برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم تخصصی پاتولوژی دهان

دوره تخصصی پاتولوژی دهان
جدول دروس علوم تخصصی پاتولوژی دهان
1 نام درس
نظری
عملی
جمع
2 آسیب شناسی اختصاصی نظری 1
120 120
3 آسیب شناسی اختصاصی نظری 2
270 270
4 آسیب شناسی عملی1
400 400
5 آسیب شناسی عملی2
760 760
6 بررسی مقالات 1
50 50
7 بررسی مقالات 2
100 100
8 رساله تخصصی 1
30 30
9 رساله تخصصی 2
80 80
10 رساله تخصصی 3
140 140
11 کلاس درس آسیب شناسی نظری 1
30 30
12 کلاس درس آسیب شناسی نظری 2
30 30
13 جمـــــــــع
2010

بازگشت به فهرست