برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آیین نامه تجهیزات پزشکی- فصل نهم

فصل نهم
"نمایشگاه، نکات عمومی"

ماده 56) برگزاری نمایشگاههای تجهیزات پزشکی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با هماهنگی و اخذ مجوز از اداره کل بلامانع می باشد.
ماده 57) کلیه تجهیزات پزشکی عرضه شده در نمایشگاه اعم از تولیدی یا وارداتی می بایست واجد مجوز از اداره کل باشند.
ماده 58) کلیه افراد حقیقی یا حقوقی شرکت کننده در نمایشگاههای تجهیزات پزشکی متعهد به عرضه تجهیزات پزشکی واجد مجوز تولید یا واردات خواهند بود و در صورت عرضه وسیله پزشکی فاقد مجوز علاوه بر واحد متخلف کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی برگزار کننده نیز متعهد به پاسخگویی در این خصوص می باشد.
ماده 59) واردات و ترخیص موقت تجهیزات پزشکی جهت شرکت در نمایشگاه بلامانع است و فروش و عرضه این تجهیزات در صورت تبدیل وضعیت به ترخیص دایم با کسب مجوز از اداره کل بلامانع خواهد بود.
ماده 60) با توجه به موارد مندرج در این آیین نامه و نظر به قوانین و مقررات جاری کلیه فعالیتها و اقدامات در عرصه تولید، واردات، صادرات، توزیع، عرضه و خدمات پس از فروش تجهیزات و دستگاهای پزشکی توسط کلیه افراد حقیقی یا حقوقی منوط به رعایت مفاد این آیین نامه و ضوابط ابلاغی مربوطه خواهد بود.
ماده 61) این آیین نامه با توجه به اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تبصره 5 ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنیدر شصت و یک ماده و پنجاه و چهار تبصره تدوین و به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه آیین نامه ها، ضوابط، دستورالعملها و بخشنامه های مغایر این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد./86.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست