)سیتولوژی
(1)آناتومی(1)جنین شناسی(5/0)

31
  مدیکال انفورماتیک
تهران(2نفر)

  کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی- کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی– مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- دکتری عمومی پزشکی– دندان پزشکی   مدارک پزشکی(2)مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی(2)اطلاع رسانی پزشکی(2)اصطلاحات پزشکی(1)تئوری های مدیریت(3)
32
  مواد دندانی
اهواز(1نفر)اصفهان
(1نفر)بابل(1نفر)
تبریز(1نفر)
رفسنجان(1نفر)
زاهدان(1نفر)
شاهد با هزینه های خود دانشگاه
(1نفر)شهید بهشتی(1نفر)
شهید صدوقی یزد(1نفر)کرمان
(1نفر)گیلان(1نفر)قزوین(1نفر)مشهد(1نفر)همدان(1نفر)
  دکتری دندان پزشکی   آمار و روش تحقیق(1)اندودانتیکس(1)پروتز های دندانی(1)مواد دندانی(3)دندان پزشکی ترمیمی(1
33
  نانوتکنولوژی با گرایش دارویی
تهران(2نفر)
کرمان(1نفر)
مشهد(1نفر)

  دکتری داروسازی   تعداد سؤلات: داروسازی صنعتی(60)فیزیکال فارماسی(40)کنترل فیزیکی شیمیایی و میکروب(60)بیوفارماسی و فارماکوکینیک
(40)
34
  نانوبیوتکنولوژی پزشکی
اصفهان(2نفر)
تهران(1نفر)

  کارشناسی ارشد باکتری شناسی-بیوشیمی-هماتولوژی- ایمنی شناسی- ویروس شناسی ژنتیک-بیولوژی سلولی مولکولی- انگل شناسی- دکتری پزشکی– داروسازی
دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی-
میکروب شناسی-
دندان پزشکی
  نانوتکنولوژی(2)بیوشیمی(3)شیمی تجزیه دستگاهی(1)زیست شناسی سلولی- مولکولی و فیزیولوژی(3)بیوفیزیک(3)
35
ویروس شناسی
اهواز(1نفر)
تبریز(1نفر)
تهران فقط دکتری عمومی پزشکی(2نفر)
شهید بهشتی(1نفر)
کرمان(1)
 
  کارشناسی ارشد ویروس شناسی-پاتوبیولوژی- باکتری شناسی- ایمنی شناسی- بیولوژی سلولی مولکولی-میکروب شناسی –دکتری حرفه ای گروه پزشکی –دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی
  ویروس شناس(5)ایمنی شناس(1)بیوشیمی عمومی(1)بیولوژی سلولی و ژنتیک مولکولی(1)آمار حیاتی و
اپید میولوژی(1)


بازگشت به فهرست