برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آیین نامه اجرایی کمیسیون های تخصصی پزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور

به منظور اظهار نظر دقيق و کارشناسي در ارتباط با مراجعات يا بازنگري در نظريه بخش‌هاي مختلف سازمان پزشکي قانوني کشور، در زمينه‌هاي تخصصي پزشکي و رشته‌هاي وابسته، کميسيون‌هاي تخصصي در اين سازمان تشکيل مي‌گردد که در اين دستورالعمل « کميسيون » ناميده مي شود.
ماده 1- پس از اعلام ضرورت از سوي معاون پزشکي و باليني و تاييد رييس سازمان متناظر با هر يک از موضوعات تخصصي کميسيون ايجاد مي‌گردد.
ماده 2- کميسيون‌ها در اداره کل امور کميسيون‌هاي پزشكي سازمان تحت عنوان کميسيون‌هاي مرکزي و متناظر آن در ادارات‌کل پزشکي قانوني استان‌ها و نيز مراکز پزشکي قانوني شهرستان‌هاي درجه يک در صورت امکان با پيشنهاد مديرکل استان مربوطه و موافقت معاون امور پزشکي و باليني و تاييد رييس سازمان ايجاد مي گردد.
ماده 3 - مسوول كميسيون در ستاد مديركل امور كميسيون‌هاي پزشكي و در مركز استان مديركل استان يا رييس اداره كميسيون‌هاي پزشكي و در شهرستان رييس مركز مي‌باشد و كارشناس مسوول پرونده مسوول كميسيون يا فردي است كه از طرف ايشان به عنوان مسوول تكميل پرونده براي طرح در كميسيون تعيين مي‌شود.
ماده 4- اعضاي کميسيون از ميان متخصصين و کارشناسان خوش سابقه، با تجربه، داراي تسلط بالاي علمي، داراي حسن خلق و شهرت متناظر با زمينه تخصصي کميسيون و ترجيحاً از ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و دارندگان بورد تخصصي رشته مربوطه انتخاب مي شوند.
تبصره: در صورت عدم دسترسي به متخصصين و کارشناسان متناظر هر کميسيون پرونده‌ها به نزديکترين استان مجاور داراي کميسيون مربوطه با هماهنگي مديرکل استان مقصد ارجاع مي‌شود.
 ماده 5- عزل و نصب اعضاي کميسيون در کميسيون مرکزي با پيشنهاد مديرکل امور کميسيون‌هاي پزشكي و در استان‌ها به پيشنهاد مديرکل استان و پس از بررسي در معاونت امور پزشکي و باليني با حکم رييس سازمان صورت مي‌گيرد.
ماده 6- فرآيند ارجاع پرونده‌هاي پزشکي به کميسيون با يکي از روش‌هاي ذيل خواهد بود:
الف- با استعلام مراجع قضايي
ب- با دستور رييس سازمان، معاون پزشکي باليني، مديرکل امور کميسيون‌هاي پزشکي و مديران‌کل استان‌ها و يا درخواست رؤساي مراکز پزشکي قانوني شهرستان‌ها و موافقت مديرکل استان.
ماده 7- با توجه به نوع پرونده، کميسيون متناظر با موضوع تشکيل مي‌گردد. تعداد اعضا در هر کميسيون بايد فرد باشد و جلسه کميسيون حداقل با حضور سه نفر رسميت دارد.
تبصره1: حضور حداقل يک نفر از متخصصين پزشکي قانوني در جلسات کميسيون به عنوان کارشناس و امضاي وي ذيل صورت‌جلسه الزاميست و وظيفه اداره جلسات و تنظيم صورتجلسه با ايشان است.
تبصره2: در مراکزي که متخصصين پزشکي قانوني واجد حکم کارشناسي وجود ندارد حضور حداقل يک نفر پزشک قانوني با تشخيص مديرکل در کميسيون الزاميست.
تبصره3: در صورت نياز به نظريه کارشناسي ساير تخصص‌ها، کارشناسان رشته‌هاي ديگر با حق رأي در جلسه کميسيون حضور خواهند يافت.
ماده 8- پيش از تشکيل پرونده در دفتر کميسيون‌هاي پزشكي هزينه برگزاري کميسيون طبق تعرفه مصوب به حساب درآمد عمومي کشور واريز و فيش مربوطه به آن ضميمه مي‌گردد.
ماده 9- پيش از برگزاري جلسه کميسيون ضمن احراز هويت، توضيحات ضروري از افراد مرتبط با پرونده اخذ و به انضمام تمامي سوابق و مدارک مربوطه توسط كارشناس مسوول پرونده گردآوري و در پرونده نگهداري مي‌شود.
ماده10- زمان برگزاري جلسات کميسيون پس از تکميل پرونده توسط کارشناس مسوول پرونده با هماهنگي مسوول کميسيون تعيين مي شود.
ماده 11- تاريخ برگزاري کميسيون پس از تعيين نوبت کتباً به نشاني اعضاي کميسيون و طرفين پرونده ارسال مي‌گردد.
تبصره: در صورت ضرورت و به صلاحديد مسوول كميسيون دعوت از افراد فوق به صورت تلفني، نمابر يا ساير راه‌هاي اطلاع‌رساني متعارف نيز انجام خواهد شد و نحوه اعلام در پرونده درج مي‌شود.
ماده 12- حضور آن دسته از اعضاي کميسيون که در پرونده مورد بررسي ذينفع مي‌باشند در جلسه مجاز نيست.
ماده 13- در هر جلسه اعضاي كميسيون پس از مطالعه پرونده و بحث و بررسي، نظريه کارشناسي خويش را ذيل خلاصه پرونده‌اي كه به آنها ارايه شده درج مي‌نمايند تا به عنوان مستند ضميمه پرونده شود.
ماده 14- صورت‌جلسه کميسيون به صورت روشن، مستدل و مستند به مدارک موجود بر اساس نظر حداقل دو سوم اعضا تهيه و تنظيم مي‌گردد.
ماده 15- صورت‌جلسه کميسيون پس از تنظيم بلافاصله تايپ شده و در همان جلسه توسط کليه اعضا امضا مي‌شود و سپس طي نامه‌اي با امضاي معاون پزشکي و باليني و يا مديرکل يا رييس مركز مربوطه به مرجع يا مراجع استعلام‌کننده به مطمئن‌ترين و سريع‌ترين طريق ممکن و در قبال دريافت رسيد ارسال مي‌گردد.
تبصره: تصوير استعلام مرجع ذيربط همراه با صورتجلسه کليه کميسيون‌هاي انجام شده به صورت ماهيانه از ادارات‌کل به دبيرخانه اداره‌کل امور کميسيون‌هاي پزشكي در ستاد مرکزي سازمان ارسال مي‌گردد.
ماده 16 - در صورت وجـود اشکال شکلي در نظـريه کميسيون بنا به پيشنهـاد مديرکل و با دستور رييس سازمان يا معاون امور پزشکي و باليني بازنگري نظريه ارايه شده در کميسيون ديگر امکان‌پذير خواهد بود.
تبصره: چنان‌چه نظريه کميسيون به مرجع استعلام کننده ارسال شده باشد تشکيل کميسيون مجدد منوط به هماهنگي با مرجع ذيربط خواهد بود.
ماده 17- در صورت اعتراض به نظريه کميسيون و ارجاع از مرجع ذيربط برگزاري کميسيون مجدد براي هر پرونده تنها يک بار در کميسيون مرکز استان يا استان مجاور با اعضا متفاوت امکان پذير است.
ماده 18- پس از برگزاري دو نوبت کميسيون در استان در صورت اعتراض، پرونده بصورت تکميل شده با کليه مستندات جهت کارشناسي و اعلام نظر به کميسيون مرکزي ارجاع مي‌گردد.
ماده 19- حق الزحمه حضور در جلسات کميسيون مطابق ضوابط و تعرفه‌هاي مصوب رييس محترم قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود.
تبصره: در صورتي‌که بدنبال کالبدگشايي و بررسي‌هاي لازم درپزشکي قانوني امکان تعيين علت فوت توسط بخش تشريح نباشد و بنا به تشخيص مديرکل نياز به تشکيل کميسيون به منظور تعيين علت فوت باشد، اخذ تعرفه کميسيون لازم نيست.
اين دستورالعمل در 19 ماده و 8 تبصره تنظيم و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي‌باشد و آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي قبلي کان لم يکن تلقي مي‌گردد.

منبع: سازمان پزشکی قانونی کشور

مبنا: 
مجلس

بازگشت به فهرست