عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

 
جستجو:
 

فیلتر
کلیدواژه:
نوع: تجهیزات
ابزار
مصرفی
خدمت
  


Distal End-Cutting Pliers سیم چین انتهایی Distal End-Cutting Pliers سیم چین انتهایی

نوع:  ابزار
Discoid-Cleoid Carver کارور/حالت دهنده دیسکی Discoid-Cleoid Carver کارور/حالت دهنده دیسکی

نوع:  ابزار
Digitizer دیژیتایزر Digitizer دیژیتایزر

نوع:  تجهیزات
Diamond Wheel فرزالماسی چرخ مانند Diamond Wheel فرزالماسی چرخ مانند

نوع:  ابزار
Diamond Flat-End Taper فرز تخت الماسی با انتهای باریک Diamond Flat-End Taper فرز تخت الماسی با انتهای باریک

نوع:  ابزار
Diamond Flat-End Cylinder فرز تخت الماسی با انتهای سیلندری Diamond Flat-End Cylinder فرز تخت الماسی با انتهای سیلندری

نوع:  ابزار
Diamond Flame فرز الماسی شعله ای Diamond Flame فرز الماسی شعله ای

نوع:  ابزار
Dental unit یونیت دندان پزشکی Dental unit یونیت دندان پزشکی

نوع:  تجهیزات
Dental Stool تابوره Dental Stool تابوره

نوع:  تجهیزات
Dental light لامپ یونیت Dental light لامپ یونیت

نوع:  تجهیزات
Dental light چراغ دندان پزشکی Dental light چراغ دندان پزشکی

نوع:  تجهیزات
Dental laser لیزر دندان پزشکی Dental laser لیزر دندان پزشکی

نوع:  تجهیزات
Dental Endoscope/Perioscopy System اندوسکوپ دندانی/سیستم پریوسکوپی Dental Endoscope/Perioscopy System اندوسکوپ دندانی/سیستم پریوسکوپی

نوع:  تجهیزات
Dark room تاريكخانه Dark room تاريكخانه

نوع:  تجهیزات
Crown and Bridge Scissors قیچی روکش و بریج Crown and Bridge Scissors قیچی روکش و بریج

نوع:  ابزار
Contra-Angle or Right-Angle Attachment for Slow-Speed Handpiece اتچمنت راست زاویه برای سرآنگل Contra-Angle or Right-Angle Attachment for Slow-Speed Handpiece اتچمنت راست زاویه برای سرآنگل

نوع:  ابزار
Contouring Pliers پلایر/انبر شکل دهنده Contouring Pliers پلایر/انبر شکل دهنده

نوع:  ابزار
compressor کمپرسور compressor کمپرسور

نوع:  تجهیزات
Composite Placement Instrument ابزار حمل کامپوزیت Composite Placement Instrument ابزار حمل کامپوزیت

نوع:  ابزار
Chisel Scaler اسکیلرچیزل/اسکنه Chisel Scaler اسکیلرچیزل/اسکنه

نوع:  ابزار