مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
دندان پزشک عضو انجمن علمی و حقوق فردی

دندان پزشک عضو انجمن علمی و حقوق فردی

دندان پزشکِ عضو انجمن علمی و حقوق فردی

اصل 26 قانون اساسی :« احزاب،جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی ، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت.»
  *انجمن علمی و اهمیت آن برای دندان پزشکان: دندان پزشکان، پس از به پایان بردن دورة دانشگاه، به عرصة کار عملی پای می گذارند. نیاز های درمانی هر روزة بیماران طلب می کند دانشِ دندان پزشک، پی گیرانه به روز شده و در عمل در جائی معین و قابل دست رسی، کار با ابزار جدید و تکنیک های نوین را آموزش ببیند. یکی از این مراکز، شرکت های عرضه کنندة مواد دندان پزشکی اند که با توان بالای مالی، می توانند برای فروش و معرفی بهتر کالای خود، به آموزش دندان پزشکان بپردازند. اما این آموزش تا حدی است که به کالای خاص مربوط می شود و نمی تواند همه جانبه و فراگیر باشد.  انتظاربیش تری هم نمی توان داشت.

  برای بالا بردن کارائی و توان دندان پزشکان، انجمن های علمی می توانند بالا ترین بهره را داشته باشند. اما همیشه این پرسش مطرح می شود که مرز بین روش های شرکت های تجاری، کار دانشگاهی و سیاست های دولتی با انجمن علمی داوطبانة غیر دولتی در کجاست؟ آیا انجمن علمی باید مصرف کنندة فراورده های دانشگاهی باشد؟، بر اساس دستورالعمل ها و تصمیمات روزمرة وزارت خانه کار کند؟ در فعالیت های خود انتظارات مالی شرکت های تجاری را برآورده کند؟ و یا، در عین همکاری با نهاد های مختلف علمی داخل و خارج و سرمایه گذاران بخش پزشکی، استقلالش محفوظ بماند تا بتواند با گرد آوری حد اکثر توان دندان پزشکان کشور، دندا ن پزشکی کشور را گامی به جلو ببرد؟


سایت دکتر آیرج کی پور, دندان پزشک, نویسنده


  انجمن علمی، شأن معینی دارد. یکی از مهم ترین و برجسته ترین ویژگی یک نامزد انتخابات برای عضویت در  هیئت مدیره و یا بازرس، باور به استقلال ذاتی انجمن های علمی غیر دولتی، باور به ارزش والای هر دندان پزشک عضو، وفادری به رای و اعتمادِ اعضاء و تلاش برای تحقق آن است.

  انجمن علمی، نیروهای پراکنده ای راکه زمان به انزوا یش می کشاند، گرد می آورد و با افزایش توان مندی آنان، رشد و اعتلای فرهنگ پزشکی و سطح درمان کشور را شتاب می دهد. این نیروئی است که در صورت از توان افتادن انجمن علمی و یا ابتلای آن به گروه گرائی و تفرقه، نابود می شود و کشور را از بهره مند شدن از خرد این انسان های تحصیل کرده، محروم می سازد.

  *یک دندان پزشک علاقمند، چگونه می تواند عضو انجمن علمی شود؟ هر دندان پزشکی که اجازة کار دندان پزشکی را در ایران داشته باشد، می تواند عضو هر انجمن علمی ای که علاقمند است بشود ( چه عمومی، چه تخصصی). می توان عضو چندین انجمن علمی شد. ضرورت این کار را خود دندان پزشک تعیین می کند. فرهنگ رفتاری اعضاء هیئت مدیره ها و فعالان باید به گونه باشد که این حق قانونی هر عضو پذیرفته شده تلقی شود. در انجمن علمی، جو ارعاب و شانتاژ تنگ نظرانه یا اتهام زنی به فعالان انجمن برای دست کشیدن آنان از این حق قانونی، نمی بایست وجود داشته باشد. اگر فردی عقب مانده از کاروان مدنیت، پیدا شد و با انگیزة ایجاد تفرقه و سوء تفاهم در انجمن های علمی دندان پزشکان، از چنین شیوه ای استفاده کرد، هیئت مدیره ها وظیفه دارند با برخود درست با این پدیدة نابهنجار، مانع ثاثیر گذاری وی در انجمن شوند. هراس نداشتن و به هیچ گرفتن چنین جوی و دفاع از حقوق اساس نامه ای برای عضویت در انجمن های گوناگون، آزاد منشی یک دندان پزشک را نشان می دهد.

 
* گام اول عضویت آگاهانه در یک انجمن مردم نهاد، خواندن اساس نامة آن است: برای عضویت در یک انجمن، صرف تمایل داشتن به عضویت در یک انجمن، شرط کافی نیست. انتظار این است که یک دندان پزشک با توجه به سطح دانش علمی و مسئولیت اجتماعی اش، آگاهانه و با شناخت کافی وارد یک انجمن شود.

پیش از قبول عضویت در یک انجمن علمی غیر دولتی، اساس نامه آن را باید با دقت و وسواس خواند و تا حد امکان با نقاط ضعف و قوت آن آشنا شد. هیئت مدیره هائی خوب و مسئولند که با چنین دندان پزشکی صادقانه و مانند یک همکار، صمیمانه برخورد کنند و برای عضویت هر فرد در انجمن اعتبار قایل شوند. در یکی از شماره های مجلة جامعة دندان پزشکان ( 1342) خواندم، یکی از فعالان به علت به عضویت در آوردن چند نفر در ارومیه ( فکر می کنم 7 نفر) تشویق شده و این خبر به اطلاع همگان رسیده بود. نام اعضای پذیرفته شده نیز در مجله دیده می شد. جذب آگاهانه تا این حد اهمیت دارد.

*قبول شرایط عضویت و پر کردن فرم مشخص و امضای آن: بدون تقاضای عضویت کتبی رسمی و امضای آن، عضویت خدشه دار خواهد بود. این سند باید در انجمن بایگانی شود. با نوشتن تقاضای عضویت در انجمن، در حقیقت یک فرد، فعالیت در چارچوب اساس نامة موجود را تا زمان تغییر بعدی آن می پذیرد و قبول می کند در همین چارچوب، روابطش را با انجمن و اعضای آن تنظیم نماید.

هرگونه تلاش برای دور زدن اساس نامه، ترفندی برای تامین منافع شخصی یا گروهی تلقی شده، خلاف تعهد اخلاقی است که با امضای تقاضای عضویت ایجاد می شود. پس از عضویت در انجمن علمی، انجام وظایف محول داوطلبانه امری روزمره و بخشی از زندگی انجمنی فرد محسوب و عضو انجمن صاحب حقوق جدیدی می شود. ( پذیرش مسئولیت همواره داوطلبانه باقی می ماند ولی عضو الزاماً از حقوقی اساس نامه ای و قانونی برخوردار می گردد که در ذات خودِ عضویت و از آن تفکیک ناپذیر است.)

پس از پذیرفته شدن در انجمن، تلاش برای اجرا و نقض نشدن اساس نامه، فقط تعهد اخلاقی نیست بلکه دفاع از حقوقی است که بر پایة اساس نامه، فردِ عضو انجمن از آن برخوردار می گردد.

  *طرد عضویت مکانیکی و اجباری: عضویت در انجمن می بایست آگاهانه و داوطبانه باشد. وارد شدن به انجمن به صرف این که انجمنی هست و یا تبعیت از دیگری، تن دادن به تحت قیمومیت درآمدن است. خواندن اساس نامه و امضای فرم تقاضای ورود به انجمن، یعنی قبول آگاهانة وظایفی معین و بر خوردار شدن از حقوقی که چه بسا فرد برای نقض نشدن آن مجبور به صرف وقت و انرژی بسیاری خواهد شد.

  هر چقدر در ادبیاتِ انجمن علمی،  فعل امر بیش تر کاهش یابد و در اطلاعیه های مناسبتی « تهدید های قانونی » کم تر شود، انجمن بیش تر به سوی گوهرة یک انجمن مردم نهاد و دوری گزیدن از سلطه طلبی و بوروکراسی بر انجمن پیش می رود. یک عضو انجمن علمی، دندان پزشک داوطلبی است که برای افزایش توان مندی فردی و خدمت به جامعة پزشکی و در برآورد نهائی، خدمت به بشریت، زندگی و سرمایة اجتماعی خود را هزینه کرده است. رعایت حقوق چنین انسان با ارزش و قابل تحسینی، چه در اسناد نوشتاری انجمن( اعلامیه ها، نشریات، سایت...) و چه در کلام روزمرة مسئولان و فعالان انجمن، نشانة خوبی از رشد فرهنگی و مدنی انجمن علمی و طرد رفتار های ناستوده  و بدوی است. 

  *نام و مشخصات عضو انجمن می بایست اعلام شود: پس از پذیرفته شدن هر فرد در انجمن علمی، می بایست نام و مشخصات معینی از وی ثبت و قابل دست رسی باشد. در انجمن، عضو یا مسئولِ در سایه نداریم. اهمیت انتشار علنی تعداد اعضاء و نام آن ها را می توان از یک اشارة کوچک در یافت. در بعضی از انجمن های علمی موجود، نام اعضای انجمن منتشر نشده است. در این صورت، چه کسی از بین شرکت کنندگان در مجمع عمومی می داند جلسات با چه تعداد شرکت کننده رسمیت می یابد؟ آیا ندانستن این حد اقل آگاهی برازندة اعضای انجمن های علمی است؟ .

  * برابری حقوق اعضاء: اعضای انجمن در تمام سطوح با هم برابری حقوقی دارند و عضویت در هیئت مدیره امتیاز ویژه محسوب نمی شود. این حق نه در تئوری بل که در عمل می بایست رعایت گردد. اجرای اساس نامه ( با همة نارسائی های آن) روابط درونی انجمن را تنظیم و زمینة پایدار اعتماد رای دهندگان به نمایندگان خود می شود.

  *عضویت در ارکان انجمن و محدودیت های آن: از نظر اساس نامة انجمن علمی، اعضاء انجمن برای عضویت در هیئت مدیره، ریاست هیئت مدیره و یا بازرس شدن، دو گونه اند: اعضائی که می توانند فقط رای بدهند ولی نمی توانند عضو هیئت مدیره و یا بازرس شوند. دوم اعضائی که هم می توانند رای بدهند و هم انتخاب شوند. تشخیص این که کدام عضو انجمن علمی در کدام گروه قرار دارد، با وزارت بهداشت است. مجمع عمومی چنین اختیاری ندارد.

  * چه موقع عضویت در انجمن تاًیید می شود: معمولاً این هیئت مدیره است که قبول عضویت دندان پزشک را به انجمن علمی خوش آمد می گوید. کافی است داوطلب شرایط عمومی عضویت را دارا باشد. اگر هیئت مدیره ای عضوی را نپذیرفت، دلایل خود را باید به مجمع عمومی ارائه دهد. در انجمن علمی نمی توان خلاف اساس نامه به هیچ بهانه ای از عضویت یک دندان پزشک در انجمن علمی جلوگیری کرد.

   * چه موقع عضویت در انجمن پایان می گیرد؟ (به عنوان عضو ساده): اساس نامة انجمن علمی در این باره می آورد:

  « عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد: 1- استعفای کتبی عضو 2- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیئت مدیره تعیین کرده است3- زوال یکی از شرایط عضویت»

  * چه موقع عضویت در هیئت مدیره پایان می پذیرد؟ هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی است ولی لغو این عضویت بر مبنای اساس نامه تعیین شده است. هر گاه یک رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره، سه جلسه پشت سر هم غیبت کرد، بی هیچ تبصره ای، از هیئت مدیره مستعفی شناخته می شود و نظرات مثبت و منفی هیئت مدیره و یا وزارت بهداشت تاثیری در این لغو عضویت ندارد. سه جلسه غیبت متوالی یعنی پایان عضویت یک مدیر از هیئت مدیره. مگر این که دلیل بسیار موجهی باشد که نشان دهد غیبت نه داوطبانه بلکه ناگزیر و تحمیلی بوده است.

   ولی اگر هر چند بار این غیبت تکرار شد و به 5 مورد غیبت در سه سال مسئولیت یک عضو هیئت مدیره رسید، در این صورت، این هیئت مدیره است که باید نظر خود را در بارة این غیبت ها اعلام دارد و بگوید غیبت ها دلیل موجه داشته است یا نه. دلیل موجه بودن غیبت، در همة صورت جلسات، به تاریخ روز غیبت، ثبت می شود. این حق مجمع عمومی است که با رای گیری بگوید کار و نظر هیئت مدیره را تایید می کند  یا خیر.

  باید توجه داشت که هیئت مدیره موظف است حد اقل ماهی یک بار جلسه تشکیل دهدو در صورت تشکیل نشدن جلسات گزارش علت آن ثبت شود. بازرس وظیفه دارد گزارش چگونگی عمل کرد هیئت مدیره از جمله تشکیل جلسات برا به مجمع عمومی گزارش دهد.

       «چنان چه هر یک از از اعضای هیئت مدیره 3 جلسة متوالی و یا 5 جلسة متناوب بدون دلیل موجه( به تشخیص هیئت) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.»

  * به عنوان بازرس: بازرس موظف نیست در جلسات هیئت مدیره حضور داشته باشد. بنا براین فقط با استعفای شخصی وی، مستعفی شناخته می شود. مگر این که عضویتش به عنوان عضو انجمن پایان یابد.

  *پرهیز از بی اثر یا کم توان شدن اتوریتة هیئت مدیره، با ترفند های اداری و یا بازی با گره های کور اساس نامه ای: اعتبار هیئت مدیره نباید خدشه دار شود: مجمع عمومی به هیئت مدیره برای ادارة انجمن رای می دهد . وفاداری به رای دهندگان و به خرد جمع می طبد از ایجاد مسئولیت های خود ساخته در هیئت مدیره که استقلال فردی اعضای هیئت مدیره را خدشه دار می کند و آنان را به انسان های آمورف مبدل می سازد، پرهیز کرد.

   هر مدیر در جایگاه خود باید بتواند مسئولیتش را عهده دار شود. سپردن کار انجمن به دست یک فرد( به هر عنوانی که باشد) انجمن علمی را از درون به فساد می کشد و به گره های واخوردة روانی افراد سلطه طلب میدان می دهد و به جای نام انجمن و شخصیت قابل احترام یک عضو هیئت مدیره، شرکتی با یک مدیر کل و کارمندانی بی ارده و کم توان باقی می گذارد. این بدترین فاجعه و توهینی است که می تواند گیربان گیر یک انجمن علمی شود.

  هر فرد عضو انجمن، چه در هنگام رای گیری در انجمن حضور داشته باشد و چه نداشته باشد، حق دارد برای اعادة حیثیت از انجمن علمی خود علیه تجاور به پرنسیپ های حقوقی یک انجمن علمی، به ارگان های قانونی مراجعه و خواستار رسیدگی به وضعیت آسیب دیدة انجمن علمی شود.

  *چه موقع غیبت عضو هیئت مدیره از چشم اعضای انجمن پنهان نگاه داشته می شود؟معمولاً تا جائی که دیده ام، یکی از دلایل پنهان کردن غیبت منجر به استعفای یکی از مدیرا ن از طرف هیئت های مدیره هائی که دست به فریب کاری و نهان کردن حقیقت از اعضای انجمن می زنند، جانشین فرد مستعفی است. گروه گرایان و نا صادقانی که با دسته بندی به تسلط بر انجمن علمی می اندیشند همیشه از تبصرة پی آیند مادة بالا ترسیده اند. این ماده چنین است :

       «تبصره4:در صورت استعفا و برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشین وی تعیین خواهد شد.».

  مجمع عمومی وظیفه دارد با مشاهدة این پدیدة آزار دهنده، نظرش را به روشنی اعلام دارد.

  *رای به نفع اجرای اساس نامه، نشانة بلوغ فکری اعضای انجمن است: شرکت در مجمع عمومی برای اعلام نظر و تأثیر ارادة فردی از راه رای دادن می تواند تلقی شود. ارادة فردی را برای تأمین حقوق اساس نامه ای نباید کم جلوه داد. هر عضو یک نفر است ولی آن جا که از حقوق اساس نامه ای دفاع می کند مجموع تمام اعضای انجمن.

  یک عضو وقتی در مجمع عمومی شرکت می کند، همراه با دیگر شرکت کنندگان به نیروئی بیش از مجموعة عددی شرکت کنندگان تبدیل می شود. هر شرکت کنندة در مجمع عمومی با رای خود که نشانه و تمایل و ابراز شخصیت فردی اوست و سمت و سوی انجمن را تعیین می کند.

  در مجمع عمومی آن جا که می بایست با رای گیری نظر مجمع عمومی تامین شود، اگر رای گیری نشود، حق قانونی عضو انجمن نقض می شود و عضو ( حتی اگر فقط یک نفر باشد) حق دارد از هیئت رئیسة مجمع عمومی و یا از ریاست هیئت مدیره خواستار رای گیری شود و در صورت تخلف آنان و نقض حق قانونی عضو، برای دادخواهی به ارگان های تعیین شده مراجعه کند و پی گیر رسیدگی شود.

  *آیا هیأت مدیره می تواند دورة مسئولیتش را طولانی تر کند؟ ( بیش از 3 سال): طولانی کردن مدت کار هیئت مدیره، تغییر در اساس نامه تخلف و امری غیر قانونی است. نه هیئت مدیره و نه هیچ کمیسیونی در وزارت بهداشت نمی توانند بدون طی مراحلی که اساس نامه مشخص کرده است، این تغییر را به وجود بیاورد. این مراحل چنین است:

      1- هیئت مدیره یا بازرس یا 20% از کل اعضای پیوستة انجمن، تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای بررسی و تغییر در اساس نامه می کنند.

      2- پس از موافقت کمیسیون مربوطه در وزارت بهداشت، این تصمیم به اطلاع هیئت مدیره می رسد.

      3- زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، با اسناد مشخص و دستور جلسة تعیین شده به اعضای انجمن اطلاع داه می شود.

   4. - در جلسة مجمع عمومی فوق العاده، تغییرات به رای گذاشته شده و تصویب می شود.
   5. - متن تصویب شده به وزارت بهداشت فرستاده می شود.
   6. - پس از تایید وزارت بهداشت، تغیییرات داده شده اجرائی می گردد.

  بدون طی این مراحل هر گونه تغییری در اساس نامه از جمله طولانی کردن زمان مسئولیت هیئت مدیره ( که حداکثر 3 سال است ) کار ی غیر قانونی خواهد بود. باید توجه داشت که پس از پایان سه سال، هیئت مدیره تا زمان تعیین هیئت مدیرة جدید، مسئولیتی نداشته و نمی تواند به نام انجمن، یا هیئت مدیرة قانونی، فعالیت داشته باشد، اطلاعیه صادر کند و یا نشریه منتشر نماید.

  اساس نامة انجمن علمی نارسائی بسیاری دارد و مدت ها است از زمان بایگانی کردن آن گذشته است. اگر این اساس نامه تا کنون تغییر نکرده است فقط و فقط ناشی از ضعف سازمان بندی جامعة دندان پزشکی و رخوت و بی توجهی دندان پزشکان نسبت به انجمن علمی بوده است، زیرا تدوین کنندگان در خود اساس نامه تغییر آن را پیش بینی و پذیرفته اند.

  رشد یافتگی عضو انجمن در تشخیص و دفاع از حقوق اساس نامه ای و جدیت وی در داشتن انجمن علمی سالم و فعال، در انتخاب اعضای هیئت مدیرة کارا و وفادار به رای و خرد جمع، تعیین کننده است. فقط پس از پایان رای گیری در مجمع عمومی می توان در بارة سطح آگاهی و شعور اجتماعی شرکت کنندگان در مجمع عمومی قضاوت کرد با این حال:

      دانه در دلِ تاریکی است. - امیدِ رویشی هم هست؟ - آری هست.

      ریشه در خاکِ سیاه فرو مانده – ساقه ای و پویشی هم هست؟ - آری هست

      شاخه ای است خشک، در زمستانی سخت- در بهار، برگ و باری هم هست؟ -آری هست،

      تا درون این  زمین، زندگی می جوشد – پاسخی خواهیم داشت – آری هست، آری هست.
      

Tags: دکتر آیرج کی پور, انجمن دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 22616
-: 
Keipour, Iraj دکترکی‏پور، آیرج
مطالب مرتبط: 
خرد جمعی چیست؟
انتخابات سازمان نظام پزشكی
کثرت و وحدت انجمن های دندان پزشکان ایران
برنامه ريزی و انضباط كاری در انجمن
پیش شرط تحول در انجمن های دندان پزشکان ایران
مجمع عمومی در انجمن علمی دندان پزشکان

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...