برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

ماده 1- به منظور انجام وظايف مشروح زير سازمان پزشكي قانوني كشور كه در اين قانوني به اختصار سازمان ناميده مي‌شود زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد:
1- اظهار نظر در امور پزشكي قانوني و كارشناسي آن، كالبدشكافي و انجام امور آزمايشگاهي و پاراكلينيكي به دستور مراجع ذيصلاح قضايي.
2- پاسخ به استعمالات ادارات و سازمان هاي وابسته به قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي دولتي.
3- اجراي برنامه‌هاي كارآموزي پزشكي قانوني و بررسي صلاحيت علمي داوطلبان خدمت پزشكي قانوني در سازمان.
4- همكاري علمي و انجام امور آموزشي و پژوهشي مورد نياز دانشگاه‌ها كه براي پيشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها مفيد مي باشد.
5- تبادل اطلاعات علمي مورد نياز با مراكز آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور.
تبصره 1- اظهار نظر پزشكي قانوني بايد مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاينات و مبتني بر مدارك و ملاحظات علمي و آزمايشگاهي و با استفاده از روش‌هاي جديد و نتيجه گيري كافي باشد.
تبصره 2- متخلفين از انجام دستورهاي مقامات ذيصلاح قضايي، مشمول حكم مندرج در قسمت اخير ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري خواهند بود.
ماده 2- سازمان داراي استقلال مالي و اداري مي باشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه كل كشور در رديف جداگانه منظور مي‌شود و طبق مقررات، زير نظر رييس سازمان به مصرف خواهد رسيد.
ماده 3- سازمان موظف است هزينه‌هاي خدمات پزشكي قانوني را بر اساس تعرفه‌هايي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
همه ساله معادل درآمد واريزي مزبور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط پيش بيني مي شود در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز مراكز پزشكي قانوني و امور تحقيقاتي و مطالعات پزشكي قانوني و انتشار مجله پزشكي به مصرف برسد.
ماده 4- حقوق و مزاياي پزشكان و كادر فني سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشكان و كادر فني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
تبصره 1- كادر علمي و تحقيقاتي سازمان با تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها خواهند بود.
تبصره 2- سايركاركنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام كشوري مي باشند.
ماده 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مكلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشكي و پيراپزشكي افراد تابعه آنان فوراً فرد مورد نياز را پس از جلب رضايت او در مدت اعلامي سازمان به پزشكي قانوني مأمور نمايند. حق الزحمه فرد مورد نياز در خارج از وقت اداري بر اساس تعرفه سازمان پرداخت مي شود.
تبصره 1- تعرفه پرداخت حق الزحمه پزشكان و پيراپزشكان مورد نياز توسط رييس سازمان تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
ماده 6- رييس سازمان توسط رييس قوه قضاييه از ميان پزشكان واجد صلاحيت تعيين و منصوب مي گردد.
ماده 7- تشكيلات سازمان توسط رييس سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه  مي‌گردد و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
ماده 8- مشمولين قانوني مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30/1/1367 كه به خدمت سازمان در مي آيند در صورتي كه حداقل مدت ده سال در مناطق غير مجاز مذكور در قانون اصلاح موادي از قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30/1/1367 و حسب مورد 3 تا 5 سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمايند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان با همكاري وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده 9- به پزشكان، دندان‌پزشكان، داروسازان و متخصصان علوم  آزمايشگاهي (داراي دكتراي حرفه اي) كه به استخدام سازمان در مي‌آيند اجازه تأسيس مطب، داروخانه و آزمايشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامي آنان با سازمان مشمول قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 1362 و آيين نامه اجرايي آن خواهند بود.
ماده 10- از تاريخ تصويب اين قانون اموال غير منقول متعلق به قوه قضاييه كه مستقلاً در اختيار پزشكي قانوني مي‌باشد و كليه اموال منقول مورد استفاده و كاركنان پزشكي قانوني و اداري شاغل در آن به سازمان منتقل مي‌گردد.
تبصره اماكني كه مشتركاً با دادگستري جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار گرفته تا تهيه مكان مستقل همچنان در اختيار آن سازمان خواهد بود.
ماده 11- آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف 6 ماه با هماهنگي سازمان و دادگستري جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

منبع: سازمان پزشکی قانونی کشور

مبنا: 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

بازگشت به فهرست