عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

  جستجو:
 

فیلتر
کلیدواژه:
نوع: تجهیزات
ابزار
مصرفی
خدمت
  

Universal Curettes کورت یونیورسال Universal Curettes کورت یونیورسال

نوع:  ابزار
Ultrasonic Scaling Unit دستگاه جرمگیری ماوراء صوت Ultrasonic Scaling Unit دستگاه جرمگیری ماوراء صوت

نوع:  ابزار / تجهیزات
Ultrasonic Scaler Instrument Tips سر قلم جرمگیری اولتراسونیک Ultrasonic Scaler Instrument Tips سر قلم جرمگیری اولتراسونیک

نوع:  ابزار
Sickle Scaler اسکیلر داسی Sickle Scaler اسکیلر داسی

نوع:  ابزار
Sectional Matrix System ماتریس سکشنال Sectional Matrix System ماتریس سکشنال

نوع:  ابزار
Periotomes پریوتوم ها Periotomes پریوتوم ها

نوع:  ابزار
Periodontal Probes میله مدرج پریو Periodontal Probes میله مدرج پریو

نوع:  ابزار
Periodontal Knife-Kidney-Shaped چاقوی پریو-قلوه ای شکل Periodontal Knife-Kidney-Shaped چاقوی پریو-قلوه ای شکل

نوع:  ابزار
Periapical/Dental ٔRadiography رادیوگرافی تک دندان/پری اپیکال Periapical/Dental ٔRadiography رادیوگرافی تک دندان/پری اپیکال

نوع:  تجهیزات
Mini Extended Area-Specific Curettes کورت اختصاصی گسترده کوچک Mini Extended Area-Specific Curettes کورت اختصاصی گسترده کوچک

نوع:  ابزار
Mesial/Distal Hoe هو/کج بیل مزیال/دیستال Mesial/Distal Hoe هو/کج بیل مزیال/دیستال

نوع:  ابزار
Interdental Knife-Spear Point چاقوی بین دندانی-پیکانی Interdental Knife-Spear Point چاقوی بین دندانی-پیکانی

نوع:  ابزار
Interdental File فایل/سوهان بین دندانی Interdental File فایل/سوهان بین دندانی

نوع:  ابزار
Hoe Scaler اسکیلر هو Hoe Scaler اسکیلر هو

نوع:  ابزار
Furcation Probe پراب انشعاب ریشه Furcation Probe پراب انشعاب ریشه

نوع:  ابزار
Extended Area-Specific Curettes_After Five کورت اختصاصی گسترده بعد از پنج Extended Area-Specific Curettes_After Five کورت اختصاصی گسترده بعد از پنج

نوع:  ابزار
Dental laser لیزر دندان پزشکی Dental laser لیزر دندان پزشکی

نوع:  تجهیزات
Dental Endoscope/Perioscopy System اندوسکوپ دندانی/سیستم پریوسکوپی Dental Endoscope/Perioscopy System اندوسکوپ دندانی/سیستم پریوسکوپی

نوع:  تجهیزات
Chisel Scaler اسکیلرچیزل/اسکنه Chisel Scaler اسکیلرچیزل/اسکنه

نوع:  ابزار
Cemants سمان ها Cemants سمان ها

نوع:  مصرفی