برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم تخصصی پریودانتیکس

دوره تخصصی پریودانتیکس
جدول دروس علوم تخصصی پریودانتیکس
1 نام درس نظری عملی جمع
2
ارایه مورد (Case Persentation) 1 90 90
3
ارایه مورد (Case Persentation) 2 120 120
4
بررسی مقالات 1 50 50
5
بررسی مقالات 2 100 100
6
بررسی مقالات 3 120 120
7
پریودانتیکس نظری 1 60 60
8
پریودانتیکس نظری 2 140 140
9
پریودانتیکس نظری 3 120 120
10
رساله تخصصی 1 30 30
11
رساله تخصصی 2 80 80
12
رساله تخصصی 3 140 140
13
کلینیک ایمپلنت 1 50 50
14
کلینیک ایمپلنت 2 50 50
15
کلینیک پریو 1 100 100
16
کلینیک پریو 2 600 600
17
کلینیک پریو 3 600 600
18
جمـــــــــع 2450

بازگشت به فهرست