برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

مقررات آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی

بر اساس ماده يك مقررارت آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي دستياران پزشكي، داوطلبان اين آزمون بايد حداقل به ۹۰ سوال از مجموع ۱۵۰ سوال آزمون كتبي گواهينامه تخصصي و ۱۰۵ سوال از ۱۵۰ سوال آزمون كتبي دانشنامه تخصصي پاسخ درست بدهند.
دستياران سال آخر براي معرفي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي براي شركت در آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي نيازي به شركت در امتحان كتبي ارتقاي پايان سال دانشگاه ها ندارند و فقط بايستي حداقل ۱۲ماه از زمان كسب قبولي در مقطع ماقبل گواهينامه آنها گذشته باشد و در اين مدت بايد مشغول طي دوره آموزشي در بخش مربوطه باشند.
بر اساس اين مقررات دستياراني كه در آزمون گواهينامه تخصصي شركت مي‌‌كنند بايد قبل از معرفي به آزمون گواهينامه از پايان نامه خود دفاع كنند.
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعلام كرد: در صورتي كه به هر دليل دستيار پزشكي در آزمون گواهينامه تخصصي شركت نكند مردود شناخته مي شود و لازم است تمديد دوره شود و دستياراني كه سه بار مردود شوند از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشكي خارج مي‌شوند.
دانشگاههاي علوم پزشكي موظف هستند ليست افراد واجد شرايط آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي را به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور ارايه كنند، اين ليست در يك نوبت ارسال مي‌شود و غيرقابل تغيير است.
آزمون دانشنامه تخصصي هر سال به منظور سنجش آگاهي‌‌ها و مهارتهاي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي تخصصي پزشكي در يك نوبت و در دو قسمت كتبي و شفاهي برگزار مي‌شود كه هيچ محدوديتي از نظر تعداد دفعات شركت در اين آزمون وجود ندارد.
بر اساس مقررات جديد در صورت مردودي در آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي قبولي در آزمون كتبي حداكثر تا پنج سال اعتبار دارد و در صورت عدم شركت يا عدم موفقيت در آزمون شفاهي متقاضيان موظف به شركت مجدد در آزمون كتبي دانشنامه تخصصي هستند.
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعلام كرد: قبول‌شدگان آزمون كتبي دانشنامه تخصصي براي شركت در آزمون دانشنامه تخصصي شفاهي معرفي مي‌شوند و اين امتحان صرفا به صورت osce برگزار مي‌شود.


مبنا: 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

بازگشت به فهرست