برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم پایه اختصاصی دندان پزشکی اجتماعی

دوره تخصصی  سلامت دهان و دندان پزشكی اجتماعی
جدول دروس علوم پایه اختصاصی دوره تخصصی دندان پزشکی اجتماعی

  نام درس   کارگاهی   نظری   عملی   جمع
پوسیدگی شناسی  
17  
17
 تغذیه
17   
17
3  رایانه   40  
 
40
4
  جمع   40 34  
74

بازگشت به فهرست