مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
پیشگیری از جرائم دندان پزشکی

پیشگیری از جرائم دندان پزشکی

دکتر مسعود ربانی- ارتدنتیست
عضو انجمن حقوق پزشکی ایران
مدیر آموزش سابق مرکز تخصصی دندان پزشکی امام خمینی

از آنجائی که فلسفه وضع قوانین جزائی حمایت جامعه در مقابل جرم است و نه حمایت فرد، در عمل می توان انتظار داشت که قانون‌گذار، به نحوی قوانین را تنظیم نماید که در مرتبه اول از حقوق بیماران حمایت شود. مقامات قضائی نیز در عمل در وهله اول سعی در احقاق حق بیمار برای حمایت از جامعه را دارند، تا حقوق پزشک. لیکن با توجه به اهمیت شغل و شان اجتماعی پزشکان و نیر عدم مسئولیت آنها در هنگام بروز قصور، تقصیر و یا بی مبالاتی پزشکان رد انجام درمان، مجازات  های خفیف تری را منظر نمود. ولی در صورت بروز جرم از جانب آنها -مانند سقط جنین غیر مجاز- مجازات آنها را تشدید نموده است.  
با توجه به مقدمه بالا می‌توان گفت ساده ترین، کم هزینه ترین و عملی ترین راه برای عدم مواجهه با مجازات های قانونی، پیشگیری ازوقوع این جرائم است، زیرا در صورتی که پس از شکایت بیمار و رسیدگی در مراجع قضائی تبرئه گردد، اعاده حیثیت پزشک و جبران لطمه وارد شده به حرفه و بازتاب منفی آن در جامعه تقریباً غیر ممکن است .

مزایای پیشگیری از وقوع جرائم پزشکی را می توان به‌صورت زیر لیست نمود . :
-    وارد نشدن صدمات روحی و جسمی به بیمار
-    جلب اعتماد بیماران و افزایش اعتبار حرفه ای
-    تامین آسایش روانی برای پزشک هنگام انجام کار
-    پیشگیری از اتلاف وقت در مراجع قضائی جهت رسیدگی به شکایات
-    عدم پرداخت هزینه های مالی جهت جبران خسارت
-    عدم پرداخت هزینه ها ی داد رسی و وکیل
-    عدم درگیری و مشاجره با بیمار و اطرافیان وی

پیشگیری از جرائم پزشکی در سه سطح باید صورت گیرد که جداگانه به بررسی آنها می پردازیم
1-    در سطح جامعه؛ در خصوص فراهم کردن زمینه های لازم جهت پیشگیری از وقوع جرائم مانند فرهنگ سازی، تدوین قوانین و مقررات، آموزش صحیح و ...
2-    در سطح مجریان قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی
3-    در سطح مشمولین قانون، شامل پزشکان و پیراپزشکان

وظایف جامعه
1-    تدون قوانین و مقررات مناسب برای گزینش علمی، اخلاقی، جسمی و روانی افراد کار آمد برای برعهده گرفتن مسؤولیت خطیر مشاغل پزشکی و توانمندسازی آنها در تطبیق خود با شرایط سخت شغل پر خطر و طاقت فرسای پزشکی
2-    تصویب قوانین موثر و کارآمد و روان جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای دریافت و ارائه خدمات مناسب و عادلانه به بیماران و حمایت از ارائه‌دهندگان این خدمات و فراهم نمودن آسایش فکری و حداقل رفاه اجتماعی برای آنها
3-    به حداقل رساندن رابطه مالی پزشک و بیمار با افزایش پوشش سازمان‌های حمایتی بیمه ای
4-    برنامه ریزی مناسب دولت در زمینه های فرهنگ و اقتصاد پزشکی و ایجاد تعادل بین عرف و تقاضای خدمات پزشکی و نیز بین بخش خصوصی و دولتی و ایجاد شغل و انگیزه برای دانش آموختگان
5-    آموزش مناسب علمی، فنی، رفتاری، اخلاقی و حقوقی به دانشجویان این رشته ها
6-    آگاه سازی متقاضیان ورود به رشته های دانشگاهی نسبت به مشکلات و محدودیت ها و سختی های مشاغل گروه پزشکی
7-    خدمت مراجع متعدد رسیدگی به جرائم و یکسان سازی اجرای قوانین جهت ایجاد فضای آرامش روانی و احساس برخورداری از عدالت قضائی و عدم احساس نا امنی شغلی
8-    حمایت قضائی از پزشکانی که مورد شکایت های نابجا قرار گرفته اند و اعاده حیثیت آن‌ها
9-    ایجاد تسهیلات رفاهی و بانکی و حمایت های دولتی از گروه پزشکی
10-    روان سازی مقررات سازمان‌های بیمه گر
11-    عادلانه  نمودن تعرفه ها در جهت حمایت از پزشک، بیمار و جامعه
12-    حمایت و همکاری با بخش خصوصی ، تعاونی ، NGO ها  در برنامه ریزی و نظارت در سطح مجریان و دستگاه‌های نظارتی

در سطح مجریان و دستگاه‌های نظارتی
1-    برقراری سیستم نظارتی دقیق و کنترل فرآیند درمان و نتایج حاصل از آن
2-    پیگیری مشکلات ارائه خدمات و پیشنهاد راه حل مناسب
3-    پیگیری تخلفات
4-    وضع آئین نامه، تصویب نامه و صدور دستورالعمل مناسب جهت اجرای قوانین مصوبه
5-    نظارت بر اجرای استانداردها و درجه بندی مراکز و مشاغل درمانی
6-    پیشگیری از دخالت مراجع و افراد غیر مجاز در امور پزشکی و نیز پیشگیری از تداخل وظایف گروه‌های پزشکی با همکاری NGO ها و سازمان نظام پزشکان
7-    افزایش کارآئی سیستم درمانی با نظارت بر طی مراحل درمان، حذف مراحل زائد و کوتاه شدن فرآیند درمان

در سطح مشمولین قوانین پزشکی شامل پزشکان و پیراپزشکان

این عوامل به شرح زیر می باشد:
1-    عوامل فیزیکی یا مادی
2-    عوامل جسمی یا فیزیولوژیک
3-    عوامل روانی و شخصیتی
4-    عوامل ارتباطی
5-    عوامل مربوط به به روش درمان
6-    عوامل مربوط به عدم آگاهی از قوانین و مقررات

عوامل فیزیکی که می توانند منجر به پیشگیری از خطاها و وقوع جرایم شوند .
1-    وجود فضای فیزیکی مناسب محل کار، متناسب با استانداردهای تدوین شده مانند نورکافی ، فضای کافی  برای درمان و پذیرش، تهویه مناسب، پوشش مناسب کف و دیوار و ایجاد فضای دل‌پذیر و آرام بخش در محیط کار که به نوبه خود سبب آرامش روانی پزشک وبیمار و کارکنان و کاهش استرس و کاهش مشاجرات می شود .
2-    آگاهی داشتن به مخاطرات و محدودیت های ذاتی شغل و ایجاد راه‌کار مناسب برای مقابله با آن‌ها
3-    آجتناب از کاربرد مواد غیراستاندارد و سمی و یا کیفیت پائین و تاریخ گذشته
4-    در دست داشتن ابزار و داروهای احیاء ، شماره تلفن اورژانس
5-    استفاده از ابزار کار استاندارد و مناسب با اصول ارگونومیک جهت اجتناب از خستگی پزشک و بیمار و کاهش خطاهای حین درمان
6-    استفاده از وسائل حفاظتی برای بیمار هنگام کار، مانند پیش‌بند سربی ، پوشش های مناسب
7-    استریلیزاسیون کافی و پیشگیری از انتقال عفونت
8-    برقراری سیستم کارآمد مدیریت مطب جهت نوبت دهی، ارتباطات و پذیرش، به منظور اجتناب از بروز اختلاف بین بیمار و پرسنل
9-    استفاده از افراد حرفه ای جهت دستیاری و پذیرش

عوامل جسمی ( فیزیولوژیک ) موثر در پیشگیری از بروز خطا
1-    داشتن آمادگی کامل جسمی و استعداد کافی برای انجام درمان مانند شنوائی ، بینائی و بویائی و عضلانی و عقلانی کافی برای انجام کار
2-    در نظر داشتن محدودیت هایی که به علت کهولت سن برای عمل کننده پدید می آید .
3-    اجتناب از خستگی عصبی-عضلانی که باعث کاهش کیفیت کار وبُروز خطا در حین درمان می شود.
4-    وجود بیماری های شغلی که بر روی کیفیت انجام کار تاثیر گذار است .

عوامل روانی و شخصیتی موثر در بروز خطاهای پزشکی

1-    نقصان استعداد فکری: مانند کم دقتی، نداشتن ابتکارعمل و خوش ذوقی
2-    زود رنج بودن و نداشتن خونسردی
3-    غرور و خود بزرگ بینی و اقدام به درمان هایی که دانش و مهارت کافی در مورد آنها کسب نشده است
4-    غفلت و بی توجهی و سهل انگاری
5-    خودنمائی و بی احتیاطی و استقبال از خطر
6-    وجود نگرانی های شخصی مانند مشکلات معیشتی
7-    تشتت فکری
8-    کار در اقلیم و شرایط جغرافیائی نامناسب
9-    عدم رضایت شغلی
10-    عجله کردن در انجام کار
11-    درمان هم‌مزمان چند بیمار
12-    داشتن مشغله فکری هنگام کار مانند صحبت کردن با تلفن یا اطرافیان
13-    خود کامگی و عدم انجام مشاوره
14-    انجام درمان‌های اضافی و درخواست نشده از سوی بیمار

عوامل ارتباطی که می توانند منجر به شکایت بیماران شوند
1-    عدم ارتباط صحیح و تعامل با بیمار و عدم آشنائی با اصول مذاکره
2-    عدم درک خواسته های بیمار
3-    اجرای درمان های نامعقول و غیر علمی در اثر فشار روانی یا مالی بیمار و نیز طمع پزشک
4-    عدم توجه به وضعیت اجتماعی، روحی، روانی وسن بیمار
5-    عدم تکریم بیمار
6-    عدم رازداری حرفه ای
7-    اطلاع رسانی ناکافی در خصوص ماهیت، هزینه و عوارض درمان
8-    ناراضی بودن پرسنل درمانگر و عدم مدیریت صحیح مرکز درمانی

عوامل موثر مربوط به روش درمان

1-    تشخیص نامناسب
2-    طرح درمان اشتباه
3-    اجرای غلط مراحل درمان
4-    انتخاب نامناسب بیمار با توجه بر شرایط وی برای درمان بخصوص
5-    عدم توجه به عوارض لاینفک درمان
6-    عدم نظارت پزشک بر تیم تحت نظر وی
7-    عدم مهارت در کاربرد ابزارها و مواد
8-    عدم گرفتن تاریخچه کامل و اطلاع از بیماری‌ها و درمان‌های قبلی بیمار
9-    عدم توجه به نژاد، جنس و سن

عوامل مربوط به عدم آگاهی از قوانین ومقررات

1-    بی اطلاعی از قوانین و مقررات در خصوص مسؤولیت کیفری، حقوقی و انتظامی گروه پزشکی
2-    عدم درک مسؤولیت مشترک تضامنی، حقوقی، کیفری و انتظامی در درمان‌هایی که به‌صورت گروهی انجام می شوند .
3-    عدم تشخیص مصادیقِ قصور، بی احتیاطی و بی مبالاتی در انجام درمان
4-    عدم رعایت نظامات دولتی مانند داشتن پروانه مطب
5-    عدم توجه به مقررات انتظامی وضعی
6-    عدم تهیه مدارک پزشکی کافی و مستند نمودن و بایگانی صحیح آنها
7-    کتمان حقیقت از بیمار
8-    عدم رازداری
9-    صدور گواهی خلاف واقع
10-    عدم احراز هویت بیمار و اولیای وی
11-    انجام درمان‌های خلاف قانون حتی با رضایت بیمار
12-    عدم اخذ رضایت و برائت ( ترجیحاً کتبی) از بیمار یا اولیای وی
13-     فراتر نرفتن از محدوده مجاز حرفه ای هنگام گرفتن تاریخچه  درمان
14-    سپردن تعهد به نتیجه های درمانی غیر قابل حصول به بیمار
15-    عدم نظارت بر ثبت پرونده و مدارک درمانی و نیز نسخه پزشک
16-    حفاظت نکردن از مهر، کارت نظام پزشکی و پروانه و سایر مدارک پزشکی
17-    نصب پروانه و تعرفه در معرض دید عموم
18-    درج عناوین ثبت نشده در پروانه در تابلو، سر نسخه یا تبلیغات
19-    تبلیغات فریبنده و غیرمجاز
20-    عدم گزارش بیماری‌های واگیر و مقاربتی به وزارت بهداشت
21-    دفع غیر بهداشتی آلاینده ه های محیط زیست مانند جیوه، خون، بزاق و غیره
22-    دخل و تصرف و جعل در اسناد پزشکی و بیمه ای
23-    عدم پوشش بیمه ای مسؤولیت حرفه ای
24-    داشتن بیش از یک مطب بدون اجازه نظام پزشکی
25-    عدم رعایت تعرفه ها
26-    عدم توجه به  بخش‌نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت
27-    ایجاد نارضایتی در کارکنان مرکز درمانی

منابع
1-    قانون مجازات اسلامی
2-    آیا  رضایت قبلی عینی علیه در اجرای عمل مجرمانه موجب وضع مجرمیت می شود ؟مهنامه قضائی، سال هشتم شماره 89 مرداد 1352 – ص 94-93
3-    حقوق کار و صنعت ، جلد سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول 1340 ،دکتر شید فر
4-    مرتضی آموزگار ، پزشک مقصر ، انتشارات مجمع علمی ، فرهنگی محمد ،بهمن 1385

ارائه در کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 1390
ارائه در کنگره 6 نیروهای مسلح- مهر 1390Tags: قوانین و مقررات, حقوق پزشکی, جرم شناسی, حقوق بیمار
تعداد نمایش ها: 12428
کاربر مرتبط: 
مسعود ربانی | Rabani
مطالب مرتبط: 
قوانین مجازات اسلامی در دندان پزشکی قانونی
قوانین مربوط به مطب های پزشکی و دندان پزشکی

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...