برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جراحی دهان - درمان های هماهنگ و کنترل شده

جراحی دهان و فک و صورت نوین - ملاحظات پزشکی قانونی  

موضوعات مربوط به درمان های هماهنگ و کنترل شده
(managed care issues )

تأثیرات درمان های هماهنگ و کنترل شده (managed health care ) بسیاری از جنبه های دندان پزشکی را تغییر داده است. این مسأله روابط بین دندان پزشک و بیمار و همچنین نحوه تصمیم گیری برای یافتن و انتخاب مناسب ترین گزینه های درمانی را شامل می شود. دندان پزشک اغلب دچار یک کشمکش و تردید می شود و در آن یک طرف نزاع علاقه برای انجام بهترین و کامل ترین درمان برای بیمار می باشد و طرف دیگر نزاع، برنامه های مربوطه «درمان های هماهنگ شده» می باشد که پیشنهاد دهنده حداقل درمان لازم برای بیمار می باشند. به طور سنتی فقط بیمار می باشد که گاهاً درمان های سازش کارانه یا حتی عدم درمان را انتخاب می نماید ولی تحت قوانین مربوطه به «درمان های هماهنگ شده» بعضی بیماران مجبور می شوند که یک درمان سازش کارانه را بپذیرند یا حتی به عدم درمان تن در دهند و این به خاطر مسایل و فشارهای مالی است که از طرف مراکز مربوط به درمان هماهنگ شده به بیماران وارد می شود.
در بعضی موارد یکسری قوانین و مشروط محدود کننده(gag provisions ) در قراردادهای دندان پزشک با اداره درمانی مطرح و قید می شود این قرارداد دندان پزشک را از انتقاد کردن در مورد سیاست های اداره درمانی باز می دارد و گاهاً از انتخاب یک گزینه خاص درمانی از سوی دندان پزشک به خاطر قوانین مربوط به « تهیه کنندگان طبقه سوم» جلوگیری به عمل می آید. این عامل باعث ایجاد کشمکش بین قراردادهای بسته شده از سوی دندان پزشک با اداره درمانی از یک سو و مسؤولیت حرفه ای و اخلاقی دندان پزشک در قبال بیمار از سوی دیگر می شود. در بعضی ایالت ها محدودیت قرار دادن برای دندان پزشک غیر قانونی محسوب می شود.
در سال 1995 مشاورین مربوط به اخلاق و آئین نامه ها در انجمن دندان پزشکی آمریکا اظهارات زیر را برای تأکید در مورد اجبار دندان پزشکان برای درمان مناسب تهیه کردند.
«دندان پزشکانی که با ادارات درمانی قرارداد بسته اند ممکن است از سوی اداره برای تطبیق دادن نوع درمان ها  بر اساس ملاحظات مالی  تحت فشار قرار گیرند. دندان پزشکان باید پس از بررسی ریسک های مربوط به کار پیچیدگی های درمانی و محدودیت های درمان های پیشنهاد شده رضایت بیمار را برای انجام دادن درمان های تطبیق داده شده جلب نمایند و در ضمن انتخاب های درمان کامل تر را به بیمار توضیح دهند. اگر نوع درمان مطلوب از سوی تهیه کنندگان طبقه سوم مورد پذیرش نمی باشد دندان پزشک باید مسأله را به صورت کتبی با بیمار و مسئولین پرداخت کننده هزینه ها مطرح نماید»


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست