عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

 
جستجو:
 

فیلتر
کلیدواژه:
نوع: تجهیزات
ابزار
مصرفی
خدمت
  


Amalgamator آمالگاماتور Amalgamator آمالگاماتور

نوع:  تجهیزات
Amalgam آمالگام Amalgam آمالگام

نوع:  مصرفی
Amalgam Well گوده آمالگام Amalgam Well گوده آمالگام

نوع:  ابزار
Amalgam Carrier-Plunger Style حمل کننده آمالگام-ضربه ای Amalgam Carrier-Plunger Style حمل کننده آمالگام-ضربه ای

نوع:  ابزار
Amalgam Carrier حمل کننده آمالگام Amalgam Carrier حمل کننده آمالگام

نوع:  ابزار
Alginate | آلژینات Alginate | آلژینات
نوعی ماده قالب گیری

نوع:  مصرفی
Air/Water Syringe پوآر/سرنگ آب و هوا Air/Water Syringe پوآر/سرنگ آب و هوا

نوع:  ابزار
Air Abrasion هواسا Air Abrasion هواسا

نوع:  ابزار
Acron Burnisher برنیشر/براق کننده بلوطی Acron Burnisher برنیشر/براق کننده بلوطی

نوع:  ابزار
 Dental cabinet کابینت دندان پزشکی Dental cabinet کابینت دندان پزشکی

نوع:  تجهیزات