برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

پیش نویس اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران

فصل اول: كليات و اهداف
 ماده 1: نام انجمن: انجمن دندان پزشكي ايران انجمني است علمي، تخصصي، پژوهشي، غيرسياسي و غير انتفايي كه در اين اساسنامه اختصاراً «انجمن» ناميده مي شود.
تبصره: دندانپزشكان در اين اساسنامه به آن دسته از فارغ التحصيلان دانشگاهها اطلاق مي شود كه در رشته هاي: دندانپزشكي عمومي: و رشته هاي ( ارتدنسي، اطفال، اندودنتيكز، آسيب شناسي دهان و فك و صورت، بيماريهاي دهان و فك و صورت جراحي دهان، فك و صورت، پروتزهاي دنداني، راديولوژي، ترميمي، اكلوژن، بريودو نتولوژي، مواددنداني و از طرف مراجع رسمي كشور به عنوان فارغ التحصيل مورد تأييد قرار گرفته باشند .
 ماده 2: محل انجمن: مركز اصلي انجمن در شهر تهران به آدرس ... واقع است و در صورت لزوم مي تواند با تصويب كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها در ساير شهرهاي كشور شعبه، دفتر يا نمايندگي دائر نمايد.
 ماده 3: تابعيت: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌دارند و حق فعاليت عليه نظام جمهوري اسلامي ايران نخواهند داشت.
 ماده 4: مدت فعاليت: انجمن از تاريخ تاسيس براي مدت نامحدودي تشكيل مي گردد.
 ماده 5: اهداف انجمن:
 1- تلاش به منظور خود كفائي، ارتقاء سطح علمي و نيز گسترش علوم پزشكي در جهت اهداف انجمن و نظام جمهوري اسلامي ايران.
2- ايجاد زمينه هاي همكاري و ايفاي نقش مشورتي علمي و… با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاهها، سازمان نظام پزشكي و ديگر ادارات و وزارتخانه ها، و موسساتي كه به نحوي در پيشبرد و به ثمر رسانيدن اهداف انجمن موثرند.
 3- اولويت دادن به درمان مجروحين جنگي و نيز مجروحين اضطراري ناشي از حوادث طبيعي نظير سيل، زلزله و… و نيز برطرف كردن نيازهاي علمي، درماني و پژوهشي در زمينه‌هاي مذكور.
 4-ايجاد شركتهاي تعاوني مصرف به منظور تأمين نيازهاي اعضاء، با رعايت قوانين و مقررات موضوعه.
 5- فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم جهت رفع نيازهاي علمي و خدماتي اعضاء.
 ماده6: طرحها و برنامه ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش بيني شده و به نحوي با وظايف يكي از وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي دولتي ارتباط دارد پس از كسب موافقت وزارتخانه يا سازمان دولتي ذيربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.
 فصل دوم: شرايط و نحوه عضويت و انواع آن
 ماده7: هر دندان پزشك فارغ التحصيل از دانشگاه ها كه داراي شرايط زير باشد مي‌تواند با تصويب هيأت مديره به عضويت انجمن درآيد.
 1-داشتن مدرك دكتري دندان پزشكي مورد تأييد مراجع رسمي كشور (فقط اعضاي پيوسته)
 2- محروم نمودن از حقوق اجتماعي و وابسته نبودن به سازمانهاي ضد مردمي و نيز گروههاي ضدانقلاب.
 3- داشتن حسن شهرت حرفه اي و اجتماعي.
 ماده8: عضويت- انجمن داراي سه نوع عضو خواهند بود.
 1-اعضاي پيوسته كه داراي حق راي بوده و مكلف به پرداخت حق مي باشد و اعضا اصلي محسوب مي‌شود.
 2- اعضاء وابسته كه در رشته مربوط مشغول تحصيل بوده با رشته تخصصي آنها به نحوي با موضوع انجمن ارتباط دارد.
 3- اعضاء افتخاري از بين دانشمندان ايراني و غيرايراني كه داراي مطالعات و تحقيقات علمي ممتاز بوده و با پيشنهاد هيئت مديره، توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.
 تبصره: اعضا افتخاري غير ايراني بايد هم راستا با اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران باشند و با حداقل همسو با اهداف استكبار جهاني نباشد.
 فصل سوم: اركان انجمن
 ماده9: اركان انجمن عبارتند از:
 1- مجمع عمومي،
 2- هيدت مديره،
 3- بازرس يا بازرسان الف- مجمع عمومي:
 ماده10: مجمع عمومي عاليترين مرجع تصميم‌گيري در انجمن مي باشد كه به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي شود.
ماده11: مجمع تصويب عادي با رعايت تشريفات مندرج در ضميمه سالي يكبار در بهمن ماه تشكيل خواهد شد براي رسميت جلسه حضور نصف به علاوه يك نفر پيوسته، و جهت تصويب هر موضوعي، راي موافق اكثريت اعضاء حاضر ضرورت دارد. در صورتي كه در دعدت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسيد، جلسه دوم به فاعله پانزده روز تشكيل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت. مجمع عمومي عادي ممكن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضاي هيئت مديره يا كل اعضاء پيوسته تشكيل گردد.
 ماده12: وظايف مجمع عمومي عادي:
 1- انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرسي يا بازرسان.
 2- استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرسي يا بازرسان.
 3- تعيين خط مشي كل انجمن.
 4- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره.
 5- تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب ترازنامه بودجه انجمن. 6- تعيين روزنامه كثيرالا نتشار جهت درج آگهي‌ها و دعوت نامه هاي انجمن. ماده13: مجمع عمومي فوق‌العاده با رعايت تشريفات اعلام در روزنامه رسمي، مشابه مجمع عمومي عادي و با شرايط زير تشكيل خواهد شد. 1- با درخواست هيأت مديره يا بازرس (بازرسان).
 2- با در خواست يك سوم از اعضاء انجمن.
 تبصره1: دعوت براي مجمع عمومي فوق‌العاده كتبي بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسيد.
 تبصره2: مجمع عمومي فوق ‌العاده جهت، همان شرايط مجمع عمومي عادي را خواهد داشت. تبصره3: تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
 ماده14: وظايف مجمع عمومي فوق العاده:
 1- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه.
 2- بررسي و تصويب انحلال انجمن.
 3- عزل هيئت مديره. تبصره: عزل هيئت مديره، بايد با اطلاع و موافقت وزارت كشور در دستور كار قرار گيرد.
 ماده 15: مجامع عمومي توسط هيئت ؟، مركب از يك رئيس و يك منشي و يك ناظر اداره مي‌شود. تبصره: اعضاي هيئت رئيسه با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد. ب: هيئت مديره:
 ماده16: انجمن داراي هيئت مديره‌اي مركب از5 نفر عضو اصلي و 1 نفر عضو علي البدل خواهند بود.
 تبصره1: شعبات انجمن در مراكز استانها توسط هيئتي مركب از 3 نفر كه از سوي اعضاء شعبه انتخاب و با تصويب هيئت مديره مركزي انتصاب مي‌شوند اداره خواهد شد و اعضاء اين هيئتها طبق دستورالعمل هيئت مدير، مركزي فعاليت خواهند نمود. حد نصاب تاسيس شعبه، 10نفر عضو مي‌باشد كه در صورت عدم حصول آن، مي توان دفتر يا نمايندگي دائر نمود.
 تبصره2: جلسات هيئت مديره با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء موافق معتبر خواهد بود.
 تبصره3: اعضا هيئت مديره حداكثر يك هفته بعداز انتخاب شدن تشكيل جلسه داد، و از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نائب رئيس و يك نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختيارات آنها را آئين‌نامه مشخص مي نمايد.
 تبصره4: شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعلاي عضو غايب خواهد بود.
 تبصره5: در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيئت مديره عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيئت مديره به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.
 تبصره6: هيئت مديره علاوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حداقل هر روز (يك بار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس با نايب رئيس تشكيل جلسه فوق‌العاده خواهد داد. فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تلفن و تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز خواهد بود.) ماده17: مجمع عمومي هيئت مديره را براي مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد هيئت مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده و هيئت مديره موقف است ظرف نمايد و نتيجه را يك هفته قبل از پايان تمدي خود به وزارت كشور اعلام نمايد.
 ماده18: هيئت مديره نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل مي‌باشد :حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول، رسيدگي به حسابهاي انجمن، پرداخت و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجمع عمومي، افتتاح حساب در بانكها، انجام تشريفات قانوني تعقيب جريانات قضائي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آنان، قطع و فصل ؟ لاز طريق سازش، در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام با قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل. به طور كلي هيئت مديره مي تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا رهن‌گذاري و فك رهن و استقراض با استثناي فروش اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي‌باشد به نام انجمن انجام دهد.
 تبصره1: جز دربار، موضوعاتي كه موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در ملاحيت خاص مجامع عمومي است. هيئت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور مشروط بر رعايت حدود موضوع انجمن دارا مي‌باشد.
 تبصره2: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با اعضاي رئيس هيئت مديره با نائب رئيسي و خزانه‌دار و با مهر” انجمن” معتبر خواهد بود.
 تبصره3: هيئت مديره مي تواند از بين خود يا خارج يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات او را تعيين نمايد. مديرعامل در حدود اختياراتي كه از طرف هيئت مديره، به وي تفويض مي‌گردد نماينده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء را دارد.
 تبصره4: اگر مدير عامل عضو هيئت مديره باشد دوره، مديريت عامل او از مدت عضويتش در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.
 تبصره5: هيئت مديره مي تواند از بين اعضا واجد شرايط و در جهت اجراي اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت كشور كميته‌هاي انجمن را تشكيل دهد.
 تبصره6: آئين نامه اجرائي اين اساسنامه بعد از تصويب هيئت مديره و تأييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود.
 تبصره7: تصميمات متخذه در كمسيونها پس از تصويب در هيئت مديره قابل اجرا است. ج: بازرسان:
 ماده19: مجمع عمومي عادي دو نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان علي البدل براي مدت يك سال انتخاب خواهد نمود. تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است. ماده20: وظايف بازرس با بازرسان به شرح زير است.
 1- بررسي كليه اسناد و اوراق مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي.
 2-مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي.
 3- گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه مجمع عمومي.
 ماده21: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان بدون قيد و شرط به وسيله هيئت مديره انجمن بايد جهت بررسي در دسترس بازرس (يا بازرسان) قرار گيرد.
 فصل چهارم: بودجه و مواد متفرقه
 ماده22: بودجه انجمن از طريق جمع‌آوري هدايا، اعانات، قبول وصيت، وقف و نيز حق عضويت اعضا تأمين مي‌شود.
 ماده23: درآمد و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح و پيلان آن در پايان هر سال مالي جهت بررسي به كمسيون ماده10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها ارائه خواهد شد.
 تبصره1: كليه دفاتر مالي انجمن در مواقع مراجعه مأمورين مالياتي در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
 تبصره2: سال مالي موسسه در طبق به سال شمسي بوده و همواره به پايان ؟؟ ماه ختم مي‌شود.
 تبصره3: كليد وجوه مازاد بر هزينه‌هاي «انجمن» در حساب مخصوص به نام «انجمن» نزديكي از بانكهاي رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران نگهداري خواهند شد.
 ماده24: كليه مدارك رسمي انجمن، پرونده‌ها و نوشتجات رسمي در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود. مكاتبات رسمي انجمن به امضاء رئيس هيئت مديره و در غياب او نائب رئيس هيئت مديره و مهر انجمن خواهد بود.
تبصره: مصوبات و صورت جلسات هيئت مديره، در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاء ذيربط خواهد رسيد.
 ماده25: هر گونه تغييري در مفاد اساسنامه و اعضاء هيئت مديره در صورتي معتبر است كه با تصويب كمسيون ماده10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها باشد. تبصره: محل موسسه و اقمتگاه اعضاء هيئت مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغييرات بعدي آن بايد به اطلاع وزارت كشور برسد و مادامي كه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.
 ماده26: انجمن داراي مهر و آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيئت مديره و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت كشور تهيه و استفاده خواهد شد. تبصره: هيئت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسئوليت قانوني دارند.
 ماده27: انتشار هر گونه نشريه پس از كسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تحميل پروانه انتشار با رعايت كامل قانون مطبوعات انجمن انجام مي‌شود.
 ماده28: انحلال انجمن: در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومي فوق‌العاده هيئت تصفيه‌اي انتخاب و اين هيئت موظف خواهد بود پس از ادا ديون و وصول مطالعات انجمن نسبت به واگذاري اموال و املاك به يكي از مراكز آموزشي يا پژوهشي داخل كشور اقدام نمايد هيئت مذكور موظف است يك نسخه از شرح كامل آن را جهت بررسي به كمسيون ماده10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها ارسال دارد.
 ماده29: اين اسانامه مشتمل بر 4 فصل و 29 ماده و 27 تبصره در اولين نشست اعضاء مجمع عمومي انجمن در تاريخ ؟؟ به تصويب رسيد. ح 5/9 محل امضاء هيئت مديره


مبنا: 
پیشنهادی
مطالب مرتبط: 
اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران

بازگشت به فهرست