برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جراحی دهان - پرونده و مدارک

جراحی دهان و فک و صورت نوین - ملاحظات پزشکی قانونی  

پرونده و مدارک
نقص در نگهداری از پرونده ها و مدارک ناقص مشکل عمده ای است که در اکثر دعاوی قضائی به آن بر می خوریم. وقتی کیفیت درمان بیمار مورد سؤال قرار می گیرد، پرونده ها نوع درمان و دلیل آن را بیان می کنند. مدارک ناقص دادخواهی مدعی العموم را شکل می دهدو باعث زیر سؤال بردن درمان بیمار و عدم استاندارد بدون آن می شود. اگر چه مدارک کامل و دقیق نه ممکن و نه مورد نیاز می باشد، پرونده ها و مدارک باید شامل موارد تشخیص، درمان رضایت بیمار، عوارض و هر رویداد مهم دیگر باشند.
تهیه مدارک کافی در مورد تشخیص و درمان یکی از جنبه های مهم مواظبت از بیمار می باشد. پرونده کامل یکی از بنیادهای اساسی در کنترل ریسک ها می باشد. اگر دندان پزشک یافته های کلینیکی اصلی که بر مبنای آن تشخیص و درمان انجام گرفته را در پرونده ثبت نکند، مدعی العموم در وهلۀ اول علت انجام درمان را زیر سؤال خواهد برد. بعضی از مجادله ها در صورت ذکر یک مورد در پرونده انجام نخواهد گرفت
یازده مورد ذکر شده در هنگام تهیه پرونده مفید می باشند:
1)    شکایت اصلی
2)    تاریخچه دندان پزشکی
3)    تاریخچه پزشکی
4)    داروهای مورد مصرف در حال حاضر
5)    آلرژی ها
6)    یافته های کلینیکی و رادیوگرافی و تفسیر آن ها
7)    درمان مورد نظر و جایگزین های آن
8)    رضایت نامه
9)    (therapy actually instituted )
10)    درمان های پیگیری(follow-up )که در نظر گرفته شده.
11)    ارجاع به دندان پزشک دیگر، متخصص و یا پزشکی دیگر
ده مورد از اطلاعات معمولی که در پرونده ها درج می شوند عبارتند از:
1)    تجویز داروهاrefilb dis pensed to the patient
2)    یادداشت ها یا هر بحثی که در مورد بیمار انجام شده (به علاوه تماس های تلفنی با بیمار)
3)    مشاهده های انجام شده.
4)    نتایج آزمایش لابراتواری
5)    مشاهدات کلینیکی بهبود و نتایج درمان
6)    مراقبت های پیگیری در نظر گرفته شده
7)    ملاقات انجام شده یا در نظر گرفته شده
8)    آموزش های بعد از عمل که به بیمار داده شده
9)    هشدار به بیمار در مورد عدم همکاری، نیامدن به مطب، مصرف نکردن دارو، آموزش های در جهت مراجعه به دندان پزشک دیگر و یا پزشک، اطلاع دادن به بیمار در مورد هر فعالیتی که ممکن است سلامت بیمار را به خطر بیاندازد.
10)    قرار ملاقات هایی که از دست داده شده.(missed appointments )


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست