برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم تخصصی پروتزهای دندانی

دوره تخصصی پروتزهای دندانی
جدول دروس علوم تخصصی پروتزهای دندانی
1
نام درس نظری عملی جمع
2
ارائه مورد (Case Presentation) 1 84 84
3
ارائه مورد (Case Presentation) 2 84 84
4
ارائه مورد (Case Presentation) 3 84 84
5
اکلوژن نظری 1 32 32
6
اکلوژن نظری 2 32 32
7
اکلوژن عملی 1 (پره کلینیک) 42 42
8
اکلوژن عملی 2 63 63
9
ایمپلنت نظری 1 21 21
10
ایمپلنت نظری 2 21 21
11
ایمپلنت عملی 1 50 50
12
ایمپلنت عملی 2 50 50
13
بررسی مقالات پروتز پارسیل 1 21 21
14
بررسی مقالات پروتز پارسیل 2 21 21
15
بررسی مقالات پروتز ثابت 1 21 21
16
بررسی مقالات پروتز ثابت 2 21 21
17
بررسی مقالات پروتز کامل 1 21 21
18
بررسی مقالات پروتز کامل 2 21 21
19
بررسی مقالات پروتزهای دندانی 1 84 84
20
بررسی مقالات پروتزهای دندانی 2 84 84
21
پروتز ثابت نظری 1 21 21
22
پروتز ثابت نظری 2 42 42
23
پروتز ثابت نظری 3 42 42
24
پروتز ثابت عملی 1 (پره کلینیک) 64 64
25
پروتز ثابت عملی2 84 84
26
پروتز ثابت عملی3 126 126
27
پروتز ثابت عملی4 126 126
28 پروتز ماگزیلوفاسیال نظری1
21  
21
29 پروتز ماگزیلوفاسیال نظری2
21 21
30 پروتز ماگزیلوفاسیال عملی 1
53 53
31 پروتز ماگزیلوفاسیال عملی 2
53 53
32 پروتز متحرک پارسیل نظری 1
21 21
33 پروتز متحرک پارسیل نظری 2
21 21
34 پروتز متحرک پارسیل نظری3
32 32
35 پروتز متحرک کامل نظری1
21 21
36 پروتز متحرک کامل نظری 2
21 21
37 پروتز متحرک کامل نظری3
21 21
38 پروتز متحرک عملی1
84 84
39 پروتز متحرک عملی2
105 105
40 پروتز متحرک عملی3
147 147
41 پروتز متحرک عملی4
168 168
42 رساله تخصصی 1
30 30
43 رساله تخصصی 2
80 80
44 رساله تخصصی 3
140 140
45 مواد دندانی1
42 42
46 مواد دندانی2
42 42
47 جمع
 
2485

بازگشت به فهرست