عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

 
جستجو:
 

فیلتر
کلیدواژه:
نوع: تجهیزات
ابزار
مصرفی
خدمت
  


Micro motor میکروموتور Micro motor میکروموتور

نوع:  تجهیزات
Mesial/Distal Hoe هو/کج بیل مزیال/دیستال Mesial/Distal Hoe هو/کج بیل مزیال/دیستال

نوع:  ابزار
Matrix Bands نوار ماتریس Matrix Bands نوار ماتریس

نوع:  ابزار
Mandrel-Snap-On فرز ماندرل اسنپ آن Mandrel-Snap-On فرز ماندرل اسنپ آن

نوع:  ابزار
Mandrel-Screw-On فرز ماندرل پیچ دار Mandrel-Screw-On فرز ماندرل پیچ دار

نوع:  ابزار
Liner Applicator برنیشر خیلی ریز/اپلیکاتور کف بندی Liner Applicator برنیشر خیلی ریز/اپلیکاتور کف بندی

نوع:  ابزار
Light cure لایت کیور Light cure لایت کیور

نوع:  تجهیزات
Ligature Director دایرکتور لیگاچور Ligature Director دایرکتور لیگاچور

نوع:  ابزار
Ligature and Wire Cutters سیم چین Ligature and Wire Cutters سیم چین

نوع:  ابزار
Lentulo Spiral لنتولو مارپیچی Lentulo Spiral لنتولو مارپیچی

نوع:  ابزار
Laboratory Burs-Acrylic Bur فرز/مته آکریل بر Laboratory Burs-Acrylic Bur فرز/مته آکریل بر

نوع:  ابزار
Laboratory Bur-Diamond Disc دیسک الماسی لابراتواری Laboratory Bur-Diamond Disc دیسک الماسی لابراتواری

نوع:  ابزار
Inverted Cone فرز مخروطی شکل Inverted Cone فرز مخروطی شکل

نوع:  ابزار
Intra oral camera دوربین های داخل دهانی Intra oral camera دوربین های داخل دهانی

نوع:  تجهیزات
Interproximal Knifeچاقوی بین دندانی Interproximal Knifeچاقوی بین دندانی

نوع:  ابزار
Interproximal Condenser متراکم کننده بین دندانی Interproximal Condenser متراکم کننده بین دندانی

نوع:  ابزار
Interdental Knife-Spear Point چاقوی بین دندانی-پیکانی Interdental Knife-Spear Point چاقوی بین دندانی-پیکانی

نوع:  ابزار
Interdental File فایل/سوهان بین دندانی Interdental File فایل/سوهان بین دندانی

نوع:  ابزار
Instrument Handles دسته ابزار Instrument Handles دسته ابزار

نوع:  ابزار
Impression Materials مواد قالب گیری Impression Materials مواد قالب گیری

نوع:  مصرفی