برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم تخصصی دندان پزشکی کودکان

دوره تخصصی دندان پزشکی کودکان
جدول دروس علوم تخصصی دندان پزشکی کودکان
1 نام درس نظری عملی جمع
2
ارایه مورد (Case Presentation)1 40 40
3
ارایه مورد (Case Presentation)2 49 49
4
بررسی مقالات 1 68 68
5
بررسی مقالات 2 68 68
6
بررسی مقالات 3 68 68
7
پژوهش دندان پزشکی  اجتماعی 1 68 68
8
پژوهش دندان پزشکی  اجتماعی 2 34 34
9
درمان کودکان با نیازهای خاص 1 68 68
10
درمان کودکان با نیازهای خاص 2 68 68
11
دندان پزشکی  کودکان نظری 1 40 40
12
دندان پزشکی  کودکان نظری 2 40 40
13
دندان پزشکی  کودکان نظری 3 85 85
14
دندان پزشکی  کودکان عملی 1 125 125
15
دندان پزشکی  کودکان عملی 2 718 718
16
دندان پزشکی  کودکان عملی 3 700 700
17
رساله تخصصی 1 30 30
18
رساله تخصصی 2 80 80
19
رساله تخصصی 3 140 140
20
جمع 2489

بازگشت به فهرست