عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

  جستجو:
 

فیلتر
کلیدواژه:
نوع: تجهیزات
ابزار
مصرفی
خدمت
  

Woodson وودسان Woodson وودسان

نوع:  ابزار
Wooden Wedges وج چوبی Wooden Wedges وج چوبی

نوع:  ابزار
Well for Composite Material گوده کامپوزیت Well for Composite Material گوده کامپوزیت

نوع:  ابزار
Vitalometer/Pulp Tester پالپ تستر/حیات سنج Vitalometer/Pulp Tester پالپ تستر/حیات سنج

نوع:  ابزار
Tofflemire/Matrix Band Retainer ماتریس نگهدار تافل مایر Tofflemire/Matrix Band Retainer ماتریس نگهدار تافل مایر
Three-Number Instrument ابزار سه نمره ای Three-Number Instrument ابزار سه نمره ای

نوع:  ابزار
Taper Fissure-Plain Cut فرز فیشوری مخروطی ساده Taper Fissure-Plain Cut فرز فیشوری مخروطی ساده

نوع:  ابزار
Taper Fissure-Crosscut فرز فیشور مخروطی ضربدری Taper Fissure-Crosscut فرز فیشور مخروطی ضربدری

نوع:  ابزار
Tanner Carver کارور/حالت دهنده تانر Tanner Carver کارور/حالت دهنده تانر

نوع:  ابزار
T-Ball Burnisher برنیشر/براق کننده تی بال T-Ball Burnisher برنیشر/براق کننده تی بال

نوع:  ابزار
Straight Fissure-Plain Cut فرز فیشور مستقیم ساده Straight Fissure-Plain Cut فرز فیشور مستقیم ساده

نوع:  ابزار
Straight Fissure-Crosscut فرز فیشور مستقیم ضربدری Straight Fissure-Crosscut فرز فیشور مستقیم ضربدری

نوع:  ابزار
Sterile Absorbent Paper Points پیپرپونت جاذب و استریل Sterile Absorbent Paper Points پیپرپونت جاذب و استریل

نوع:  ابزار
Smooth Condenser متراکم کننده صاف Smooth Condenser متراکم کننده صاف

نوع:  ابزار
Serrated Condenser متراکم کننده دندانه دار Serrated Condenser متراکم کننده دندانه دار

نوع:  ابزار
Sandpaper Disc دیسک سنباده ای Sandpaper Disc دیسک سنباده ای

نوع:  ابزار
Rubber Points لاستیک پرداخت Rubber Points لاستیک پرداخت

نوع:  ابزار
Root Canal File-K Type فایل های معالجه ریشه-نوع کا Root Canal File-K Type فایل های معالجه ریشه-نوع کا

نوع:  ابزار
Root Canal File-Hedstrom فایل های معالجه ریشه-هداستروم Root Canal File-Hedstrom فایل های معالجه ریشه-هداستروم

نوع:  ابزار
Reamer برقو/ریمر Reamer برقو/ریمر

نوع:  ابزار