برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جراحی دهان - ارجاع به دندان پزشک

جراحی دهان و فک و صورت نوین - ملاحظات پزشکی قانونی  

ارجاع به دندان پزشک عمومی دیگر و یا متخصص
در بعضی موارد دندان پزشک ممکن است فکر کند که درمان مورد نظر ماوراء مهارت ها و تحصیلات او می باشد در این صورت باید مریض را به دندان پزشک عمومی دیگری و یا یک متخصص ارجاع دهد. در نامه ارجاع باید به طور دقیق دلیل ارجاع و این که متخصص باید چه کاری را انجام دهد، ذکر شود. موارد ارجاع باید در پرونده ثبت شود. در نامه ارجاع به متخصص می توان درخواست گزارشی از تشخیص طرح درمان را کرد.
در مورد بیماری که حاضر به ارجاع نیست باید در پرونده ذکر شود. اگر بیمار درمان توسط متخصص را رد کرد، دندان پزشک باید تصمیم بگیرد که آیا درمان مورد نظر در حوزۀ تجربه های او می باشدیا خیر. در صورتی که انجام درمان مورد نظر در حوزۀ تجربیات او نباشد، دندان پزشک نبایددرمان را حتی در صورت اصرار بیمار انجام دهد. رد کردن بیمار در انجام درمان توسط متخصص مسؤولیت قانونی آسیب به بیمار و یا عوارض ناشی از درمانی که در حوزۀ کاری و تجربه ای دندان پزشک نیست را از بین نمی برد.
متخصص دندان پزشکی باید به دقت تمام مریض های ارجاع شده را بررسی کند. برای مثال، خارج کردن و یا درمان دندان اشتباه بیشترین اشتباه رایج می باشد. در صورت تردید باید با دندان پزشک تماس حاصل نمود. و در مورد بیمار توضیح بخواهد. هرگونه تغییر در طرح درمان که توسط متخصص انجام می شود باید در پرونده دندان پزشکی که ارجاع داده و متخصص هر دو ثبت شود. جهت جلوگیری از هر گونه مشکل رضایت، بیمار باید نسبت به اصلاح طرح درمان موافقت نماید.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست