برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم پایه مشترک پاتولوژی دهان

دوره تخصصی پاتولوژی دهان
جدول دروس علوم پایه مشترک پاتولوژی دهان و فک
1
نام درس
کارگاهی نظری عملی جمع
2
آسیب شناسی دهان و فک 17 17
3
اصول کنترل عفونت 15 15
4
ایمنی شناسی 17 17
5
بافت شناسی و جنین شناسی دهان و فک و صوت 15 15
6
تشریح سر و گردن 40 40
7
تکنولوژی آموزشی 40 40
8
رایانه و سیستمهای اطلاع رسانی و علوم پزشکی 40 40
9
روش شناسی تحقیق 1 50 50
10
روش شناسی تحقیق 2 30 30
11
فارماکولوژی 25 25
12
فوریت‌های پزشکی 15 15
13
فیزیولوژی و بیولوژی دهان 13 13
14
قوانین پزشکی و اخلاق حرفه‌ای 15 15
15
میکروب شناسی دهان 12 12
16
جمـــــــــع 344

بازگشت به فهرست