برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساسنامه و مرامنامه جامعه اسلامی دندان پزشکان

اساسنامه

فصل اول : كليات و اهداف
ماده 1 : نام اين تشكيلات "جامعه اسلامي دندانپزشكان" مي باشد كه در اين متن جامعه خوانده مي‌شود. جامعه،  تشكيلاتي اسلامي، سياسي، علمي و فرهنگي خواهد بود.
ماده 2 : مركز اصلي جامعه ، تهران ، ميدان وليعصر ، بلوار كشاورز ، تقاطع خيابان فلسطين ، كوچه شهيد ذاكري ، پلاك 7 صندوق پستي : 5313-14155 كد پستي : 14167 تلفن : 8892377 – 898652 مي باشد كه بنا بر تصميم شوراي مركزي با تأييد وزارت كشور مي توان شعب جامعه را در ديگر شهرها يا مراكز استان نيز تشكيل داد .
ماده 3 : جامعه براي مدت نامحدود تشكيل مي گردد .
ماده 4 : متقاضيان عضويت طبق شرايط زير به عضويت در جامعه در مي آيند :
1. متدين بدين اسلام و معتقد و متعهد به ولايت فقيه
2. داشتن حسن سابقه
3. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
4. عدم همكاري با گروهكهاي الحادي ، محارب ، منحرف و ضد انقلاب
5. قبول داشتن مرامنامه و اساسنامه جامعه
6. داشتن و درك معتبر دكتراي دندانپزشكي
تبصره : تشخيص موارد فوق با شوراي مركزي جامعه مي باشد .

فصل دوم : اركان
    ماده 5- اركان جامعه عبارتند از:
1. مجمع عمومي
2. شوراي مركزي
3. بازرسين
  ماده 6- مجمع عمومي عادي
1. تعريف : اين مجمع از كليه اعضاي رسمي جامعه تشكيل مي گردد كه بالاترين مرجع تصميم گيري در جامعه است.
2. مجمع عمومي عادي با حضور نصف به اضافه يك اعضاي جامعه رسميت يافته و امور محوله به آن با اكثريت آراء (نصف به اضافه يك) افراد حاضر در جلسه به تصويب مي رسد.
        تبصره : اگر در جلسه اول مجمع عمومي به رسميت نرسيد ، جلسه دوم با حضور افراد حاضر در     جلسه رسميت مي يابد و امور محوله با اكثريت آراء افراد حاضر به تصويب مي رسد.
3. مجمع عمومي عادي بطور معمول حداقل هر سال يكبار تشكيل مي گردد.
ماده 7- شرح وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتند از:
1. انتخاب اعضاي شوراي مركزي و بازرسين
2. بررسي و تصويب برنامه هاي دراز مدت (2 ساله) با توجه به مفاد اساسنامه و بنا به پيشنهاد شوراي مركزي.
3. بررسي وتصويب بودجه جامعه.
4. بررسي و اتخاذ در موارديكه از طرف شوراي مركزي پيشنهاد مي گردد.
5. بررسي وتصويب آيين نامه دستورالعمل پيشنهادي از طرف شوراي مركزي جامعه.
6. ساير وظايف و اختياراتيكه طبق اساسنامه و يا قوانين و مقررات بعهده مجمع عمومي باشد.

ماده 8- مجمع عمومي فوق العاده:
1. بنا به پيشنهاد 3/1 اعضاي جامعه و يا پيشنهاد شوراي مركزي يا بازرسين جلسه مجمع عمومي بطور فوق العاده تشكيل مي شود.
2. مجمع عمومي فوق العاده با حضور 3/2 اعضاي جامعه رسميت يافته و امور مربوط به آن با اكثرينت آراء ( نصف به اضافه يك) افراد حاضر در جلسه به تصويب مي رسد.
3. دستور كار مجمع عمومي فوق العاده بايد قبلاٌ به اطلاع اعضاء رسيده باشد.
ماده 9- شرح وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتند از:
1. عزل اعضاي شوراي مركزي و يا بازرسينو يا تكميل آنها.
2. بررسي و اصلاح اساسنامه جامعه.
3. بررسي وتصويب كليه موارد ضروري كه به تشخيص شوراي مركزي رسيده باشد.
4. كليه وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي.
تبصره : اجراي بند يك ماده 9 با اطلاع وزارت كشور انجام خواهد شد.
ماده 10- شوراي مركزي:
1. شوراي مركزي عالي ترين مقام اجرايي و نماينده قانوني جامعه بوده كه توسط مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعدي بلا مانع است.
2. شوراي مركزي شامل پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل مي باشد كه حداقل سه نفر از اعضاي اصلي مي بايد دندانپزشك باشند.
3. اعضاي شوراي مركزي حداكثر يك هفتهد پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر دبير و يك نفر قائم مقام و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود.
4. جلسات شوراي مركزي با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسميت يافته و موارد مطروحه با اكثريت آراء سه نفر به تصويب مي رسد.
5. شركت اعضاي شوراي مركزي در جلسات شورا الزامي است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
6. شوراي مركزي علاوه بر جلساتي كه مرتب و حداقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد داد ، بنا به ضرورت يا دعوت كتبي يا تلفني دبير يا قائم مقام جلسه فوق العاده تشكيل مي دهد.
تبصره 1: هيئت مؤسس تا قبل از برگزاري انتخابات شوراي مركزي مسئوليتهاي آنها را انجام داده و موظف است ظرف مدت يكسال آينده ترتيب انتخابات شوراي مركزي را بدهد.
تبصره 2: فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تلفن و تشكيل جلسه شوراي مركزي حداقل سه روز خواهد بود.
ماده 11- شرح وظايف و اختيارات شوراي مركزي عبارتست از:
1. حركت در جهت اجراي اهداف مصوب در مرامنامه جامعه اسلامي در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
2. تنظيم آيين نامه داخلي در حد مندرجات اساسنامه.
3. مديريت داخلي جامعه.
4. تأييد صلاحيت داوطلبين عضويت در جامعه.
5. تصويب ميزان حق عضويت اعضاء در هر سال.
6. ايجاد زمينه در جهت تشكيل شعب جامعه در مراكز استانها.
7. تعيين و انتخب مسئولين واحدهاي مختلف در حيطه شرح وظايف خود و در صورت نياز تعيين حدود وظايف و آيين نامه هاي اجرايي آنها.
8. برگزاري مجمع عمومي و ارائه گزارش عملكرد ساليانه و ادامه رئوس برنامه دو ساله جهت تصويب و برگزاري انتخابات شوراي مركزي و بازرسين در پايان دوره.
9. همكاري و همفكري با دولت جمهوري اسلامي در امور دندانپزشكي.
10. مسئوليت سخنگويي جامعه و اعلام مواضع آن در چارچوب مرامنامه و اساسنامه جامعه.
11. حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول.
12. رسيدگي به حسابهاي جامعه ، پرداخت و وصول مطالبات ، افتتاح حساب در بانكها و انجام تشريفات قانوني.
13. تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم و تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل وي و قطع و فصل دعاوي از طريق سازش و در صورت اقتضا تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به شخص ديگر اعم از حقوقي و يا حقيقي با حق توكيل.
14. شوراي مركزي مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول يا اجاره يا رهن اموال غير منقول در محدوده تصدي خويش جهت تأمين احتياجات مالي جامعه انجام دهد.
ماده 12- صاحبان امضاي مجاز جامعه از بين اعضاي شوراي مركزي بوده و توسط شورا تعيين مي گردند و كليه اسناد ، اوراق بهادار و تعهدآور جامعه با امضاهاي تعيين شده توسط شوراي مركزي با مهر جامعه معتبر خواهد بود.
ماده 13- نحوه ترميم شوراي مركزي:
1. در صورت استعفا يا فوت يا عدم حضور از يك تا دو نفر از اعضاي اصلي شوراي مركزي ، كمبود شورا از افراد علي البدل تأمين خواهد شد.
2. در صورت استعفا يا فوت يا عدم حضور بيش از سه نفر از اعضاي اصلي شوراي مركزي ، بايد در عرض 15 روز مجمع عمومي فوق العاده را تشكيل داده و كمبود اعضاي شوراي مركزي را جبران نمايند.
3. بجاي اعضاي علي البدل كه جايگزين افراد مستعفي شوراي مركزي شده اند بايد در اولين جلسه مجمع عمومي ، افراد جديدي انتخاب شوند.
ماده 14- بازرسين:
بازرسين جامعه مركب از دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل مي باشد كه توسط مجمع عمومي به مدت يك سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.
ماده 15- وظايف و اختيارات بازرسين به شرح زير است:
1. بررسي كليه اسناد و اوراق مالي جامعه و تهيه گزارش براي مجمع عمومي.
2. مطالعه گزارش ساليانه شوراي مركزي اعم از مالي و غير مالي و تهيه عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي.
3. گزارش هرگونه تخلف شوراي مركزي از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.
تبصره 1: بازرسين مي توانند بدون داشتن حق رأي در جلسات شوراي مركزي شركت كند.
تبصره 2: يك نسخه از گزارش ساليانه شوراي مركزي جهت اطلاع به وزارت كشور ارسال خواهد شد.

فصل سوم : وضعيت مالي
ماده 16- كليه اسناد و مدارك جامعه اعم از مالي و غير مالي در هر زمان بدون قيد و شرط بوسيله شوراي مركزي جامعه بايد جهت بررسي ، در دسترس بازرسين قرار گيرد.
ماده 17- بودجه جامعه علاوه بر سرمايه اوليه و حق عضويت اعضاء از طريق هدايا ، قبول هبه ، امانات و كمك افراد خير و سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقلابي تأمين مي گردد.
تبصره : كليه وجوه مازاد بر هزينه هاي جامعه در حساب مخصوص در يكي از بانكهاي رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران نگهداري خواهد شد.
ماده 18- سال مالي جامعه اول تير ماه هر سال شمسي بوده و پايان خرداد ماه سال بعد خاتمه مي يابد.

فصل چهارم : انحلال
ماده 19- بنا به پيشنهاد 3/1 اعضاء جامعه و يا بازرسين مبني بر انحلال جامعه ، موضوع در شوراي مركزي مطرح و پس از تصويب حداكثر ظرف مدت يكماه مي بايستي مجمع عمومي فوق العاده تشكيل گردد.
موضوع انحلال در مجمع عمومي فوق العاده مطرح و در صورت تصويب توسط 3/2 اعضاء حاضر حكم انحلال مورد تصويب و تأييد قرار خواهد گرفت.
تبصرة 1 : در صورتيكه در مجمع عمومي فوق العاده اول حداقل 3/2 كلية اعضاء جامعه حضور نداشته باشند به فاصلة يكماه بعد مجمع عمومي فوق العاده دوم تشكيل و در مجمع عمومي فوق العاده دوم نظر 3/2 اعضاء حاضر مورد قبول مي باشد .
تبصرة 2 : در مجمع عمومي فوق العاده اول و دوم مي بايستي نمايندة وزارت كشور حضور داشته باشد .
ماده 20 : پس از انحلال جامعه ، مجمع عمومي فوق العاده هيئت تصفيه اي را انتخاب نموده و هيئت مذكور موظف خواهد بود پس از اداي ديون و وصول مطالبات ، كليه اموال جامعه را در اختيار نمايندة تام الاختيار معرفي شده از طرف ولي فقيه قرار دهد .
ماده 21 : اين اساسنامه مشتمل بر 21 ماده و 10 تبصره در جلسة مجمع عمومي به تصويب رسيد .

مرامنامه

مقدمه
عليرغم مبارزات مستمر پيرامون تشيع سرخ كه به پيروي از ائمه اطهار عليهم السلام و در مقابله با حاكمان جور و حكومتهاي وابسته به قدرتهاي خارجي در سرزمينهاي اسلامي انجام مي يافت و نيز با وجود حركتهاي انقلابي و اعتراضي ضد استبدادي و ضد استعماري كه در دو قرن اخير و با رهبري و حضور فعال علماي دين صورت پذيرفت . همچنان شاهد حاكميت ضد اسلامي شاهنشاهي وابسته بخصوص در نيم قرن اخير بوديم كه بر تمامي شئون جامعه پنجه افكنده بود . بدنبال حركت رنسانس در غرب بر عليه حاكميت قرون وسطائي كليسا و مطرح شدن تفكر انحرافي اصالت علم كه سرانجام به نفي وحي و فعال مايشايي انسان بدون نياز به قوانين الهي انجاميد .
استعمارگران با استخدام اين حركت در جهت منافع خود شيوة نويت استعمار فرهنگي به عنوان پيشقراول سلطه بي دردسر بر ملتهاي مستضعف را پيشة خود ساختند و با روشهاي حساب شده قشر غرب گرا و غرب زده اي را به عنوان ايادي خود در درون ملتها پروراندند .
فلسفة پي ريز دانشگاههاي گذشته پرورش چنين افرادي بود كه بتوانند حامل مناسبي براي فرهنگ استعماري و بالطبع حافظ منافع استعمارگران و تغذيه كنندة نظام طاغوت باشند .
رشتة دندانپزشكي به عنوان يكي از رشته هاي دانشگاهي از مصاديق بارز اين فرهنگ مي باشد به طوري كه نيم نگاهي به وضع اسفبار دندانپزشكي و ارائة خدمات درماني دهان و دندان در گذشته مؤيد اين نظر مي باشد .
كمبود دندانپزشك و نيز تقسيم غير عادلانة آن در سطح كشور و همچنين نبودن رابطة عادلانه مالي بين بيمار و دندانپزشك و سوق يافتن جامعه دندانپزشكي بسوي خدمات تجملي و از همه مهمتر نبودن تعهد و تقواي اسلامي در برخي دندانپزشكان كه چيزي جز بازتاب نظام تربيتي فرهنگ طاغوتي گذشته نيست ، همه دست به دست هم داده و نه تنها نتوانستند مشكلي از مشكلات اين كشور طاغوت زده را مرتفع سازند بلكه در بعضي موارد بكار شكني نيز پرداخته اند .
با حركت امام امت و روحانيت متعهد زمينه هاي آگاهي و عصيان مردم مسلمان فراهم گشت و آرمانهاي اصيل اسلامي در گسترده ترين سطح اجتماعي مورد استقبال و اعتقاد قلبي قرار گرفت و انقلاب اسلامي با لطف الهي و نيروي شگرف توده هاي ايثارگر مسلمان و به رهبري ولي فقيه زمان حضرت امام خميني رحمت الله عليه به پيروزي دست يافت و زمينة اصلاح امور و جايگزيني ارزشهاي اسلامي به جاي ارزشهاي طاغوتي فراهم گرديد .
بر اين اساس دندانپزشكان و دانشجويان دندانپزشكي مسلمان و متعهد برآن شدند تاگامي در جهت اصلاح اين امر ( امور دندانپزشكي و مسائل جانبي آن ) بردارند تا در نهايت بتوانند در جهت خودكفائي ميهن اسلامي در اين بعد از خدمات درماني و ارتقاء سطح علمي رشتة دندانپزكي و همكاري با نهادهاي قانوني جمهوري اسلامي حركت كرده باشند و براي تحقق اين امر در پي نشستهايي چند طرح تشكلي به نام جامعة اسلامي دندانپزشكي ايران پي ريزي گرديد كه ذيلاً اصول كلي و اهداف حاكم بر اين جمع اسلامي مطح مي شود :

اصول كلي :

1. اعتقاد به مكتب اسلام به عنوان تنها مكتب الهي كامل و جامع و تعالي بخش انسان و مجتمع بشري و نفي هر گونه مكاتب غير الهي و طرد عقايد و انديشه هاي مغاير با اسلام .
2. ايمان به اصول پنجگانه مكتب اسلام شامل توحيد ، نبوت ، معاد ، عدل و امامت .
3. اعتقاد به اسلام فقاهتي به عنوان اسلام راستين كه در حوزه هاي علميه جاري است و اجتهاد مستمر فقهي جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين عليهم السلام كه تداوم بخش رسالت پيامبر ( ص) و ائمه اطهار ( ع) مي باشد .
4. اعتقاد به ولايت فقيه ( با حدود و شرايطي كه امام خميني قدس سره الشريف بيان كرده اند ) بعنوان تبلور اسلام راستين و نيابت امام عصر ( عج ) در زمان غيبت كبري آن حضرت كه در حال حاضر آيت الله خامنه اي مدظله العالي مي باشند .
5. با اعتقاد به حقانيت انقلاب اسلامي در ايران و تداوم و تعميق آن در جهت استقلال و آزادي و جمهوري اسلامي و ضرورت تحقق اين انقلاب در جهان با كلية مظاهر باطل در هر بعدي مقابله نموده ، ضمن حمايت از مستضعفين جهان به ويژه مسلمين عالم همراه با امت اسلامي با مستكبران غارتگر بين المللي بخصوص ابرقدرتهاي شرق وغرب و صهيونيزم بين الملل و در رأي آنها شيطان بزرگ ام الفساد آن آمريكايي جنايتكار مبارزه مي نمائيم .
6. قانون اساسي را يكي از ثمرات عظيم بلكه بزرگترين ثمرة جمهوري اسلامي دانسته و در جهت تثبيت و حاكميت آن بر كلية شئون نهايت سعي و توان خويش را به كار خواهيم بست .
7. اعتقاد به انقلاب فرهنگي به عنوان زير بناي تمامي انقلابات ( سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و ... ) و نقش اساسي آن در تداوم ، تعميق و گسترش انقلاب اسلامي .

اهداف :
1. تلاش راهگشا در جهت تعميق و گسترش انقلاب اسلامي و تقويت نظام جمهوري اسلامي با در اختيار نهادن قوة ابتكار و ابداع و ارائة خدمات به امت مستضعف و دولت جمهوري اسلامي ايران .
2. ايجاد و گسترش زمينة ترويج عقايد ، اعمال و اخلاق اسلامي .
3. ايجاد رابطة معنوي و اعتماد متقابل بين بيمار و دندانپزشك .
4. كوشش در برآوردن نيازهاي جمهوري اسلامي و به خودكفايي رساندن اين جامعه در بخش متخصصين و سر رشته داران خلاقيت و ابتكار علمي و رهايي از هر گونه وابستگي در رشتة دندانپزشكي .
5. تلاش در جهت ارتقاء سطح بينش اسلامي ، سياسي ، علمي جامعة دندانپزشكي كشور .
6. توسعة آموزش بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دهان و دندان در سطح كشور و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه در خصوص مسائل بهداشتي از طريق رسانه هاي گروهي و ساير طرق .
7. ايجاد ارتباط فرهنگي و علمي متقابل در سطح بين المللي مطابق با سياست جمهوري اسلامي ايران .
8. تماس و همكاري با دندانپزشكان متعهد خارج از كشور و تشويق آنها براي بازگشت به ميهن اسلامي .


مبنا: 
شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازگشت به فهرست