مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
مجمع عمومی در انجمن علمی دندان پزشکان

مجمع عمومی در انجمن علمی دندان پزشکان

    که گیتی، به آغاز، چون داشتند   –   که ایدون، به ما، خوار بگذاشتند - «فردوسی»
مجمع عمومی در انجمن علمی دندان پزشکان
از همکاران گرامی خواهش می کنم مرا به جهت  طرح آشکار و بی پردة موضوعی که در دندان پزشکی و انجمن های آن مهر سکوت خورده است. ببخشند. می دانم این شیوة گفتار چندان عرفی نیست. ولی، در چشم انداز، راهی جز آغازیدن و به بار آوردن خوشه های راستی و درستی پیش رویمان نیست. ( جز این هم نمی تواند شایستة دندان پزشکان ایران باشد.)
پرسش های همکاران نشان از آن دارد که، پس از نزدیک به صد سال فعالیت تشکل های دندان پزشکی در ایران، گروه بزرگی از دندان پزشکان ایرانی هنوز هم آگاهی چندانی از ساختار یک انجمن حرفه ای ندارند. حتی بعضی از اعضای هیئت مدیره ها هم از ساختار اساس نامه و حدود اختیارات ارکان های آن و حتی از حقوق خود به عنوان عضو یک انجمن، از آگاهی لازم برخوردار نیستند. این که چرا دروازه بر این پایه چرخیده و دژ بی دفاع مانده است، بحثی است تاریخی. ولی پاسخ این پرسش این که چرا هیئت مدیره های فعلی تمایلی به طرح حقوق اساس نامه ای ارکان ها و اعضاء انجمن ندارند؟ گویا به آن فرایند بیمارگونه ای برمی گردد که بر جسم و روان انجمن، آسیب رسانده است.در مقالة خرد جمعی به بررسی این جریان پرداخته ام و امیدوارم همکاران با خواندن آن در سایت ایردن نظرشان را برایم بفرستند.

اساس نامة انجمن علمی، اساس نامة ناکاملی است و پاسخ گوی همة جنبه های فعالیت علمی دندان پزشکان ایران  نیست. برای تنظیم درست روابط درونی فعالیت انجمن و امکان پی گیری گزارش های هیئت مدیره به مجمع عمومی، لازم است به اساس نامه های دیگر و به آن چه که پیش از ما مرسوم بوده است توجه کرد. البته می شد با تصویب آئین نامه ای در مجمع عمومی، روابط درونی انجمن را شفاف سازی کرد ولی تاکنون این اتفاق ( به هر دلیلی) نیفتاده است و به نظر می رسد می بایست به هیئت مدیره ای دل خوش کرد که به خرد جمعی و ارادة مجمع عمومی باور داشته باشد.

هر از چندی یک بار، می شنویم که در انجمنی ویژه، مجمع عمومی برگزار شده و این یا آن همکار برای عضویت در هیئت مدیره برگزیده شده است.. دندان پزشکان قشر تحصیل کردة جامعة هستند و حق دارند از هیئت مدیره هائی که انتخاب کرده اند انتظار داشته باشند گوهرة بنیانی وشالودة ساختاری یک انجمن علمی را رعایت کنند و نام انجمن را با کار راستگویانه و بی خش  و گزارش دهی روشن، پر اعتبار تر سازند. با این حال، به ندرت ممکن است اطلاع رسانی  گسترده ای برای آگاهی اعضاء از زمان برگزاری مجمع و یا از دستورات پیش روی آن برای تصویب در انجمن، دید. چرا چنین شده است و علت آن چیست؟

فکر می کنم بررسی ساختار اساس نامه ها و کنکاش پیرامون گوهرة درونی انجمن با تاکید بر اجرای درست و بی غرضانة آن، خود به بالا رفتن سطح اعتماد دندان پزشکان به یک دیگر و بروز نگرش مثبت به فعالیت های صنفی و علمی آنان یاری می رساند.

نه تنها در صنف دندان پزشک، بلکه در هر صنفی، وقتی گروهی ویژه با منافع معین( و عمدتا با انگیزة پنهان اقتصادی) ادارة انجمن را قبضه و اعضاء را به حاشیه برانند، پس از تغییر هیئت مدیره، از آن گروه به تلخی و بدی یاد خواهد شد. تا جائی که دیده ایم، همکاران صادقی که شرکت بی شائبه در فعالیت های انجمن را راهی برای خدمت به صنف خود و جامعة ایران قرار داده بودند، اکنون از عزت و احترام شایانی برخوردارند.

اکثر دندان پزشکان ما، وقت بسیار کمی برای فعالیت های انجمنی کنار می گذارند. حیف است انجمن ها به گونه ای اداره شوند که همین تعداد کم هم، ناامیدانه به انزوا رانده شوند. با کم رنگ شدن نقش اعضا و برتری یک گروه بر کل انجمن، شک نداشته باشیم که آرد بنام انجمن ولی به کیسة افرادی انگشت شمار بیخته و آن چنان که تجربه می گوید خیلی زود غربیل انجمن بر دیوار فراموشی آویخته خواهد شد.

احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت و اعتبار انجمن های دندان پزشکان، ضرورت آگاهی از ساختار های اساس نامه ای انجمن های علمی و صنفی و چگونگی اجرای درست آن را در وحلة اول و تغییر آن را برای پاسخ گوئی به خواست زمانه و گسترش ظرفیت آن تا حد پذیرش و فعال سازی همة دندان پزشکان ایران در مرحلة دوم فراهم خواهد کرد.

در این نوشتار به یکی از مقولات حساسی که سر چشمة گرایشِ مثبت و یا گرایش منفی فعالیت آتی یک انجمن است، پرداخته می شود.

* آیا همة دندان پزشکان می دانند یک انجمن چگونه اداره می شود؟

شاید برای دندان پزشکی که برای گذراندن یک زندگی معمولی این حرفه را انتخاب کرده است، انجمن مفهوم چندانی نداشته باشد. بهر حال سازمانی به نام نظام پزشکی هست که عضویت و پرداخت حق عضویت اجباری است و کارتی هم هست که کارت شناسائی معتبری محسوب می شود. انجمن هائی هم هستند که کلاس های آموزشی ریالی دارند و نشریه های رایگان و کنگره هائی هم برپا می کنند و امتیازی می دهند که برای تمدید پروانه نیاز است. گاه گداری هم می توان در دورة پول ساز واحد های کارپردازی ثبت نام کرد و بلافاصله در مطب، با اولین بیمار، دخل را نسبت به خرج مثبت تر کرد و....

این روشی است که بخشی از همکاران ما بر گزیده اند و بدون آن که بخواهیم روش کار خود را به دیگران تحمیل کنیم، باید بپذیریم که این همکاران از حق قانونی خود برای داشتن روش زندگی استفاده می کنند.

اما انسان زیستنده ای هم هست که صرفاً اقتصادگرا و یا موجودی تک گرد در زمین نباشد. جمع گرائی و کار برای اجتماع، خصلت دیگر بعضی از انسان هاست. این گرایش انسان برای خدمت به دیگران، اشکال مختلف پیدا می کند که یکی از نمونه های آن همیاری با افراد یک صنف در یک انجمن است. هم ژن(گوهرة درونی) و هم تربیت خانوادگی و تاثرات پیرامونی، در بروز این خصیصه( جمع گرائی) تاثیر دارند.

در این گروه هم نباید انتظار داشت همة افراد گوناگونی که بر حسب شغل انتخابی به کاری هم سو می پردازند، الزاما در برخورد با انجمن ها گرایشی مشابه داشته باشند.

حتی از بین کسانی که روی کردی مثبت به یک انجمن دارند، تنوع رفتاری و هدفمندی وجود دارد. روی سخنم در این نوشتار فقط با آن گروه از همکاران است که از فعالان انجمنند و در انتخابات انجمن برای برگزیدن نمایندگان خود شرکت می کنند.

هر دندان پزشکی می بایست  خود داوطلبانه، تقاضای عضویت را  نوشته و امضاء نماید. این گام اول یک انسان آگاه و آزاد برای عضویت در یک انجمن غیر دولتی است.

حال پدیده ای را به نقد بکشیم: دندان پزشکی  در یک کنگره شرکت می کند و بدون آن که نظرش را پرسیده باشند و یا بدون آن که اساس نامه ای را خوانده وتقاضای عضویت داده باشد، برگزار کنندگان کنگره بخشی از مبلغ پرداختی برای شرکت در کنگره را، حق عضویت وی در یک انجمن محسوب می کنند و از وی خواسته می شود در انتخابات شرکت و به کاندیداهای معینی رای دهد. این همکار در انتخابات شرکت و به لیستی رای می دهد.

اکنون هم رفتار این همکار و هم کردار انجمن را بررسی کنیم: آیا این همکار استقلال فردی و خرد و بلوغ شخصیتی خود را زیر علامت سؤال نبرده است؟ آیا برگزار کنندگان مجمع عمومی با علم به نا آگاهی یک همکار ، از وی استفادة ابزاری نکرده اند؟ آیا به همکاری که در برابر این تهاجم به شخصیت فردی و حرفه ای خود سکوت می کند، به صرف تحصیل کرده بودن می توان انسان آگاه و حتی آزاد نامید؟

با صراحت باید گفت خیر. آگاهی با شناخت مشخص هر پدیده شروع می شود. صرف تحصیل کرده بودن کافی نیست. همکار دندان پزشکمان حق دارد اعتراض کند و شرکت کنندگان در مجمع عمومی وظیفه دارند در برابر چنین پدیده ای خاموش ننشینند.

کسی که در یک مجمع عمومی شرکت می کند و برای انتخاب مدیران رای می دهد، زمانی یک انسان آگاه محسوب می شود که نقش فردی اش را در این انتخاب کردن بداند و نسبت به قوانین جاری و شخصیت انتخاب شوندگان شناختی نسبی داشته باشد.

چه به سوی ساحل – چه به سوی دریا – بادبان برکش – توفان در راه است.

دندان پزشکان ایران سه گونه انجمن فعال دارند:

1 - انجمن صنفی: انجمن صنفی دو نوع است : اول انجمن صنفی بر پایة اساس نامة  وزارت کار  (این انجمن ها یا کارفرمائی هستند یا کارگری). به این نوع انجمن های صنفی، سندیکا هم گفته می شود. در صنف دندان پزشکی ایران فقط یک انجمن صنفی با اساس نامة وزارت کار داریم که توسط جراحان فک و صورت تشکیل شده است.

دوم: انجمن صنفی بر پایة اساس نامة شعبة سوم سیاسی وزارت کشور. تقریباً همة انجمن های صنفی رشته های تخصصی و انجمن صنفی دندان پزشکان عمومی ایران و انجمن صنفی دندان پزشکی ایران از این نوع است.

2- انجمن علمی: انجمن های علمی موجود زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و بر اساس مصوبة شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده اند.

*مجمع عمومی چیست و چه اهمیتی دارد؟

-در همة انجمن های علمی و صنفی اساس نامه ای وجود دارد که در آن  مجمع عمومی با اختیارات مشخص پیش بینی شده است

مجمع عمومی (خرد جمعی) بالاترین رکن تصمیم گیرنده و تعیین کنندة انجمن است و دو رکن دیگر (هیئت مدیره و بازرس) بر اساس تصمیم گیری های مجمع عمومی اجرای وظیفه می کنند.

مجمع عمومی با شرکت تعداد معینی که در اساس نامه پیش بینی شده است، رسمیت می یابد. هر عضو انجمن یک رای دارد، با این حال هر چقدر تعداد اعضای آگاه شرکت کننده در مجمع عمومی بیش تر باشد اعتبار هیئت مدیرة منتخب و بازرس آن بیش تر خواهد بود و پشتیبانی از فعالیت انجمن، افزون تر.

در رویاروئی با خرد جمعی، هر چقدر انجمن ها به طرف گروه گرائی و تامین منافع گروهی پیش رفته باشند، پنهان کاری اطلاعاتی در انجمن گسترده تر و نقش خرد جمع کم رنگ تر و انجمن کم توان تر و بی اعتبار تر خواهد شد.

در هماهنگی با مجمع عمومی، هر چقدر یک هیئت مدیره در خدمت به اعضای انجمن صادق تر باشد، اسناد انتشار یافته در جهت آگاهی، گسترده تر، اطلاع رسانی، منظم تر و زندگی درونی انجمن روشن تر خواهد بود.

هیچ آفتی مانند توطئه چینی، اتهام زنی، دسیسه گری و ترفند های سیاسی، انجمن را به قهقرا نمی برد. بدا به حال چنین هیئت مدیره هائی. بدا به حال چنین انجمنی. مجمع عمومی وظیفه دارد عوامل فاسد کنندة یک زندگی سالم انجمنی را یافته و فعالان آن را هر که هستند و هر نامی دارند، به پاسخ گوئی صادقانه در برابر مجمع وادار و تصمیمی شایا برای تداوم فعالیت سالم انجمن اتخاذ نماید.

اساس نامة علمی، مجمع عمومی را « گرد همائی اعضای پیوستة انجمن» که به دو صورت « عادی» و « فوق العاده » تشکیل می شود می داند.( مجمع عمومی عادی - مجمع عمومی فوق العاده.)

مجمع عمومي‌‌عادي: «هر سال يك بار تشكيل مي‌‌شود و به امور جاري انجمن رسيدگي مي‌‌كند و نيز مي‌‌تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت به طور فوق العاده تشكيل شود».

در زبان فارسی، حد زمانی وجود دارد. وقتی می گوئیم تا فردا همین موقع یا روزی یک بار یعنی حد اکثر تا 24 ساعت. بنابراین سالی یک بار یاهر سال یک بار یعنی حد اکثر  با فاصلة زمانی  (1+ 365 ) روز. درک موضوع از آن جا اهمیت دارد که معمولاً هیئت مدیره هائی که صداقت در بیان و کار را از دست داده و به رای اعضای مجمع پشت کرده اند، به بازی با کلمات پرداخته و زمان تشکیل مجمع عمومی را با ترفند هائی به عقب می اندازند.

بر پایة اساس نامه، بدون هیچ گونه استثنائی، آن چنان که تا کنون هیئت مدیره های وفادار به منافع انجمن عمل کرده اند، فاصلة میان دو مجمع عمومی نمی تواند بیش از (1+ 365 ) روز باشد..

"وظایف مجمع عمومی عادی" به شرح زیر می باشد:

-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 
- رسیدگی و  اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجة انجمن و میزان حق عضویت
-انتخاب و یا عزل اعضاء هیئت مدیره
انتخاب یک نفر از اعضاء به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل.
-تصویب کلیة آئین نامه ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیش برد امور انجمن به پیشنهاد هیئت مدیره.
تبصره:  در كليه جلسات مجامع عمومي‌‌نماينده مذكور در تبصره 1 ماده 10 آئين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماينده كميسيون، جلسه  مجمع عمومی رسميت نخواهد يافت»

مجمع عمومی فوق العاده: در فعالیت و کار و تلاش هر انجمنی زمان های بحرانی وجود دارد که به ناچار خرد جمعی انجمن یعنی مجمع عمومی می بایست نظر خود را به طور فوق العاده ابراز و تصمیم گیری کند. برای این مقاطع، مجمع عمومی فوق العاده در نظر گرفته شده است. در اساس نامة انجمن علمی برای تغییر و یا اصلاح هر یک از بند های اساس نامه یا تغییر ساختاری آن الزاما باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داد. مجمع عمومی عادی نمی تواند. در بارة تغییر و اصلاح اساس نامه تصمیم گیری نماید.

* وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده کدامست؟

-تغییر اساس نامه
-انجام اصلاحات لازم در اساس نامة انجمن
- اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن

این تصمیمات زمانی اجرائی می شود که وزارت بهداشت با آن موافقت نماید.

کسانی که می توانند تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بدهند:

1)     بازرس  2) هیئت مدیره  3) 20% اعضای پیوستة انجمن( البته چون تا کنون اسامی اعضاء انجمن منتشر نشده است این بخش از اساس نامه منتفی است!).

پیشنهاد هیئت مدیره و بازرس برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده باید به تصویب وزارت بهداشت برسد.

*جلسات مجمع عمومی چگونه رسمیت می یابد؟

- بنا به اساس نامة انجمن علمی، جلسات مجمع عمومی در دور اول زمانی می تواند رسمیت داشته باشد که 1) نمایندة وزارت بهداشت حضور یافته باشد( اگر همة اعضای انجمن هم آمده باشند بدون حضور نمایندة وزارت بهداشت جلسه رسمیت نخواهد داشت)

2) حداقل 50 در صد + یک نفر در جلسه حاضر باشند.( در دور دوم اکثریت حاضرین به هر تعداد شرکت کننده کافی است). تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.

*اگر در دور اول تعداد لازم به مجمع نیامدند، مجمع بعدی حد اکثر تا چند روز بعد می تواند تشکیل شود؟

- به فاصلة یک ماه از تاریخ جلسة اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود. در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکیل خواهد شد. در این جا نیز باید به ساختار زبان فارسی توجه کرد. به فاصلة یک ماه یعنی حداکثر تا 30 یا 31 روز (بسته به ماه)و نه بیش تر.

*اسناد مربوط به بحث ها، پیشنهادات و مصوبات مجمع عمومی را چه کسی تهیه می کند؟

- در مورد ادارة جلسه، در اساس نامة علمی سکوت شده است اما، در انجمن صنفی روال کار چنین پیش بینی شده است و می توان تا تصویب یک آئین نامة داخلی به آن توسل جست:

«ماده 15- پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيئت مديره، بلافاصله هيأت رئيسه مجمع مركب از يك رئيس، يك يا دو نايب رئيس و يك يا دو منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ، دو نفر ديگر نيز به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند .

تبصره 1 – اعضاء هيأت رئيسه مجمع و هيأت نظارت بر انتخابات بايد كانديداي هيأت مديره و بازرسان نباشند .

تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند .

تبصره 3- هيات رئيسه و هيأت نظارت بر انتخابات، مكلفند در پايان راي گيري، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره، هيات داوري و نيز بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند»

*بازرس چه گزارشی به مجمع عمومی  ارائه می دهد؟

1)بازرس می بایست گزارش روشنی از الف) وضعیت مالی انجمن و ب) سلامت مالی هیئت مدیره، در دورة مسئولیت سه ساله اش ارائه دهد.

2)    پس از گزارش همه جانبة هیئت مدیره به مجمع، بازرس در بارة درستی یا نادرستی این گزارش نظر خود را ابراز می دارد.

3)    بازرس باید به صراحت و با دلیل و مدرک اعلام کند که فعالیت های هیئت مدیره با اساس نامه همخوانی داشته است یا نه. این بخش از گزارش بازرس از اهمیت زیادی برخورداراست و می بایست با جدیت  با آن برخورد شود.

 گزارش و اظهار نظر بازرس، پاسخی است به اعتمادی که مجمع پیشین به وی داشته است. وجدان و اعتبار و حیثیت حرفه ای یک دندان پزشک، بزرگ ترین نیروی تشویق کنندة بازرس به ارائة گزارش درست و صادقانه است.

*آیا می شود بخشی از کارمجمع عمومی  را به نوبتی دیگر و جلسه ای دیگر در چند روز بعد موکول کرد؟

- در انجمن علمی چنین امری پیش بینی نشده است. در بعضی از اساس نامه ها مانند اساس نامة تعاونی، بخشی از بحث ها تحت شرایط خاصی به جلسه ای دیگر موکول می گردد ولی درانجمن علمی چنین امری مد نظر قرار نگرفته است و نشست مجمع عمومی می بایست در یک نوبت و به طور کامل برگزار شود.

* آیا می توان مجمع عمومی سالانه و یا فوق العاده  را در زمان تشکیل کنگره یا همایش برگزار کرد؟

- در شرایط دیگر بهتر است که چنین کاری صورت نگیرد. اما در حال حاضر که هزینة زیادی بابت اجارة سالن و غیره به انجمن تحمیل می شود می توان موقتاً از این شیوه استفاده نمود. اما پیش از گرفتن چنین تصمیمی بهتر است حتماً پیش شرط همزمانی مجمع عمومی و کنگره را به جای آورد.

پیش شرط ها:1) زمان برگزاری مجمع عمومی سالانه موکول به تشکیل کنگره نشده باشد( تاخیر مجمع سالانه با هیچ بهانه ای مجاز نیست ) 2-اسناد مربوط به تشکیل مجمع و برنامة آن به موقع در اختیار اعضاء قرار داده شده باشد3-اسامی اعضای انجمن مشخص و در لیستی در اختیار همة اعضاء قرار داده شده باشد. 4-اعضای دارای حق رای مشخص و تعداد آنان شماره شده باشد.

در همزمانی مجمع عمومی و کنگرة علمی این خطر وجود دارد که: 1) بخشی از پول واریزی برای ثبت نام در کنگره، حق عضویت محسوب شود 2)  شرکت کننده ای که عضو انجمن نیست بر خلاف اساس نامه برای انتخاب هیئت مدیره و ... رای بدهد. 3) شناخت شرکت کنندگان از کاندیدا ها در حداقل خود باشد و کاندیدائی که در کنگره نامش بیش تر برده می شود رای بالاتری بیاورد 4) روی ناآگاهی شرکت کنندگان از مسائل درونی انجمن سرمایه گذاری شده و از همکاران به خصوص شهرستانی ها ( که نمی دانند در تهران چه می گذرد) به جای ماشین رای استفاده شود.( با پوزش از همکاران عزیزم چاره ای جز یاد آوری نداشتم. بهر حال در تاریخ دندان پزشکی نمونه هائی را به خاطر داریم). فقط با کار صادقانه و اعتماد متقابل همکاران بهم در انجمن عمومی می توان جلوی این پدیدة زشت و ناهنجار را گرفت.

*آیا زمان برگزاری مجمع عمومی بعدی را مجمع عمومی تعیین می کند؟

- روال کار بر این است که مجمع عمومی زمان برگزاری مجمع عمومی بعدی را تعیین نماید. ولی کسی که با تاریخ دندان پزشکی ایران آشنا باشد می داند نمونه های زشتی از فریب کاری وجود دارد که در آن هیئت های مدیره از وظایف قانونی خود سرباز زده و راه های مختلفی برای تضییع حقوق اعضای انجمن و تأمین منافع گروهی خود جستجو کرده اند. امیدوارم روزی تاریخ دندان پزشکی ایران بدون هیچ گونه ملاحظه و پنهان کاری نوشته شود تا سره از نا سره باز شناسانده شود.

*اعضاء چگونه از زمان تشکیل مجمع عمومی مطلع می شوند؟

«اولين جلسه مجمع عمومي عادي با درخواست هيأت موسس، پس از موافقت اوليه انجمن از کميسيون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهي در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار  تشکيل خواهد شد.»

اما پس ازتشکیل انجمن، بسته به شخصیت هیئت مدیره ها، امکانات اطلاع رسانی می تواند متعدد باشد. اطلاع رسانی از راه روزنامة کثیرالانتشاری که مجمع عمومی قبلی تعیین کرده، یکی از حتمیات است. اگر هیئت مدیره به همین بسنده کرد و مجمع را برگزار کرد، مشخص است که هدفش بی خبر نگه داشتن اکثریت اعضاء و کشاندن خواص است به مجمع عمومی  برای گرفتن رای دل خواه خود. ولی اگر با همة امکانات رسانه ای مانند خبرنامه، مجله، سایت، ای-میل و اعلامیه های دیواری تلاش کرد اسنادی را که می بایست در مجمع مورد بحث قرار گیرد به دست اعضای انجمن برساند، در این صورت نشانة خوبی از یک هیئت مدیرة وفادار به رای خرد جمعیِ دندان پزشکان داریم و می بایست با قدر شناسی به باقی ماندن چنین هیئت مدیره ای پافشاری کنیم.

حساس برخورد کردن همکاران دندان پزشک نسبت به انجمن خود، میزان سلامت رفتاری هیئت مدیره ها را پایدارتر می کند. در مجمع عمومی، یک بازرس با دادن گزارشی روشن و درست، به دور از گروه گرائی و مصلحت طلبی از اعتبار و شرافت حرفه ای خود دفاع می کند و با پاسخ دادن به پرسش های شرکت کنندگان رکن بازرسی را پر ارج تر می سازد. اگر دندان پزشکان با شناخت کافی در مجمع عمومی شرکت کنند، سلامت کاری انجمن همیشه تضمین شده باقی می ماند.

*1)اگر هیئت مدیره، زمان تشکیل مجمع عمومی را پنهان کرد و یا از گزارش دهی سالیانه سر باز زد و یا به شیوه ای فقط اعضای خاص مورد نظر خود را از زمان تشکیل مجمع عمومی مطلع کرد و بازرس نیز در همکاری با هیئت مدیره نسبت به نقض اساس نامه سکوت کرد،  عضو انجمن چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند؟

2) اگر هیئت مدیره از اجرای مصوبات و یا انتشار بحث های مجمع عمومی خوداری کرد و یا خود را ملزم به اجرای مصوبات کنگره ندانست چه باید کرد؟


 - اساس نامة علمی در این باره سکوت کرده است. اصولاً اساس نامة انجمن علمی به حقوق عضو انجمن و رسیدگی به تضییع حق وی توسط ارکان معین نمی پردازد. اما اساس نامة انجمن صنفی وزارت کار در این باره می گوید:

« ماده 16- چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند، هيأت رئيسه و هيات نظـــارت بر انتخابات مكلــف خواهند بود، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضـي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند»

تبصره - چنانچه اعتراض يا اعتراض هاي رسيده وارد باشد ، هيأت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات، اقدام خواهد شد.»

به نظر می رسد در زمان برگزاری مجمع عمومی انجمن علمی نیز می توان از همین شیوه استفاده نمود. اما پیش از برگزاری مجمع عمومی و در خلال فعالیت روزمرة انجمن، خطا های مربوط به کار هر هیئت مدیره ای را بهتر است به صورت انتقاد و پیشنهاد تنظیم و به هیئت مدیره عرضه کرد. در صورتی که هیئت مدیره به نظرات رسیده بی توجه ماند، آن وقت می توان به وزات بهداشت مراجعه کرد و یا چون بر طبق آئین نامه مربوط به ماده 4 مصوبه 262 شورای انقلاب فرهنگی « نظارت بر حسن انجام کار انجمن ها» به عهدة کمیسیونی واگذار شده است، مستقیماً نظرات خود را به شورای انقلاب فرهنگی ارائه داد.

*اعضای انجمن چگونه از از اسامی کاندیدا ها و نظرات آن ها آشنا می شوند؟

- در یک انجمن علمی انتظار این است که هیئت علمی امکانی  برابر برای همة همکاران فراهم کند تا نظرات مثبت و منفی خود را در بارة کار انجمن در اختیار اعضای انجمن قرار دهند. امروزه بعضی از دستاوردهای جدید فناوری، خوش بختانه بسیار هم کم هزینه است ( سایت اینترنتی).هر چند تا کنون این خواسته درحد یک آرزو باقی مانده است. فکر می کنم اگر مجمع عمومی پس از تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی بعدی، مصوبه ای بدهد که در انتخابات آینده چه امکاناتی در اختیار داوطلبان عضویت در هیئت های مدیره قرار داده شود، گام بزرگی به جلو برداشته می شود.

*یک عضو انجمن می بایست از بحث ها و مصوبات مجمع عمومی مطلع شود؟

در یک انجمن علمی متعلق به دندان پزشکان، انتظار این است که کار ها بر روال صداقت و اعتماد انجام شود. بنا براین، همة تلاش هیئت مدیره قاعدتاً می بایست بر این باشد که حد اکثر اطلاعات را به همکاران برساند.

همیشه باید به مجمع عمومی مراجعه کرد. اگر اعضای شرکت کننده شخصیت رشد یافته ای داشته باشند و برای خود و همکاران احترام قائل باشند، نسبت به کژ روی های احتمالی هیئت های مدیره بی تفاوت باقی نخواهند ماند و از راه های قانونی برای تامین خواستة خود و تغییر چنین هیئت مدیره ای تلاش خواهند کرد. سرنوشت 3 سال از فعالیت انجمن و افزایش یا کاهش اعتبار آن بر می گردد به این که چه اعضائی در مجمع عمومی شرکت کرده باشند و چه هیئت مدیره ای برگزیده شده باشد و رای دهندگان چقدر حاضر به یاری رساندن به هیئت مدیرة برگزیدة خود برای اجرای مصوبات مجمع عمومی و یا پیش گیری از خطا های احتمالی باشند.

*دورة مسئولیت یک هیئت مدیره چه زمانی پایان می یابد؟:

 - دورة تصدی هر هیئت مدیره 3 سال است. بنابراین، پس از پایان سه سال می بایست انتخابات جدیدی برگزار شود. برای این کار   « هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود، نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیرة جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسة مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید»

*اگر مدت سه سال به پایان رسید و نه هیئت مدیره تمایل به برگزاری انتخابات داشت و نه وزارت بهداشت. در این صورت چه باید کرد؟

 - اساس نامه انجمن علمی در این باره سکوت کرده است. اما در اساس نامة وزارت کار آمده است: تبصره : « هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسئول حفظ كليه دارائيها واموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.»

بنا بر این، پس از اتمام 3 سال و برگزار نشدن انتخابات، هیئت مدیره هیچ گونه سمتی نخواهد داشت و تا انتخابات جدید نمی تواند به نام انجمن فعالیت داشته باشد و فقط می تواند اموال و اسنادِ انجمن را تا تحویل به هیئت مدیرة جدید حفظ نماید.

همکاران گرامی. در اساس نامة انجمن علمی، گره های کوری می توان یافت که به روشنی در بارة جنبه ای از فعالیت انجمن سخنی نرفته است و یا ابهامی دارد که می تواند تفسیر به تامین منافع شخصی یا گروهی شود. در چنین مواردی شرکت کنندگان در مجمع عمومی باید با اعتماد، احترام و هم سوئی، برای تامین منافع جامعة دندان پزشکی، تصمیم گیری و هیئت مدیره را موظف به اجرای بی تفسیر آن نماید.

 اساس نامة انجمن های دیگر می تواند راهنمای ما برای کاربرد خرد و علم و منطق باشد. به نظر می رسد بر مبنای خرد جمعی با تصویب اساس نامه ای به روز شده یا یک آئین نامة کارشناسی شده، می توان از بروز بسیاری از نارسائی های ناشی از ناکامل بودن اساس نامه، جلوگیری کرد.

پرده ها را به کناری بزنیم  -  از پسِ مه،  نوری است.  –  در دلِ هر آوند – شیره ای پرورده است –  بارها می رویند -  باغ  را دریابیم

 آیرج  کی پور
آذر 1388

Tags: انجمن علمی, انجمن صنفی, انجمن دندان پزشکی ایران, اساسنامه انجمن
تعداد نمایش ها: 10962
مطالب مرتبط: 
خرد جمعی چیست؟
انتخابات سازمان نظام پزشكی
کثرت و وحدت انجمن های دندان پزشکان ایران
برنامه ريزی و انضباط كاری در انجمن
پیش شرط تحول در انجمن های دندان پزشکان ایران
نمونه هایی از چند پرونده حقوقی دندان پزشکی
دندان پزشک عضو انجمن علمی و حقوق فردی

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...