برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساسنامه انجمن اندونتیست های ایران

  كليات

ماده 1 – به استناد مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 7/8/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين‌نامه مربوطه و تصويب كميسيون موضوع ماده 4 مصوبه فوق كه من بعد به اختصار كميسيون ناميده ميشود انجمن علمي اندودانتيستها براساس مواد آتي تشكيل مي‌گردد كه در سطور بعد به اختصار "انجمن" ناميده مي‌شود.

ماده 2 – انجمن صرفاً در زمينه‌هاي علمي، تحقيقاتي، تخصصي و فني مربوطه فعاليت مي‌نمايد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند.

ماده 3 – انجمن غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب كميسيون و ثبت در اداره ثبت شركت‌ها داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.

ماده 4 – مركز انجمن در شهر: تهران آدرس: ميدان فلسطين، خيابان فلسطين جنوبي، كوچه بن‌بست فتحي، پلاك 163 ، واحد 7 است و شعب آن مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود، در ضمن روند تشكيل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هيات مديره انجمن مركزي و تحت نظارت آنها خواهد بود.

ماده 5 –
انجمن داراي تابعيت ايراني است.

ماده 6 – انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
 

شرح وظايف و اهداف

ماده 7 – به منظور نيل به اهداف مذكور در ماده 2 اساسنامه انجمن، اقدامات و فعاليت‌هاي زير را به عمل خواهد آورد.

1-7- ايجاد ارتباط علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي و تبادل نظر بين محققان، متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي در شاخه‌هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعاليت دارند.

2-7- همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و نيز ساير سازمان‌هايي كه به نحوي با فعاليت‌هاي انجمن مرتبط هستند در برنامه‌ريزي امور آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني

3-7- تعامل و همكاري با مراجع ذيصلاح در زمينه بازنگري و ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي و بهداشتي درماني، موسسات آموزشي و سطح علمي دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشكي

4-7- ارائه خدمات آموزشي، علمي، فني و پژوهشي براساس ضوابط مربوطه

5-7- ترغيب و تشويق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت‌هاي علمي، پژوهشي و آموزشي، بهداشتي و درماني

6-7- تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي، آموزشي

7-7- برگزاري گردهمايي‌هاي آموزشي و پژوهشي، آموزش مداوم در سطوح ملي و بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

8-7- فراهم كردن زمينه مناسب جهت انجام پژوهش‌هاي علمي مرتبط با رشته مربوطه به خصوص از طريق تشويق و ترغيب متخصصين جوان

9-7- مشاركت در تشكيل شوراي انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي ايران و برنام‌ريزي امور مرتبط با آن

10-7- جلب حمايت نهادهاي بين‌المللي براي انجام فعاليت‌هاي علمي، پژوهشي در عرصه ملي و در چارچوب ضوابط جاري كشور

 

اركان انجمن

ماده11 – انجمن داراي اركان زير است:

1-11- مجمع عمومي

2-11- هيات مديره

3-11- بازرس
 

الف – مجمع عمومي

ماده 12 – مجمع عمومي از گردهمايي‌ اعضاي پيوسته انجمن به دو صورت زير تشكيل مي‌گردد:

1-12- مجمع عمومي عادي كه هر سال يكبار تشكيل مي‌شود و به امور جاري انجمن رسيدگي مي‌كند و نيز مي‌تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشكيل گردد.

2-12- مجمع عمومي فوق‌العاده كه در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم در خصوص انحلال انجمن تشكيل مي‌شود و نتيجه تصميمات آن در خصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب كميسيون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومي فوق‌العاده به دعوت هيات مديره يا بازرس يا يك پنجم از اعضاي پيوسته تشكيل مي‌گردد.

3-12- اوليه جلسه مجمع عمومي عادي با درخواست هيات مؤسس، پس از موافقت اوليه انجمن از كميسيون و حداكثر ظرف شش ماه با درج آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تشكيل خواهد شد.

تبصره 1 - جلسات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده هر يك با حضور حداقل نصب به علاوه يك اعضاي پيوسته رسميت مي‌يابد و در مجامع عمومي فوق‌العاده تصميمات با دو سوم آرا خواهد بود.

تبصره 2 – چنانچه حد نصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده بدست نيامد به فاصله يك ماه از تاريخ جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي‌شود در اينصورت مجمع با هر تعداد از اعضاي حاضر تشكيل خواهد شد.

ماده 13 – وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي‌باشد:

1-13- استماع گزارش هيات مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليت‌هاي سالانه انجمن

2-13- اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت

3-13- انتخاب و يا عزل اعضاي هيات مديره

4-13- انتخاب يك نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلي و يك نفر علي‌البدل

5-13- تصويب كليه آيين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي مورد لزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيات مديره

6-13- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار آگهي‌هاي انجمن

تبصره – در كليه جلسات مجامع عمومي نماينده مذكور در تبصره 1 ماده 10 آيين‌نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماينده كميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت.

ب – هيات مديره

ماده 14 – اعضاي هيات مديره مركب از (5 يا 7 يا 9) ..... نفر است و 2 نفر به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذكور در جلسه مجمع عمومي عادي هر 3 سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضويت در هيأت مديره افتخاري است.

تبصره 1 – افزايش تعداد هيات مديره با پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي و تائيد نهايي كميسيون خواهد بود.

تبصره 2 – جلسات هيات مديره حداقل هر يك ماه يكبار تشكيل مي‌شود و با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضرين خواهد بود.

ماده 15 - هيات مديره در اولين جلسه يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار با رأي كتبي اكثريت اعضاي هيأت مديره انتخاب مي‌نمايد. در ضمن آيين‌نامه داخلي هر انجمن در جلسات هيات مديره مشخص و به تصويب خواهد رسيد.

تبصره 1 – رئيس انجمن و دبير انجمن بيش از دو دوره متوالي نمي‌توانند به سمت يكي از اين دو مسئوليت انتخاب شوند.

تبصره 2 – رئيس هيات مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و مجري كليه مصوبات هيات مديره و نماينده قانوني و شخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

تبصره 3 – كليه اوراق تعهدآور با امضاي رئيس هيات مديره و امضاي خزانه‌دار و مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي اداري با امضاي رئيس هيات مديره و در غياب او نايب رئيس خواهد بود.

تبصره 4 – چنانچه هر يك از اعضاي هيات مديره 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب بدون دليل موجه (به تشخيص هيات مديره) در جلسات شركت ننمايد مستعفي شناخته خواهد شد.

تبصره 5 – در صورت استعفا و بركناري و يا فوت هر يك از اعضاي هيات مديره عضو علي‌البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

ماده 16 - هيات مديره موظف است ظرف حداكثر چهارماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد با حضور نماينده كميسيون اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون ارسال نمايند.

تبصره - هيات مديره قبلي تا تائيد هيات مديره جديد از سوي كميسيون، مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده 17 – وظايف و اختيارات هيئت مديره:

1-17- دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده

2-17- اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي

3-17- تشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي‌هاي علمي، فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

4-17- تهيه ضوابط و مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي

5-17- تهيه گزارش سالانه فعاليت‌هاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومي

6-17- تهيه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومي

7-17- قبول هدايا و كمك‌هاي مالي براي انجمن

8-17- پيشنهاد اصلاحات و تغييرات در اساسنامه به مجامع عمومي

9-17- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه

10-17- تشكيل كميته‌هاي اجرايي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها

11-17- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات كشور

12-17- اقامه دعوي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع از دعاوي كه عليه انجمن اقامه مي‌شود در تمام مراجع و مراجل دادرسي با حق تعيين وكيل و توكيل غير

13-17- اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

14-17- پيشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومي فوق‌العاده
 

ج- بازرس

ماده 18- انجمن داراي يك نفر بازرس اصلي و (1 يا 2 نفر) ............ علي‌البدل خواهد بود كه هر 3 سال در جلسه مجمع عمومي عادي با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهند شد.

ماده 19- وظايف بازرس به شرح زير است:

1-19- بررسي كليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي

2-19- بررسي گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه به مجمع عمومي

3-19- گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

4-19- دعوت از مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري

ماده 20- شركت بازرس در جلسات هيئت مديره بدون حق راي مجاز است و در هر زمان مي‌تواند اسناد و دفاتر مالي انجمن را از هيئت مديره مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.

ماده 21- در پايان هر سال مالي رياست هيئت مديره گزارش فعاليت‌هاي سالانه انجمن و ترازنامه مالي آن را حداقل 45 روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي سالانه براي تاييد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.

 

منابع مالي انجمن

ماده 22- منابع مالي انجمن عبارتست از:

1-22- حق عضويت اعضا

2-12- از محل هدايا و كمك‌ها

3-12- درآمد حاصل از فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و فني و انتشاراتي

4-12- حمايت‌هاي مالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

موارد انحلال انجمن

ماده 23- درصورت درخواست هيئت مديره يا بازرس و يا 3/1 اعضاي پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده به هر دليل انجمن منحل مي‌گردد.

ماده 24- مجمع عمومي فوق‌العاده كه تصميم به انحلال انجمن مي‌گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيئت تسويه و تعيين مدت مأموريت آن اقدام خواهد كرد.

ماده 25- هيئت تسويه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق‌العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مي‌نمايد. ختم عمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده برسد و در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي شود و مراتب به كميسيون اعلام گردد.

تبصره – باقيمانده دارايي‌هاي انجمن پس از وضع ديون و مخارج هيئت تسويه و نيز اطلاع كميسيون به يكي از موسسات آموزشي تحقيقاتي كشور اهدا خواهد شد.

ماده 26- اين اساسنامه مشتمل بر ............ فصل و ............... ماده و............ تبصره در تاريخ ..................... به تصويب مجمع عمومي و موسس رسيد.

مبنا: 
شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازگشت به فهرست