برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم وابسته بیمارستانی پاتولوژی دهان

دوره تخصصی پاتولوژی دهان
جدول دروس علوم وابسته بیمارستانی پاتولوژی دهان
1
 نام درس
نظری عملی جمع
2
آسیب شناسی گوش و خلق و بینی 30 30
3
اندوکرینولوژی 40 40
4
انکولوژی 40 40
5
جراحی دهان و فک و صورت 40 40
6
درماتوپاتولوژی 60 60
7
درماتولوژی 80 80
8
روماتولوژی 40 40
9
گوش و حلق و بینی 30 30
10
نوروپاتولوژی 30 30
11
هماتوپاتولوژی 40 40
12
هماتولوژی 40 40
13
جمـــــــــع 470 470

بازگشت به فهرست