برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

به تجويز قسمت اخير ماده 8 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/72 مجلس شوراي اسلامي، آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون مذكور مشتمل بر هفت ماده  به شرح زير به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا مي باشد:
ماده 1- سازمان پزشكي قانون كشور كه به اختصار در اين آيين نامه «سازمان» ناميده مي شود مي تواند به تعداد پست هاي سازماني بلاتصدي خود از مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان، مصوب 30/1/1367 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه هاي بعدي آن استفاده نمايد.
ماده 2- سازمان نيروهاي مورد نياز خود را به مركز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي نمايد و مركز مذكور موظف است با رعايت اولويت نسبت به تامين نيروهاي واجد صلاحيت براي سازمان اقدام نمايد.
ماده 3- معرفي‌نامه صادر شده از طرف مركز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد مفاد ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30/1/1367 و اصلاحيه آن به عنوان مجوز اشتغال و تاييديه مدرك تحصيلي معيار استخدام مشمولين براي سازمان خواهد بود.
ماده 4- سازمان پس از اشتغال مشمولين، محل خدمت هر يك را به مركز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد نمود و تغييرات بعدي در محل خدمت آنان را در طول مدت طرح به مركز مذكور اطلاع خواهد داد.
 ماده 5- در صورتي كه رابطه استخدامي هر يك از مشمولين به هر علتي با سازمان قطع شود بلافاصله مراتب قطع رابطه استخدامي مشمول مورد نظر توسط سازمان به مركز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد شد.
ماده 6- پس از انجام و اتمام مدت خدمت مقرر در نقاط مجاز و غير مجاز توسط هر يك از مشمولين، مدرك مربوط به انجام خدمت و تعهدات وي با امضاي رييس سازمان يا مقامات مجاز از طرف وي جهت اقدام لازم برابر ضوابط به مركز تامين وتوزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت و ساير مراجع ذيصلاح ارسال خواهد شد. مراجع مذكور موظفند برابر آيين نامه ها و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به صدورپايان طرح و تعهدات اقدام لازم به عمل آورند.
ماده 7- مدت انجام خدمت درمورد گروه پيراپزشكي بر اساس مصوبه 22/6/71 هيأت محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن مي باشد

منبع: سازمان پزشکی قانونی کشور

مبنا: 
مجلس

بازگشت به فهرست