برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آیین نامه اجرایی اساسنامه انجمن دندان پزشکان عمومی ایران - دکتر آیرج کی پور

آئين نامة اجرائي اساسنامة انجمن علمي دندان‌پزشكان عمومي ايران 
فصل اول: كليات
مادة ا- ضرورت تدوين آئين نامة اجرائي :گستردگي جغرافيائي مطب ها و درمانگاه هاي دندان پزشكي و كار دشوار و مسئولانة يكي از تحصيل كرده ترين قشرهاي جامعة ايران، ضرورت وجود انجمني علمي كه بتواند توانائي ها و استعداد هاي تك تك دندان پزشكان را متمركز و هدفمند ساخته و در رشد و شكوفائي فرهنگ دندان پزشكي و گسترش انديشة پژوهش گرائي با تكيه بر كار جمعي دوستانه براي هدفي انساني و ملي سهمي در خورِ دانش و استعداد دندان پزشكان ايران ايفا نمايد، احساس مي شد.
انجمن علمي دندان پزشكان عمومي ايران در پاسخ به اين نياز اجتماعي بر اساس تصويب نامة 262-مين جلسة شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آئين نامة اجرائي آن با شخصيت حقوقي تشكيل گرديد. انجمن مي تواند با بهره مندي از اصل 26 قانون اساسي و مادة 131 قانون كار براي رفاه حال و دفاع از منافع حرفه اي اعضاي خود تا آنجا كه قانون اجازه مي دهد و با وظايف انجمن صنفي دندان پزشكان عمومي ايران تداخلي پيدا نكند، تلاش نمايد.اين آئين نامة در جهت اجرائي كردن اساسنامه تدوين شده است.
 مادة 2 -  نام انجمن: نام انجمن بطور رسمي « انجمن علمي دندان پزشكان عمومي ايران»  است. ( از اين به بعد به اختصار انجمن ناميده مي شود. ). اين نام بايد بدون تغيير و زوائد در كلية تابلوها، سربرگ ها و مهر ها و نامه هاي رسمي بكار رود.
 مادة 3-  فعاليت انجمن: انجمن در زمينه هاي علمي با سمت گيري پژوهشي- تخصصي- بومي،  معرفي نظري و عمليِ فناوري هاي كاربردي  و آموزش آن به دندان پزشكان سراسر كشور، فعاليت خواهد كرد.
 مادة 4 - عرصة فعاليت انجمن: انجمن داراي تابعيت ايراني است و شعبه هاي آن در هر مكان جغرافيائي كه اعضاي آن حضور داشته باشند مي تواند تشكيل شود.
 مادة 5-  مدت زمان فعاليت انجمن: مدت زمان فعاليت انجمن مطابق با زمان نهائي مجوز فعاليت آن مي باشد. اعضاي انجمن و ارگان هاي آن حق انحلال انجمن و يا توقف فعاليت آن را ندارند.
مادة6:  مكان جغرافيائي استقرار انجمن :دفتر اصلي انجمن در تهران مي باشد و شعبه هاي آن در هر عرصة جغرافيائي كه اعضاء انجمن حضور داشته باشند، با رعايت ضوابط معين اين آئين نامه مي تواند تشكيل شود.
تبصره1: آدرس فعلي انجمن : تهران – گيشا-خيابان نوزدهم پلاك 30 است.
تبصرة 2 : يك ماه پيش از تغيير آدرس، بايد اعضاء انجمن و ارگان ها و نشرياتِ در ارتباط، بطور مؤثر از آدرس جديد و علت تغيير آدرس اطلاع يافته باشند. 
تبصره3 : تا زماني كه تعداد شعبه هاي استاني انجمن به 10  شعبه نرسيده است، هيئت مديرة شعبة شهر تهران بجاي هيئت مديرة كشوري انجمن فعاليت خواهد كرد. پس از تشكيل حداقل 10 شعبه در 10 استان كشور، هيئت مديرة مركزي انجمن از شعبة تهران جدا و شعبة تهران با حقوق برابر با ديگر شعبه هاي انجمن زير نظر شعبةشهرستان ها ي هيئت مديرة  كشوري اداره خواهد شد.
تبصرة 4: در استان هاي كشور مركز هر استان شعبة مركزي آن استان خواهد بود. هر استاني كه 3:2 شعبه هاي شهرستاني آن بوجود آمده باشد و يا تعداد شعبه هاي آن بيش از نيمي از دندان پزشكان استان را در بر بگيرد، داراي شعبة مركزي استاني خواهد شد.  
مادة 7: خط و زبان انجمن: انجمن موظف به رعايت و اجراي اصل پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
تبصرة1: هرگاه برابر نهاد يك واژة خارجي وجود نداشته و يا هنوز ساخته نشده باشد مي توان واژه را مستقيماً با خط لاتين نوشت. انجمن مي تواند از خط معروف به « فينگليش» با رفع ايراد هاي آن در ارسال پيام هاي الكترونيكي( رايانه و SMS) استفاده كند.
تبصرة 2 : چاپ و انتشار مطالب  به زبان خارجي و يا در خارج از كشور با نام و آرم انجمن در چارچوب اساسنامه مانعي ندارد.   
تبصرة 3: انجمن موظف است با فرهنگستان ارتباط مستقيم داشته باشد و از واژه هاي پيشنهادي فرهنگستان در نشريات خود استفاده كند. متقابلاً واژه ها و برابرنهادهاي پيشنهادي خود را به فرهنگستان عرضه دارد.
مادة 8:  مالكيت انجمن:  انجمن متعلق به همة اعضاي آن است و هيچ فرد يا گروهي نمي تواند نسبت به انجمن و يا اموال و دارائي هاي مادي و معنوي آن  ادعاي مالكيت اختصاصي نمايد.
مادة 9:  انحلال انجمن
1-9:   انجمن فقط در صورتي منحل مي شود كه مجوز فعاليت آن از طرف ارگان صادر كننده لغو شود.
2-9:  در صورت انحلال انجمن ، هيئت مديره و بازرس شعبة كشوري موظفند هر يك جداگانه  اموال انجمن را صورت برداري نمايند و به طور كتبي به آدرس كلية اعضائ انجمن بفرستند.
3-9:  پيش ازانحلال ، مجمع عمومي فوق العادة مركزي تشكيل و نسبت به اموال انجمن تصميم گيري خواهد كرد.
فصل دوم: ساختار، وظايف و حقوق
مادة 10- وظايف و حقوق انجمن به شرح ذيل خواهد بود:
1-10 :  ايجاد امكانات و تربيت كادر ها جهت ارتباط ضرور با پژوهشگران، متخصصان، دانشجويان، كاركنان علمي شاخه هاي مختلف پزشكي
2-10: همياري و همكاري متقابل با وزارتخانه ها، فرهنگستان ها، استادان و دانشجويان، وكلية مؤسسات و نهاد هاي علمي و مدني ديگر، در راستاي استفادة بهينه از امكانات موجود كشور در جهت پيشبرد اهداف اساسنامه اي.
3-10: نقد و بررسي منابع و  كتاب هاي درسي و آئين نامه هاي وزارتي در ارتباط با موضوع فعاليت اين انجمن و ارائة پيشنهاد براي تاًمين خواست ها و بهسازي امور علمي كشور.
4-10:  تشكيل دوره ها ي گوناگون علمي، آموزشي، فناوري، تبليغي و ترويجي در جهت پيشبرد بهتر نو سازي و به روز كردن دانش دندان‌پزشكان در برنامه هاي مدون زمان بندي شدة دولتي و غير دولتي.در چارچوب حقوق قانوني
5-10: در اختيار قراردادن امكانات تبليغي، تشويقي، و مادي موجود در انجمن براي ياري رساندن به پژوهشگران، اديبان، هنرمندان و فعالين امور سلامت اعضاء و دوستداران انجمن . 
6-10: انتشار نشريات و كتاب هاي علمي ، خبري، آموزشي و پخش آن در سطح جامعة داخل و خارج از كشور در چارچوب امكانات انجمن و قوانين كشور.
تبصره1:  آثار علمي، پژوهشي، ادبي و هنري دندان پزشكان عضو و غير عضو در اولويت قرار دارد.
تبصرة 2: هرگونه مقام گرائي، خودكامگي، ايجاد سلسله مراتب مسئوليت اداري، بكارگيري عناويني كه مشانة ديوان سالاري باشد، دسته بندي، روش هائي كه به تشتت در ميان اعضاء صنف و سوء تفاهم نسبت به برنامه ها و هدف هايش منجر شود، بكار بردن الفاظ تمسخرآميز، غير احترام آميز، غير مستقيم، كنايه و اشارات ناروشن در مكاتبات و اسناد و سخنراني هاي انجمن خلاف فلسفة ايجاد انجمني علمي براي دندان پزشكان ايران است.
 مادة 11: عضويت در انجمن .
1-11: عضويت در انجمن داوطلبانه است و اعضاي انجمن داراي حقوق مساوي و در برابر وظايفِ يكسان داراي مسئوليتِ برابر مي باشند.
تبصره: وظيفة هر عضو بر اساس مسئوليت هاي محول اساسنامه اي تعيين مي گردد.
2-11 :  افراد  زير مي توانند عضو انجمن باشند:
 الف):  شهروندان ايراني دندان پزشك.
تبصره: در صورتي كه دندان پزشكي عضو يك انجمن علمي تخصصي باشد نمي تواند در همان زمان عضو انجمن علمي دندان‌پزشكان عمومي ايران باشد.
ب): دانشجويان رشته هاي دندان پزشكي و رشته هاي پيرا دندان پزشكي( پرستاري دندان پزشكي، دندان سازي و...) 
تبصره1 : پس از تشكيل انجمن علمي در هر يك از شاخه هاي پيرادندان پزشكي، فارغ التحصيلان آن شاخه ديگر نمي توانند عضو انجمن باشند.  
تبصرة 2: اين اعضا از تمام حقوق اساسنامه اي برخوردارند جز حق راًيِ انتخاب كردن اعضا هيئت مديره و بازرس در مجمع عمومي.
ج):  كلية دندان پزشكان شهروند كشورهاي ديگر كه فرم درخواست عضويت را پر كرده و متعهد به رعايت و اجراي اساسنامه و آئين نامة اجرائي  باشند.
تبصره1: تقاضاي كتبي درخواست عضويت با مشخصات كامل شناسنامه اي و تحويل كپي مدارك تحصيلي و شناسنامه(يا پاسپورت) ضروري است.
تبصرة 2: به محض تحويل مدارك و تاًييد صاحب آن مبني بر اصل و قانوني بودن مدارك، شخص به عضويت انجمن پذيرفته مي شود.
مادة 12-  حقوق و اختيارات عضو انجمن: هر عضو انجمن در كلية امور با ديگر اعضاء برابر حقوق است.
1-12: عضو انجمن اختيار دارد مسئوليت بپذيرد يا نپذيرد.
2-12: هر عضو حق دارد نسبت به بروز سلسله مراتب اداري و لايه بندي گروهي و نظاير آن انتقاد كرده و از راه هاي اساسنامه اي نسبت به آن اعتراض نمايد.
3-12: عضو حق دارد هر گونه اعتراض و انتقاد خود را نوشتاري يا گفتاري به اطلاع كارگروهي كه در آن فعال است يا هيئت مديره، و يا بازرس انجمن  برساند و نتيجة آن را پيگيري نمايد.
تبصره: حد اكثر مهلت پاسخگوئي به هر نامة عضو از جانب نهاد ذيربط فقط ده روز است. 
4-12: عضو حق دارد در كلية سطوح انجمن داوطلب مسئوليت شود و براي شناسائي استعداد فردي خود و ديگران تلاش نمايد.
5-12: عضو مي تواند رضايت يا عدم رضايت خود را از عملكرد كارگروه ها ، هياًت مديره ها و مجمع عمومي از راه هاي تعيين شده ابراز دارد.
6-12: عضو مي تواند مطالبات و نظراتش را در انجمن مطرح و براي تحقق آن بكوشد.
7-12: عضو حق دارد آثار علمي، ادبي، هنري،  و ديگر آثار موضوع فعاليت انجمن را براي چاپ در اختيار انجمن قرار داده و براي انتشار آن تلاش نمايد.
8-12: عضو انجمن حق دارد به ليست اسامي و آدرس و شماره تلفن اعضاي انجمن دسترسي داشته باشد. در انجمن علمي دندان پزشكان عمومي ايران هر گونه پنهان نگهداشتن اسامي و آدرس ها به هر بهانه اي ممنوع است.
مادة 13-  خاتمة عضويت اعضاء:
1-13: فقط در يكي از موارد تعيين شده در اين ماده عضو مستعفي شناخته مي شود: 
الف): استعفاي داوطلبانة كتبي عضو.
ب):عدم پرداخت غير موجه حق عضويت به مدت 5 سال و امتناع عضو از پرداخت بدهي خود. 
تبصره1 : غير موجه بودن عدم پرداخت حق عضويت بايد با حضور خود عضو بررسي شود.
تبصرة  2 : عضوي كه تا يك ماه پيش از تشكيل مجمع عمومي سه سال حق عضويت خود را نپرداخته باشد از حق انتخاب شدن در  در مجمع عمومي محروم مي گردد. مراتب بايد به اطلاع مجمع عمومي برسد.
تبصرة 3 : نادرست بودن اسناد ارائه داده شده براي عضويت، پس از تاًييد آن توسط مجمع عمومي.
تبصرة 4: گزارش خاتمة عضويت تك تك افراد بايد با ذكر دليل به اطلاع مجمع عمومي برسد. وقت بررسي اين بخش از كار مجمع عمومي ملغي شدني نيست.
ج): اگر عضوي در دادگاه صالحه به فساد اخلاقي محكوم شده باشد چون ادامة عضويت وي به اعتبار انجمن آسيب مي رساند هيئت مديره مي تواند با احساس مسئوليت متقابل موقتاً عضويت وي را به حالت تعليق در آورده و مراتب را در پرونده درج نمايد. تصميم گيري نهائي در اين مورد از وظايف مجمع عمومي است . مجمع عمومي در يكي از اين موارد تصميم گيري خواهد كرد: الف: لغو تعليق عضويت  ب:  ادامة تعليق عضويت   ج: لغو عضويت
تبصره: لغو عضويت فقط زماني امكان پذير است كه حكم كيفري نهائي شده و رسماً اعلام شده باشد.  
مادة 14: نهادهاي انجمن:  براي تاًمين كامل حقوق اعضاء در سراسر ايران انجمن داراي سه نهاد با حقوق و وظايف غير يكسان است. الف) شعبة كشوري  انجمن.  ب)شعبة استاني انجمن  ج) شعبة شهرستاني انجمن .
تبصره1: شعبة شهرستاني تابع شعبة استاني و شعبة استاني تابع شعبة كشوري است.
تبصرة 2: در شهرستان هائي كه هنوز شعبة استاني تشكيل نشده است هر شهرستان مستقيماً زير نظر شعبة كشوري  اداره خواهد شد.
مادة 15: شعبه هاي انجمن . حدود و اختيارات.
1-15 هر شعبة  انجمن داراي بنيادهاي  زير است:
الف: مجمع عمومي .
ب)  هيئت مديره
ج)  بازرس
مادة 16-مجمع عمومي شهرستان: مجمع عمومي گرد همائي سازمان يافتة اعضا انجمن است بر اساس ضوابط اين اساسنامه و به دو صورت مختلف با وظايف مشخص جداگانه تشكيل مي شود: الف) مجمع عمومي عادي،  ب ) مجمع عمومي فوق العاده.
تبصره1: در اين آئين نامة اجرائي هر جا واژة مجمع عمومي بيايد منظور هر دو مجمع  است. 
    تبصرة 2:  مجمع عمومي شهرستان تنها مجمع عمومي انجمن دندان پزشكان عمومي ايران است كه شركت كننده مستقيماً  به عنوان عضو ساده و با مسئوليت فردي و نظرات شخصي تصميم گيري مي كند. تصميم گيري هاي قانوني اين مجمع سنگ پاية سمت گيري بعدي انجمن دندان پزشكان عمومي ايران خواهد بود.
 1-16 – مجمع عمومي عادي-  : اين مجمع هر  360- 366 روز يك بار تشكيل مي گردد.
تبصره:نحوة تشكيل مجمع عمومي عادي بر اسا س فصل چهارم( انتخابات)  اين آئين نامه خواهد بود
2-16– مجمع عمومي فوق العاده-  در هنگام پيش بيني شده در اين آئين نامه و بر اساس وظايف مشخص تشكيل مي شود:
الف):  بنا به پيشنهاد بازرس  ب ): بنا به پيشنهاد 5 نفر از 7 نفر يا 7 نفر از 9 نفر اعضاي هيئت مديره  ج): تقاضاي شركت كنندگان در آخرين مجمع عمومي با راًئي بيش از 75% از كل راًي عرضه شده به مجمع عمومي عادي شعبه.
تبصره: جلسة تصميم گيري براي برگزاري مجمع عمومي فوق العاده علني خواهد بود . هر عضو حق دارد صورت جلسة  تصويب مجمع عمومي را مطالعه كند.
تبصرة 2: تقاضا بايد بنام بازرس شعبه نوشته شده و نسخه اي از تقاضاي امضا شده به رئيس هياًت مديره داده شود.
تبصرة 3: تقاضا بايد روشن و بدون ابهام بوده و به موارد بند هاي مورد تقاضا مندرج در اساسنامه و آئين نامه  استناد شود.  
مادة 17: وظايف، حقوق و اختيارات  مجمع عمومي فوق العادة شهرستان و استان :
الف) پيشنهاد تغيير ماده ها و بندهائي از اساسنامه و يا ارائة طرح پيشنهادي اساسنامة جديد.
ب) بركناري و يا اصلاح تركيب هياًت مديره شعبة مربوطه 
ج): رسيدگي به وضعيت مالي شعبه مربوطه
د ): رسيدگي به وضعيت انتشاراتي شعبه مربوطه
ه): انتخاب بازرس در صورت فوت يا استعفاي بازرس اصلي و علي البدل
مادة 18: مجمع عمومي فوق العادة شعبة كشوري :
الف) : تغير ماده ها و  بند هائي از اساسنامه و آئين نامه يا تصويب اساسنامه و آئين نامة جديد انجمن دندان‌پزشكان عمومي ايران.  
ب): بركناري يا اصلاح تركيب هياًت مديره انجمن .
ج): رسيدگي به وضعيت مالي انجمن.
د): رسيدگي به وضعيت انتشاراتي انجمن.
ه):انتخاب بازرس در صورت فوت يا استعفاي بازرس اصلي و علي البدل. 
تبصره:دعوت ، تشكيل و نحوة كار مجمع عمومي فوق العاده بر اساس فصل چهارم( انتخابات)  اين آئين نامه خواهد بود.
مادة 19 – هياًت مديره: هيئت مديره جمعي است با ساختار و وظايف دروني معين كه بر اساس وظايف تعريف شده در فاصلة اختتام دو مجمع عمومي رهبري انجمن را به عهده دارد. 
1-19:  هر فرد مي تواند حد اكثر دو بار پي در پي و سه بار منقطع در طول عضويت خود در انجمن عضو هيئت مديره باشد.
2-19: تعداد اعضا هيئت مديره حداقل 5 و حد اكثر 9 نفر خواهد بود. .
تبصره: نحوة انتخاب رئيس هيئت مديره و  تعيين وظايف آن بر اساس فصل چهارم( انتخابات)  خواهد بود.
3-19 در تمام جلسات هياًت مديره، راًي ممتنع به معناي راي به نفري است كه بيشتر از ديگران راًي آورده باشد.
4-19:  در تمام راي گيري هاي هياًت مديره عضو آن نمي تواند هنگام راي گيري حضور نداشته باشد مگر اين كه از ابتدا در جلسه حضور نداشته باشد.
تبصره: در صورتي كه از ابتداي جلسه موضوع راي گيري مشخص و توافق شده باشد، اگرپيش از راي گيري فرد يا افرادي جلسه را ترك كنند باقيماندة اعضاء راي گيري كرده و راي ترك كنندگان جلسه به مفهوم راي به كسي است كه اكثريت راي به وي داده شده است. 
5-19: در صورتي كه در جلسة اول  هيآًت مديره كه در حضور شركت كنندگان در مجمع عمومي تشكيل مي شود عضوي در مجمع عمومي مدير منتخب  از حضور در نشست خود داري نمايد، بلافاصله از ليست اعضاي هياًت مديره حذف و عضو علي البدل جانشين وي مي گردد. وظيفة اطلاع رساني اين امر به به مجمع عمومي به عهدة بازرس است. 
6-19:  رئيس هياًت مديره در فاصلة دو نشست هيئت مديره مسئوليت انجمن را به عهده داشته و پاسخگوي كلية كارهاي انجام گرفته خواهد بود. 
مادة 20: خاتمة عضويت در هيئت مديره: فقط در موارد زير عضويت مدير يا رئيس هياًت مديره خاتمه يافته محسوب مي گردد.
 الف) خاتمه يا تعليق عضويت فرد بر اساس مادة 12
ب): استعفاي كتبي عضو از هيئت مديره با ذكر دلايل استعفا .
ج): استعفاي كتبي عضو از انجمن علمي .
د):  غيبت بيش از سه بار پي در پي غير موجه و 5 بار پي در پي موجة عضو در جلسات اعلام شدة ماهانة هيئت مديره با تاًييد بازرس .
 ه) شركت ننمودن در اولين جلسة هيئت مديره در حضور مجمع عمومي.
تبصره1: حداكثر يك هفته پس از استعفاي كتبي يك مدير عضو علي البدل جانشين وي خواهد شد.
تبصرة 2: در صورتي كه بر اثر استعفا يا دلايل ديگر اعضاي هيئت مديره در تاريخ معيني به نصف منهاي يك نفر برسد بايد حد اكثر تا يك ماه از آن تاريخ مجمع عمومي فوق العاده تشكيل شود. در چنين شرايطي وظيفة فراخواني با رئيس هئيت مديره و بازرس و در صورت امتناع آنان هر يك از اعضا هيئت مديره به تنهائي يا هماهنگ با هم مي توانند فراخوان دهند.
مادة 21:  حقوق و مسئوليت اعضاي هياًت مديره:
1-12 هر مدير در امور مربوط به مسئوليت كار-گروه خود در چارچوب اساسنامه استقلال راًي و نظر كامل دارد ولي حق اعمال نظر و دخالت در كار مديران ديگر را ندارد.
2-21:  هر گونه نظر و انتقادي از كار يك مدير و يا رئيس هيئت مديره بايد فقط به طور علني در جلسة ادواري هيئت مديره مطرح شود.
3-21: مديران  مجري تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره اند ولي مي توانند با اين تصميمات موافق نباشند و يا مخالف آن باشند.
4-21: هياًت مديره هاي شهرستان، استان، و كشوري، ساختار دروني، وظايف و اختيارات جداگانه اي خواهند داشت كه در اين آئين نامه  مشخص شده است. هياًت مديره ها حق دخالت در امور دروني هياًت مديره هاي ديگر را ندارند. روابط متقابل و جاي هر هياًت مديره در ساختار سرتاسري انجمن و و نحوة حفظ يكپارچگي هدف هاي انجمن را اين آئين نامه  تعيين كرده است..
5-21: هر جا احساس شود آوين نامه  در موضوعي ساكت مانده و يا جامعيت لازم را ندارد موضوع با توجه به استقلال دروني هر هياًت مديره، روح برابري حقوقي بين كلية اعضاء در هر رده اي كه باشد، بررسي خواهد شد. 
 تبصره: نحوة تشكيل جلسات و ادارة داخلي آن بر اساس فصل چهارم( انتخابات)   آئين نامه  خواهد بود
مادة 22: رئيس هياًت مديره:  انتخاب رئيس هياًت مديره: رئيس هيئت مديره با راي مستقيم و مخفي مجمع عمومي انتخاب مي شود.
 1-22:  وظايف و حقوق رئيس هياًت مديره:
 الف)مسئوليت ادارة امور انجمن در فاصلة بين تشكيل جلسات هينت مديره.
ب) نمايندة قانوني شخصيت حقوقي انجمن در مدت مسئوليت خود. مسئوليت اجرا و نظارت بر حسن اجراي مصوبات هيئت مديره
ج) ارائة گزارش فعاليت انجمن و كلية اسناد آن در فاصلة ميان دو جلسه بطور كتبي د) هماهنگ كردن فعاليت اعضاي هيئت مديره.
تبصره: اين گزارش به امضاء كلية اعضاء هيئت مديره( چه حاضر در جلسه چه غايب ) رسيده و در انجمن بايگاني مي شود.
ه) مسئوليت حسن اجراي برگزاري مجمع عمومي و فراخوني اعضا انجمن به شركت در آن حداقل دو ماه پيش از برگزاري مجمع عمومي. و انجام مراحل قانوني مربوط به تشكيل مجمع عمومي.
تبصره: رئيس هياًت مديره نمي تواند وظايفي بيش از موارد تعيين شده در اين آئين نامه به عهده بگيرد.
2-22: استعفاي رئيس هيئت مديره:  استعفاي رئيس هيئت مديره در هر جلسه اي كه كلية اعضاي هيئت مديره در جلسه حاضر باشند امكان پذير است.
تبصره: بلافاصله پس از استعفاي كتبي رئيس هيئت مديره، جانشين وي مسئوليت رياست هيئت مديره را به عهده خواهد گرفت و موضوع به روشني به اطلاع اعضا خواهد رسيد. مراحل قانوني اين تغيير به عهدة رئيس جديد خواهد بود.
تبصره: بافاصله جانشين جديد نيز از بين اعضا انتخاب خواهد شد
3-22: بركناري رئيس هياًت مديره: الف) در صورتي كه به هر دليلي سه ماه در انجمن حضور نداشته باشد. ب) عدم شركت در جلسة هيئت مديره براي سه بار متوالي  ج) راي علني و حضوري 7نفر از 9 نفر و يا 6 نفر از 7 نفر عضو  هيئت مديره در جلسة رسمي ادواري هياًت مديره به اتهام عدم انجام وظيفه، يا استفاده از مسئوليت در جهت اهداف غير اساسنامه اي  و تاًييد صحت راي گيري توسط بازرس انجمن .
تبصره: در همان جلسة بركناري يا حد اكثر يك هفته پس از آن بايد رئيس هيئت مديرة موقت تعيين شده و همزمان فراخوان مجمع عمومي داده مي شود
تبصرة 2 : .در مجمع بايد كلية اسناد كه بر اساس آن تصميم گيري شده است به طور كتبي در اختيار همة شركت كنندگان گذاشته شود. اين اسناد در ويژه نامة مجمع و يا از راه هاي تضمين شدة ديگر به اعضاء رسانده خواهد شد.   
مادة23:  بازرس-در هر مجمع عمومي پايان مسئوليت بازرس ها اعلام و راًي گيري براي بازرس هاي جديد انجام خواهد شد.
تبصره: انتخاب يك عضو براي بيش از دو بار  در طول عضويت فرد، چه به عنوان بازرس اصلي چه علي البدل مجاز نمي باشد.
1-23:   شرايط انتخاب شدن: هر عضوي كه بيش از يك سال خورشيدي كامل از تاريخ رسمي عضويت وي گذشته باشد، بيش از يك سال ساكن دائمي حوزة فعاليت شعبة انجمن باشد و بيش از سه سال فعاليت دندان‌پزشكي داشته باشد مي تواند نامزد مسئوليت بازرسي شود
مادة 24  وظايف و اختيارات بازرس اصلي :
1-24 : بازرس مختار است به : الف)  : شركت در كلية جلسات ارگان ها ي حوزة ماًموريت خود.، بدون محدوديت.
ب):  مطالبه و مطالعة كلية اسناد حوزة ماًموريت خود. 
ج): نظارت بر اجراي دقيق اساسنامه و آئين نامه در كلية مواد آن.
د): اختيار دعوت از اعضاء براي شركت در مجمع عمومي فوق العاده و اعلام تاريخ بر گزاري آن با هماهنگي هيئت مديره. 
تبصره: در صورت ضرورت، چنانچه هماهنگي با هيئت مديره امكان پذير نبود بازرس مي تواند خود مستقلاً تاريخ برگزاري مجمع عمومي فوق العاده را تعيين نمايد.
2-24: موظف است به: الف):  تهية گزارش هر سه ماه يك بار براي ارائه علني به كلية اعضاي هيئت مديره در مورد: 1) تطابق و عدم تطابق فعاليت هاي اعضا و ارگان هاي آن  با اساسنامه و آئين نامه  2) گزارش وضعيت مالي حوزة مسئوليت بازرس با ذكر نمونه هاي مشخص.
تبصره: در صورت مشاهدة خطاي مالي و يا سوء استفاده از مسئوليت يكي از مسئولين ( در هر رده اي كه باشد) بازرس بايد نظر خود را در اولين جلسة هيئت مديره بيان دارد.
ب): اين كه حداقل 45 روز پيش از شروع مجمع عمومي  در جلسة هيئت مديره حضور يافته و گزارش ساليانة مالي و گزارش ساليانة فعاليت عمومي شعبه را كتباً مطالبه نمايد.
ج): اين كه در كلية مجامع عمومي حضور داشته باشد و در صورت عدم حضور، بازرس علي البدل رابا ذكر دلايل، عهده دار  وظيفة گزارش دهي به بازرس اصلي بنمايد.
د): اين كه در هر مجمع عادي بازرس موظف است حتماً سه گزارش تهيه نمايد: 1) گزارشي از درجة صحت اسناد و مدارك عمومي و مالي ارائه شده هيئت مديره به مجمع   2) گزارشي از وضعيت عملكرد اساسنامه اي و آئين نامه اي ارگان هاي مربوطه  3) گزارشي از وضعيت مالي حوزة مسئوليت و پيشرفت يا عدم پيشرفت آن نسبت به سال پيش با ذكر نمونه هاي مشخص آماري.4) گزارش صحت روند دعوت از اعضا براي مجمع عمومي تا لحظة پيش از راي گيري براي اعضاي جديد هيئت مديره و بازرس. 
تبصره: در صورت وجود تخلفات مالي يا مديريتي گزارش ويژه تهيه خواهد گرديد.
ه) كنترل نشريات و انتشارات انجمن و ارائة موارد نقض اساسنامه اي و آئين نامه اي آن به رئيس هيئت مديره.
3-24:  تشكيل كميتة ويژة بازرسي: بازرس هاي استاني و كشوري گروهي را بنا به تشخيص خود به نام كميتة ويژة بازرسي تشكيل مي دهند.
الف) شركت بازرس علي البدل در اين كميته اجباري است.
 ب) : اعضاي اين گروه نمي توانند عضو هياًت هاي مديره باشند
ج) گزارشات اين گروه فقط در كميته بررسي و پس از تصميم گيري به بازرس اصلي داده مي شود. تصميم مقتضي توسط بازرس گرفته مي شود.
د): وظايف اين كميته عبارتست از : 1) رسيدگي به پيشنهادات و شكايات اعضا و نهادهاي ارگان هاي انجمن در مورد تخلفات اساسنامه اي و آئين نامه اي. 2) رسيدگي به نحوة تدارك، برگزاري و جريان انتخابات مجمع عمومي . 
تبصره: بازرس حق دخالت در فعاليت عادي شعبه و يا پذيرش مسئوليت در ارگان و يا گروه هاي كاري و يا هر گونه ماًموريتي را جدا از وظايف تعريف شده در اين آئين نامه ندارد.
تبصرة2: پديرش هر گونه ماًموريت يا مسئوليت در هر نهاد و همايشي كه موجب درگيري و عدول بازرس از انجام وظايف محوله شود ممنوع است.
مادة 25:  اختيارات و وظايف بازرس علي البدل:
الف):  بازرس علي البدل در صورت استعفا ي بازرس اصلي  و يا غيبت  بيش از سه ماه وي جانشين بازرس اصلي شده و از تمام حقوق، وظايف و اختيارات بازرس اصلي برخوردار مي گردد. كلية اعضا بايد با توجه به كلية امكانات انجمن در جريان اين تغير قرار گيرند.
ب): بازرس علي البدل از اختيارات مواد 1-2-21 و 2-2-21 و 5-2-21 و 7-2-21 برخوردار مي باشد.
مادة 26:  هر نوع پنهان كاري يا كم كاري در جهت ناآگاه نگهداشتن اعضا از مسائل اساسنامه اي و آئين نامه هاي انجمن بايد با ذكر نمونه هاي مشخص توسط بازرس اصلي انجمن و يا در زمان امتناع و يا غيبت وي توسط بازرس علي البدل انجمن ابتدا به هياًت مديره و در صورت عدم ثاًثير به وسيع ترين شكل ممكن بدون هر گونه ملاحظه و بهانه اي به اطلاع اعضاء انجمن برسد. 
مادة27: حقوق و اختيارات كار-گروه هاي انجمن
 كار اجرائي هيئت هاي مديره توسط كارگروه هاي جنب هر هيئت مديره انجام مي شود. مديران همة كارگروه ها مستقيماً توسط مجمع عمومي انتخاب مي گردند.
 1-27: كار-گروه انتشارات:
كلية كار انتشاراتي، چاپخانه ها، دستگاه هاي تايپ و تكثير و نظاير آن به عهدة اين كار گروه مي باشد
الف):  مدير كارگروه انتشارات  زير نظارت رئيس انجمن، مسئوليت انتشارات انجمن را به عهده خواهد داشت.
ب):  ارگان انجمن و يا مجلاتي كه توسط انجمن منتشر مي شود مي تواند سردبيري يا شوراي سردبيري براي نشريات انتخاب كند ولي مدير مسئول نشرية ارگان، مدير كار گروه انتشارات خواهد بود.
ج):  سردبير و شوراي سردبيري با راي اكثريت ( 50% + 1 ) هيئت مديره و با پيشنهاد مدير انتشارات انتخاب خواهد شد.
د):  مدير كارگروه انتشارات موظف است در هر سه ماه يك بار گزارشي از چگونگي انتشارات به جلسة هيئت مديره ارائه دهد.
2-27:   كارگروه علمي:
وظايف اين گروه عبارت است از :
الف) : تهية مقالات علمي توسط اعضاي كارگروه   
ب):  نقد مقالات علمي در حد بضاعت گروه
ج):  دريافت و ويرايش مقالات مؤلفان براي چاپ در نشريه
د): انتخاب و ترجمة مقالات علمي از نشريات خارجي
3- 27: كارگروه ساماندهي :
الف): برگزاري جلسه هاي بازآموزي و به روز سازي سطح دانش دندان پزشكان
ب):  برگزاري كنگره هاي علمي، نشست هاي تخصصي و گردهمائي هاي اعضاي انجمن.
ج): برگزاري مجامع عمومي
د):مسئوليت سازماندهي پذيرائي ها در تمام جلسات.
 4-27:  كارگروه مالي و تداركارت:
الف): حسابداري و حسابرسي امور مالي
ب):  تهيه و خريد  وسايل ضروري و مصرفي
تبصره: كارگروه مالي و تداركات هر سه ماه يك بار گزارش كامل فعاليت خود، درآمدها و هزينه هاي انجمن را كتباً با ريز كامل به اطلاع هياًت مديره خواهد رساند.
5-27:  كارگروه هاي حقوقي، ادبي، و هنري:
1-5-27 كارگروه حقوقي:
الف)  بررسي حقوقي كلية آئين نامه هاي مربوط به فعاليت جامعة دندان‌پزشكي
ب):  راهنمائي حقوقي دندان‌پزشكان
ج: بررسي حقوقي اسناد و مدارك انجمن و انطباق آن با اساسنامه، آئين نامه  و قوانين جاري كشور.
2-5-27: كارگروه ادبي:
الف)آفرينش و تهية و بررسي آثار ادبي جامعة دندان‌پزشكي و پزشكي.
ب): ويرايش ادبي اسناد و انتشارات انجمن.
3-5-27:  كارگروه هنري:
الف) : معرفي آثار هنرمندان دندان‌پزشك ، عكاسي، فيلمبرداري، خطاطي ، نقاشي، ضبط صدا، ساخت و تهية نوارهاي آموزشي و ...
6-27:  كارگروه روابط عمومي :
الف): ارتباط با شعبه هاي انجمن
ب): ارتباط با انجمن هاي ديگر.
ج): ارتباط با ادارات دولتي و مؤسسات غيردولتي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي.
د): پخش نشريات و اعلاميه هاي انجمن.
ه): كنگره ها و نشست هاي علمي،
و): شخصيت ها براي سخنراني، آموزش و ارائة آثار در انجمن و براي انجمن.
فصل سوم: منابع مالي انجمن
مادة 28:   فعاليت اقتصادي انجمن: هر گونه فعاليت اقتصادي در جهت افزايش امكانات مالي انجمن ويا افراد آن    ( كه موضوع مسائل و مواد مربوط به قانون تجارت باشد) با استفاده از نام انجمن و امكانات آن ممنوع است.
تبصرة1: فعاليت كلية اعضاء انجمن در تمام مسئوليت هاي انجمن داوطلبانه و بدون كارمزد است.
تبصره2: دستمزد كاركنان غير پزشك (منشي، ماشين نويس، سرايدار و ...) بر اساس قانون كار پرداخت مي شود.
 تبصرة3:  فروش نشريات علمي و درآمد هاي ناشي از تشكيل دادن دوره هاي علمي و كنگره ها و نظاير آن كه در چارچوب فعاليت هاي اساسنامه اي و آئين نامه اي است هر چند درآمد زا باشد، مشمول اين ماده نمي شود
مادة 29: منابع مالي انجمن عبارت است از: حق عضويت ساليانه، درآمد هاي ابتكاري موضوع اين آئين نامه، هديه ها و كمك هاي داوطبانة عضو و دوستدار انجمن.
تبصره:كمك هاي شخص حقوقي فقط از طريق شخص حقيقي با آدرس مشخص و هويت معلوم مجاز مي باشد .
تبصره1: هر شعبه بايد بتواند خودكفا باشد.
تبصرة 2 : با توجه به وظايف شعبة كشوري ، بودجة آن از كل درآمد انجمن تاًمين مي گردد. 
فصل چهارم:  انتخابات:
 مادة   30:  برگزاري مجمع عمومي عادي
1-.3:  از آنجا كه اساس كار مشترك داوطلبانة علمي بر اعتماد متقابل و دوستي بين همكاران بنا شده است ، اين روح در نحوة برگزاري انتخابات متجلي خواهد شد.
تبصره1: اطلاع رساني براي آگاهي اعضاء از وظايف ارگان هاي برگزاركنندة انتخابات است.
تبصرة 2: هرگونه تبليغات به هر نحوي كه باشد براي نامزد هاي انتخاباتي ممنوع و عملي غير صادقانه و ناديده گرفتن روح برابري حقوق بين اعضاء فعال در كار علمي تلقي خواهد شد.
2-30 جلسة مجمع عمومي به ترتيب زير برگزار خواهد شد:
الف) در ابتداي جلسه هياًت مديرة و بازرس انجمن گزارش مي دهند. 
ب) انتخاب بازرس با راًي مستقيم و مخفي از بين داوطلبان
تبصره: ليست نامزد هاي بازرسي بايد به گونه اي منتشر شود كه لااقل يك هفته پيش از برگزاري انتخابات در اختيار اعضاي شركت كننده در انتخابات قرار داشته باشد. 
ج) راًي گيري نسبت به گزارش و عملكرد هياًت مديره 
 د) راًي گيري براي هياًت مديرة جديد( در صورت اتمام دورة آنان)  
ه) راًي گيري براي تكميل نفرات هياًت مديره( در صورت كاهش تعداد آنان) .
و) راًي گيري بودجة سال پيش رو 
ز) تعيين كلي ترين سمت گيري در سال پيش رو.
مادة 31- الف: در صورتي كه ضرورت حضور مدير جديد با اختيارات معين احساس شود، پيش از راًي گيري، كارگروه جديد با محدودة فعاليت و اختيارات آن تعيين شده و براي راًي گيري به مجمع عمومي داده مي شود. در صورت تصويب 50% +يك نفر از حاضران در مجمع عمومي كارگروه جديد در ليست كارگروه ها افزوده شده و پس از آن راًي گيري براي تعيين مديران و رياست هياًت مديره به عمل خواهد آمد.
ب): مديران كارگروه ها و رئيس هيئت مديره بترتيب زير انتخاب مي شوند.
ابتدا بازرس انجمن اسامي موجود در ليست را به ترتيب ليست خوانده و يكسان بودن ليست راي گيري را با ليست حاضران كنترل مي كند. سپس  اعضاي داوطلب را فقط با ذكر نام، نام خانوادگي معرفي مي كند.
ج): ليست سفيد زير در اختيار اعضا قرار داده مي شود. نام راًي دهنده با شمارة برگه در ليست راًي دهندگان ثبت مي شود. عضو انجمن پس از دريافت برگه شماره اي را به دلخواه در قسمت الف و ب نوشته و سر برگ را جدا كرده پهلوي خود نگه مي دارد و قسمت ب را پس از نوشتن كانديدا هاي خود به صندوق مي اندازد.  
برگ راي
 

1-31:  دو كانديدائي كه بعد از مديران گروه بيشترين راي را آورده باشند( بدون توجه به كارگروه) به عنوان عضو علي البدل هيئت مديره انتخاب خواهند شد.
2-31 : رئيس هيئت مديره فقط از بين داوطلبان كارگروه ها برگزيده خواهد شد.
3-31:  در ليست جلوي اسم هر داوطلب رياست هيئت مديره با ستاره مشخص خواهد شد. 
- در صورتي كه داوطلبي در دو جا بالاترين راًي را آورده باشد، بايد يكي از مسئوليت ها را بپذيرد. دراين صورت نام وي فقط در يك ليست وارد خواهد شد.
مادة32-  پس از شمارش آرا و تاييد درستي راي گيري توسط بازرسي، در حضور اعضا مجمع عمومي اولين جلسة هيئت رئيسه در زماني كوتاه به عنوان معارفه و قبول مسئوليت ها برگزار و صورت جلسة امضا مي گردد.
مادة 33 – ليست اعضاي انجمن و تعداد دقيق آن بايد علني در دسترس كلية اعضاي انجمن قرار داده شود.
مادة 34: كلية مواردي كه در اين آئين نامة اجرائي با بخشي يا كلية موارد بايك مادة اساسنامه مطابقت نداشته باشد اجراي آن منوط به تصويب تغييرات ضرور از طرف ارگان پيش بيني شده در آئين نامه است
مادة 35: اين آئين نامه در تاريخ .......... به تصويب مجمع عمومي انجمن دندان پزشكان عمومي ايران رسيد و از تاريخ .........جاري خواهد بود. .
آيرج كي پور
آذر 1385 – تهران
آشنایی با نویسنده

مبنا: 
پیشنهادی

بازگشت به فهرست