برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم پایه اختصاصی پاتولوژی دهان

دوره تخصصی پاتولوژی دهان
جدول دروس علوم پایه اختصاصی پاتولوژی دهان
1 نام درس
نظری عملی جمع
2
آسیب شناسی عمومی و نظری 150 150
3
آسیب شناسی عمومی عملی 400 400
4
بررسی مقالات 50 50
5
جمـــــــــع 200 400 600

بازگشت به فهرست