برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آئین نامه اعلام رسمیت انتخابات هیات مدیره های سازمان های نظام پزشکی کشور

ماده 1– هيئت مركزي نظارت بر انتخابات طبق مواد 18 و 19 و 20 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، لازم است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از اعلام رسمي تاريخ برگزاري انتخابات توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كليه مشمولين ماده 4 قانون از طريق رسانه‌هاي گروهي ، بنا به دعوت ایشان در محل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كار خود را به منظور انجام انتخابات شروع نمايد.
ماده 2 – بر اساس تبصره 1 ماده 19 و تبصره ذیل ماده 20 قانون ، هيئت مركزي نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت 15 روز هيئت‌هاي نظارت شهرستانهايي كه بر طبق ماده 10 قانون لازم است انتخابات در آنها صورت گيرد را تعيين نمايد.
ماده 3 – بر اساس مواد 10، 11و 12 قانون، معاونت سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و رييس‌كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران اسامي شهرستانهايي كه واجد شرايط تأسيس هيأت مديره نظام پزشكي مي‌باشند را حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام رسمي تاريخ برگزاري انتخابات هيئت مديره‌ها، در اختيار هيئت مركزي نظارت بر انتخابات قرار خواهند داد.
تبصره – دانشگاههای علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و روسای شورای هماهنگی نظام پزشکی استانهاموظفند اسامي آن عده از شهرستانهايي را كه پس از برگزاري انتخابات سراسري هيئت مديره‌ها شرايط لازم براي تشكيل هيئت مديره نظام پزشكي راكسب مي‌نمايند به اطلاع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات برسانند تا با رعايت اين آئين نامه و قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران نسبت به برگزاري انتخابات ميان‌دوره اي هيئت مديره نظام پزشكي آنها اقدام نمايند.
ماده 4- مسئوليت اجراي انتخابات با معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه بلافاصله پس از اعلام زمان برگزاري انتخابات، تقويم زمان‌بندي مراحل برگزاري انتخابات را تنظيم و پس از تأييد هيأت مركزي نظارت بر سازمان نظام پزشكي و هيأت‌هاي نظارت و اجرايي در شهرستان‌ها اعلام مي‌نمايد.
ماده 5 – مسئوليت برگزاري انتخابات هيئت مديره نظام پزشكي هر شهرستان بر عهده هيئت اجرايي انتخابات آن شهرستان است كه تركيب آن بشرح زير مي‌باشد:
الف – رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و یا یکی از معاونین يا نمايندگان آنان در آن شهرستان حسب مورد ( رییس هیات اجرایی)
تبصره: رييس هيأت اجرايي شهرستان بايد از مشمولين ماده 4 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و واجد شرايط مندرج در ماده 23 قانون مزبور باشد.
ب – نماينده فرماندار
ج- پنج نفر از جامعه پزشكي شهرستان مربوطه
تبصره 1 – رئيس هیات اجرایی از 15 نفر كادر پزشكي مشمولين ماده 4 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران دعوت بعمل آورده تا در حضور هيئت نظارت شهرستان 5 نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل موضوع بند ج ماده 5 اين آئين نامه را انتخاب نمايند.
تبصره 2- رييس هيأت اجرايي و اعضاي اصلي و علي البدل اين تبصره بايد داراي حداقل 3 سال سابقه اشتغال در امور پزشكي باشند.
تبصره 3 – براي تهران بزرگ رياست هيئت اجرايي با رئيس نظام پزشكي تهران بزرگ مي‌باشد و تعداد مدعوين كادر پزشكي (موضوع ماده 5 این آئین نامه) پنجاه نفر خواهد بود كه از بين آنان 20 نفر عضو اصلي و 5 نفر عضو علي‌البدل انتخاب مي‌گردند. در صورتيكه رئيس نظام پزشكي تهران بزرگ خود نامزد انتخابات باشد رياست هيئت اجرايي با رأي اكثريت از بين يكي از روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و ايران تعيين و معرفي مي شود.
تبصره 4 - اعضاء هيئت‌هاي اجرايي و نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران نبايد نامزد عضويت در هيئت مديره نظام پزشكي شهرستانها باشند.
ماده 6- شركت‌كنندگان بايد واجد كارت نظام پزشكي بوده و هيأت اجرايي شهرستان مكلف است ليستي از مركز نظام پزشكي و مركز بهداشت شهرستان اخذ و اقدام به تطبيق اشتغال آنها در آن حوزه نمايد.
ماده 7- رؤساي دانشگاه‌ها يا دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني يا نمايندگان آنها حسب مورد موظفند حداكثر ظرف مدت 5 روز پس از تشكيل هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات شهرستان‌ها، هيأت اجرايي انتخابات شهرستان‌هاي مربوط را مطابق اين آيين‌نامه تشكيل دهند.
ماده 8  هيئت‌هاي اجرائي انتخابات شهرستانها موظفند حداكثر ظرف مدت هفت روز پس از تشكيل، نسبت به چاپ و انتشار آگهي ثبت‌نام داوطلبين عضويت در هيئت مديره نظام پزشكي شهرستانها از طريق نشریات محلی اقدام نموده و ضمنا مراتب را بنحو مقتضي از طریق سایر مبادی اطلاع رسانی به اطلاع مشمولين موضوع ماده 4 قانون نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران برسانند.
تبصره – هيئت هاي اجرائي موظفند يك نسخه از آگهي ثبت نام داوطلبين را جهت اطلاع در اختيار هيئت نظارت بر انتخابات شهرستان مربوطه و فرمانداري قرار دهند.
ماده 9 - داوطلبين عضويت در هيئت مديره نظام پزشكي شهرستانها بايد حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ ثبت نام به محل‌هاي اعلام شده در آگهي براي ثبت‌نام مراجعه نمايند و پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و پس از تكميل، به مسئولين ثبت‌نام تسليم و رسيد دريافت نمايند.
تبصره 1– داوطلبین عضویت در هیات مدیره شهرستانها چنانچه در بیش از یک گروه موضوع ماده 4 قانون، در سازمان عضویت داشته باشند صرفا میتوانند به اختیار خود در یک گروه به عنوان داوطلب ثبت نام نمایند و بایستی شرط مندرج در بند (ه) ماده 23 قانون را برای همان گروه دارا باشند. ضمنا تغییر گروه داوطلبی تا قبل از پایان مهلت نهایی اعتراضات موضوع ماده 13 این آئین‌نامه با تأييد هيأت نظارت امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 2– هيئت هاي اجرائي انتخابات شهرستانها موظفند همه روزه مشخصات كامل داوطلبان عضويت در هيئت مديره نظام پزشكي شهرستان را با سريعترين وسيله به هيئت نظارت بر انتخابات شهرستان، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و هيأت اجرايي برگزاری انتخابات اعلام نمايند.
ماده 10- هیات نظارت شهرستان می‌باید بلافاصله در خصوص صلاحیت داوطلبان از مراجع قانونی (وزارت بهداشت، اطلاعات، دادگستري، سازمان نظام پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ذي‌ربط) در چارچوب مفاد ماده 23 قانون استعلام بعمل آورد و این مراجع موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز بررسي‌هاي لازم را پيرامون صلاحيت عضويت داوطلبين ثبت نام نموده بعمل آورده و نظر خود (تأئيد يا رد صلاحيت آنها) را به صورت كتبي و رسمي به اطلاع هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات شهرستان ذيربط برسانند.در صورت عدم پاسخ هر یک از مراجع قانونی در موعد مقرر مطابق نظر سایر مراجع عمل خواهد شد.
تبصره 1 – هيئت‌هاي نظارت شهرستانها موظفند حداكثر ظرف مدت دو روز پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تصمیم گیری در خصوص صلاحیت داوطلبین نتایج این بررسی را به داوطلبین رد صلاحیت شده با ذکر دلایل قانونی اطلاع دهند.
تبصره 2 – کلیه مکاتبات مربوط به فرایند بررسی صلاحیت کاندیداها در همه مراحل دارای طبقه بندی محرمانه می¬باشد.
ماده 11- داوطلبيني كه صلاحيت آنها به تأئيد هيئت نظارت بر انتخابات شهرستان نرسيده است، مي توانند حداكثر ظرف مدت 2 روز پس از وصول نظریه هیات نظارت شهرستان اعتراض و يا شكايات خود را با ذكر مشخصات و نشاني كامل كتباً به هيئت نظارت شهرستان تسليم نمايند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
ماده 12- هيئت نظارت بر انتخابات شهرستان حداکثر ظرف مدت دو روز اعتراضاتی که به موقع واصل گردیده را بررسی نموده و نتایج بررسی صلاحیتها را بانضمام سوابق و مدارک مربوط به داوطلبین رد صلاحیت شده به هیات مرکزی نظارت اعلام می‌نماید.
ماده 13- هيئت مركزي نظارت بر انتخابات ظرف مدت 10 روز نتایج واصله از هیاتهای نظارت شهرستانها را مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد داد و چنانچه افرادی را حائز شرايط مقرر در قانون تشخیص ندهد مراتب را با ذکر دلایل قانونی به داوطلب اعلام مي‌نماید.
ماده 14- داوطلبيني كه صلاحيت آنها به تأیيد هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات نرسيده، مي توانند حداكثر ظرف مدت 5 روز پس از وصول نظریه هیات مرکزی نظارت اعتراض خود را با ذكر مشخصات و نشاني كامل كتباً به دبیرخانه هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات تسليم نمايند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
ماده 15- هیات مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز اعتراضاتی را که در مهلت مقرر واصل گرديده بررسی نماید و نتایج نهایی و قطعی بررسی صلاحیت کاندیداها را به هیاتهای اجرایی شهرستانهای سراسر کشور و ستاد مرکزی برگزاری انتخابات اعلام نماید.
ماده 16- هیاتهای اجرایی شهرستان‌ها موظفند به محض وصول اسامی داوطلبان تایید شده مراتب را از طریق انتشار آگهی در نشریات محلی و سایر مبادی اطلاع رسانی به اطلاع اعضای سازمان برسانند.
تبصره – هيأت‌هاي ‌اجرايي شهرستان‌ها مكلفند اسامي كانديداها را به صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران منعكس تا طي دوران انتخابات از آنان در برنامه‌هاي تهيه شده استفاده ننمايند.
ماده 17- برگزاري انتخابات هيئت مديره نظام پزشكي شهرستانها و اخذ رأي در سراسر كشور بصورت همزمان در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام می¬شود و مدت آن بين 5 تا 14 ساعت با نظر هيئت نظارت هر شهرستان خواهد بود.
ماده 18- تبليغات هيئت مديره نظام پزشكي شهرستانها حداكثر 10 روز قبل از روز برگزاري انتخابات شروع مي‌گردد و تا 24 ساعت قبل از شروع رأي‌گيري پايان مي‌يابد.
تبصره- هر نوع تبليغات با استفاده از امكانات دولتي ممنوع است.
ماده 19- كليه نامزدهاي انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفي خود يا نامزد انتخاباتي مورد نظر نسبت به چاپ اطلاعيه ديواري، اعلاميه، زندگينامه و ديگر آگهي‌هاي تبليغاتي و برگزاري ميزگرد و سخنراني اقدام نمايند.
تبصره 1- كليه كانديداها و طرفداران آنها موظفند در انجام تبليغات شئون اسلامي و قوانين جاري كشور را مراعات نمايند.
تبصره 2- تخلفات انتخاباتي توسط هيأت اجرايي به هيأت نظارت منعكس تا در خصوص آنان اتخاذ تصميم نمايند.
ماده 20- در انتخابات هيئت مديره نظام پزشكي شهرستانها هر يك از مشمولين واجد شرايط ماده 22 قانون فقط مي‌توانند يكبار با ارائه كارت عضويت سازمان نظام پزشكي رأي دهند.
ماده 21- محل شعبه برگزاري انتخابات بنا به پيشنهاد هيئت اجرائي و تائيد هيئت نظارت شهرستان مربوطه مشخص و به نحو مقتضي باطلاع عمومي رأي دهندگان خواهد رسيد.
ماده 22- برگ اخذ رأي (تعرفه) داراي دو قسمت خواهد بود ، در قسمت بالاي تعرفه نام و نام خانوادگي و شماره نظام پزشكي نوشته و به امضاء رأي دهنده خواهد رسيد. قسمت زير تعرفه سفيد و براي نوشتن اسامي كانديداها خواهد بود ، برگ تعرفه لازمست بنحوي ممهور به مهر انتخابات نظام پزشكي شود كه قسمتي از مهر در بالا و بقيه در پائين برگ تعرفه قرار گيرد.
تبصره 1– هيأت اجرايي برگزاری انتخابات موظف است تعرفه های مورد نیاز را به تفکیک گروههای داوطلبی با درج شماره سریال، تهیه و پس از تایید هیات مرکزی نظارت تکثیر و در اختیار هیاتهای اجرایی شهرستانها قرار دهد.
تبصره 2– در صورت فراهم بودن امكان برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي با پيشنهاد هيئت اجرايي و تائيد هيئت نظارت در هر حوزه انتخابات به صورت الكترونيكي برگزار مي‌گردد.
ماده 23– در صورتيكه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد اسامي اضافي در آخر خوانده نمي‌‌شود.
ماده 24- براي پزشكان – دندانپزشكان – دکتر های داروساز - متخصصين علوم آزمايشگاهي و دكتراي حرفه‌اي - ماماها و ليسانسيه‌هاي پروانه‌دار یا بالاتر گروه پزشكي صندوقهاي رأي جداگانه وجود خواهد داشت.
ماده 25- قبل از شروع اخذ رأاي بايد صندوقهاي خالي اخذ رأي در حضور هيئت نظارت بر انتخابات شهرستان به مهر هيئت نظارت شهرستان مربوطه ممهور گردد و طي صورتجلسه‌اي خالي بودن صندوقهاي مذكور به تائيد هيئت نظارت شهرستان برسد.
ماده 26- پس از پايان اخذ رأي صندوقهاي فوق‌الذكر در همان محل بلافاصله توسط هيئت اجرائي با حضور هيئت نظارت باز و پس از شمارش و تطبیق تعداد برگه¬های رای با ته برگها، نسبت به قرائت و شمارش آراي ماخوذه اقدام و صورتجلسه مربوطه توسط هیات اجرایی تنظیم و به امضاء اعضاء هيئت نظارت و هيئت اجرائي رسيده، سپس صندوق حاوی کلیه مستندات مربوط به رای گیری مهر و موم و به هیات اجرایی شهرستان تحویل و تا زمان تایید نهایی صحت انتخابات نگهداری میگردد.
تبصره 1- در صورتجلسه شمارش آرا اسامی حائزين اكثريت نسبي آراء بعنوان اعضاي اصلي هيئت مديره و به تعداد يك سوم (و حداقل یک نفر) اعضاي هيئت مديره در هر گروه به ترتيب آراء ماخوذه بعنوان اعضاي علي‌البدل هيئت مديره ثبت و به هيئت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد.
تبصره 2– هیات نظارت شهرستان موظف است نتایج اولیه انتخابات را به صورت كامل جهت اطلاع داوطلبان در محل هیاتهای اجرایی و نظارت و نیز سازمان نظام پزشکی شهرستان نصب نماید.
ماده 27-كانديداهاي هر يك از از گروههای پزشکی مي‌توانند جهت نظارت بر امر شمارش آراء به ازای هر صندوق 2 تا 3 نفر را از بين خود تعيين و به هيئت نظارت شهرستان مربوطه جهت انجام امر فوق معرفي نمايند.
ماده 28- هيئت مركزي نظارت پس از بررسي و تائيد انتخابات در صورت تساوي آراء از آخرين افراد منتخب عده لازم را به حكم قرعه انتخاب خواهد كرد. مگر آنكه يكي از منتخبين مذكور به نفع ديگري كنار رود.
ماده 29- در صورت فوت ، استعفاء و یا غیبت غیرمجاز یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره مطابق ضوابط فعالیت هیاتهای مدیره که به تصویب شواریعالی نظام پزشکی میرسد از اعضاي علي‌البدل انتخاب شده جهت جايگزينی دعوت بعمل خواهد آمد.
ماده 30- مهلت تسلیم شكايات به هیات نظارت شهرستان حداکثر 2 روز پس از اعلام نتایج اولیه آراء خواهد بود. هیات نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف مدت 2 روز شکایات واصله را مورد بررسی قرارداده و ضمن اعلام نتایج بررسی به ذینفعان، نظر نهایی خود را به همراه مستندات مربوطه به هیات نظارت مرکزی اعلام نماید.
ماده 31- معترضین به رای هیات نظارت شهرستان حداکثر ظرف مدت 2 روز می¬توانند اعتراض خود را بصورت مکتوب به هیات مرکزی نظارت تسلیم نمایند. هیات مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مهلت 10 روز پس از پایان مهلت اعتراضات، نظر نهایی خود را در مورد حسن انجام انتخابات هر شهرستان اعلام و نتایج نهایی انتخابات را به نحو مقتضی به اطلاع هیاتهای اجرایی و نظارت و منتخبین رسانده و ضمن آگهی اسامی آنان، اعتبار نامه منتخبین را امضا نماید.
ماده 32- در صورتيكه هيئتهاي اجرائي و نظارت در شهرستانها در اجراي دقيق آئين‌نامه با ابهاماتي روبرو گردند جهت رفع ابهام از هيئت مركزي نظارت بر انتخابات استعلام نموده و اعلام نظر هيئت مركزي نظارت بر انتخابات براي هيئتهاي فوق قطعي و لازم الاجرا است.
ماده 33- افتتاح (تشكيل اولين جلسه) هيئت مديره نظام پزشكي شهرستانها در يك زمان معين در سراسر كشور و حداكثر هفت روز پس از صدور اعتبار نامه منتخبين از سوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات در حضور اعضاي هيئت اجرائي و نظارت شهرستان و هیات مدیره قبلی و بنا به دعوت رئیس هیات اجرایی در محل سازمان نظام پزشکی شهرستان انجام خواهد پذيرفت. بدیهی است که اتخاذ هر گونه تصمیم در خصوص تعیین نمایندگان قانونی و مسئولیتهای داخلی هیات مدیره پس از پایان افتتاحیه و خروج مهمانان صرفا در جمع هیات مدیره صورت می¬گیرد.
تبصره 1- مهلت انتخابات هر حوزه منوط به تأييد هيأت نظارت مركز پس از طي مراحل مندرج در اين آيين‌نامه است.
تبصره 2- هيأت نظارت مكلف است به تخلفات انتخاباتي كانديداها قبل از امضاء اعتبارنامه رسيدگي و اظهار نظر نمايد.
ماده 34– هيئت مديره نظام پزشكي هر يك از شهرستانها موظفند حداكثر ظرف مدت 3 روز پس از افتتاح هيئت مديره و بر اساس صورتجلسه هيئت نظارت و هيئت اجرائي نظارت بر انتخابات متضمن تعداد شركت‌كنندگان در انتخابات شهرستان مربوطه و ماده 6 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران تعداد نمايندگان قانوني را از بين خود بعنوان نماينده هيئت مديره نظام پزشكي شهرستان مربوطه در مجمع عمومي سازمان تعيين و رسماً به هیات مرکزی نظارت، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و هيأت اجرايي برگزاری انتخابات معرفي نمايند.
تبصره- شهرستانهایی که به نحوی از انحاء تشریفات انتخابات در آنها پایان نیافته باشد مجاز به معرفی نماینده در مجمع عمومی نبوده و نيز اعضای هیات مدیره قبلي آنها مجاز به کاندیداتوری جهت شورایعالی و ریاست کل نمی باشند.
ماده 35– تشكيل مجمع عمومي سازمان پس از اتمام انتخابات هيئت مديره نظام پزشكي شهرستانها و تائيد نهايي صحت انجام انتخابات آنها از سوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات و افتتاح رسمي هيئت مديره نظام پزشكي اين آئين نامه انجام مي‌پذيرد.
ماده 36– مسئوليت دعوت و تهیه مقدمات برگزاري مجمع عمومي سازمان با رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ماده 37– رئيس كل موظف است با هماهنگی هیات نظارت ظرف مدت 21 روز پس از تشكيل هيئت مديره نظام پزشكي شهرستانها جلسه مجمع عمومي سازمان را در تهران و در حضور هیات مرکزی نظارت تشكيل دهد.
تبصره 1– اولين جلسه مجمع عمومي سازمان با حضور 3/2 اعضاء رسميت خواهد يافت.
تبصره 2- رئیس كل موظف است حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع از اعضا دعوت بعمل آورد.
ماده 38- برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجمع عمومی به عهده هیات رئیسه سنی مرکب از دو نفر مسن¬ترین و دو نفر جوانترین اعضای مجمع خواهد بود.
ماده 39-
پس از تعيين هيات رئيسه مجمع (مطابق آئين‌نامه مربوطه)، نسبت به انتخاب همزمان رئيس‌كل و اعضای شورايعالي اقدام مي‌گردد.
ماده 40- انتخاب اعضاء اصلي و علي‌البدل شورايعالي نظام پزشكي از بين اعضاء منتخب هیات مدیره نظام پزشكي شهرستانها توسط مجمع عمومي صورت ميگيرد.
ماده 41- اعضاي هيات مديره نظام پزشکی شهرستانها كه داوطلب عضویت در شورايعالي هستند بايستي تا 24 ساعت قبل از تشكيل مجمع عمومي مراتب داوطلبی خود را بصورت رسمی به رئيس كل سازمان اعلام نمايند.
تبصره: اطلاع رساني به اعضای هیات‌هاي مدیره جهت داوطلبی عضویت در شورايعالي همزمان با دعوت اعضاي مجمع براي شركت در جلسه مجمع عمومي توسط رئيس كل به طرق مقتضي انجام ميگيرد.
ماده 42- اسامي كانديداهاي شورايعالي در مجمع قرائت و در معرض ديد حاضرين قرار ميگيرد.
ماده 43- راي گيري بصورت مخفي انجام و سپس توسط هيات رئيسه مجمع تحت نظر هیات مرکزی نظارت مورد شمارش قرار می‌گیرد.
تبصره 1: برگ اخذ رأي (تعرفه) داراي دو قسمت خواهد بود، در قسمت بالاي تعرفه نام و نام خانوادگي و شماره نظام پزشكي نوشته و به امضاء رأي دهنده خواهد رسيد. قسمت زير تعرفه سفيد و براي نوشتن اسامي كانديداها خوهد بود. برگ تعرفه لازمست بنحوي ممهور به مهر انتخابات نظام پزشكي شود كه قسمتي از مهر در بالا و بقيه در پائين برگ تعرفه قرار گيرد.
تبصره 2– رئیس کل موظف است تعرفه های مورد نیاز را با درج شماره سریال، تهیه و پس از تایید هیات مرکزی نظارت تکثیر و در اختیار هیات رئیسه مجمع قرار دهد.
ماده 44– پس از پايان رأي گیری صندوقهاي رای در همان محل بلافاصله باز و پس از شمارش و تطبیق تعداد برگه¬های رای با ته برگها، نسبت به قرائت و شمارش آراي ماخوذه اقدام و صورتجلسه مربوطه در دو نسخه توسط هیات رئیسه تنظیم و به امضاء اعضاء هيئت نظارت رسيده (یک نسخه مربوط به هیات مرکزی نظارت و یک نسخه مربوط به هیات رئیسه مجمع) و سپس صندوق حاوی کلیه مستندات مربوط به رای گیری مهر و موم و به هیات رئیسه مجمع تحویل میگردد.
تبصره 1: كانديداهاي معترض ميتوانند در همان جلسه و بصورت كتبي اعتراض خود را به هيات نظارت مجمع تسليم نمايند.
تبصره 2: اعتراضات بلافاصله توسط هیات نظارت در همان جلسه رسيدگي و به رئیس مجمع ابلاغ خواهد شد. نظر قطعی هیات مرکزی نظارت توسط رئیس مجمع اعلام خواهد شد.
تبصره 3: در صورتيكه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد اسامي اضافي در آخر خوانده نمي‌‌شود.
تبصره 4: داوطلبین عضویت در شورایعالی مي‌توانند جهت نظارت بر امر شمارش آراء 2 تا 5 نفر را از بين خود تعيين و به هيئت مرکزی نظارت جهت انجام امر فوق معرفي نمايند.
ماده 45– هيئت مركزي نظارت پس از بررسي و تائيد انتخابات در صورت تساوي آراء از آخرين افراد منتخب عده لازم را به حكم قرعه انتخاب خواهد كرد. مگر آنكه يكي از منتخبين مذكور به نفع ديگري كنار رود.
ماده 46- در صورتجلسه شمارش آرا، اسامی حائزین اکثریت به ترتیب آرا بعنوان اعضای اصلی شورایعالی تعیین و سپس براي كادر پزشكي پنج نفر، براي دندانپزشكان، داروسازان و دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، كارشناسان مامايي و ساير ليسانسيه‌هاي پروانه دار هر كدام يك نفر بعنوان عضو علي‌البدل تعيين ميگردد.
ماده 47- اسامي افراد انتخابي جهت عضويت در شورايعالي توسط رئيس مجمع به هيات نظارت و رئيس‌كل اعلام ميگردد.
ماده 48- هیات مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مهلت 5 روز اسامی منتخبین شورایعالی را جهت اطلاع اعضای سازمان آگهی و اعتبار نامه منتخبین را صادر نماید.
ماده 49- داوطلبین تصدی مسئولیت ریاست کل سازمان نظام پزشکی پس از تعیین هیات رئیسه مجمع می باید مراتب داوطلبی خود را کتبا به رئیس مجمع اعلام نمایند.
ماده 50- كليه شرايط حاكم بر انتخابات اعضاي شورايعالي بر انتخاب رئيس كل حاكم ميباشد.
ماده 51- پس از قطعي شدن انتخابات رئيس كل نتيجه طی نامه ای با امضاء مشترک رئيس مجمع و رئیس هیات مرکزی نظارت جهت صدور حکم ریاست کل سازمان به رياست محترم جمهوري اعلام ميگردد.
ماده 52- رئیس کل سازمان در مدت یکماه بعد از صدور حکم توسط ریاست جمهوری، ملزم به دعوت از منتخبین شورایعالی جهت تشکیل اولین جلسه شورایعالی با حضور اعضای هیات مرکزی نظارت و مسئولین پزشکی کشور می باشد

مبنا: 
مجلس

بازگشت به فهرست