مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 

فصل اول- تعریف، اهداف


ماده 1- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «سازمان» نامیده می شود، سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظورتحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می گردد.
ماده 2- اهداف سازمان عبارتند از:
الف- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزش های عالیه اسلامی در کلیه امور پزشکی .
ب- تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امر پزشکی.
ج- مشارکت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی.
د- حفظ و حمایت از حقوق بیماران.
ه- حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی.
و- تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای ذی ربط در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی.

فصل دوم- وظایف و اختیارات


ماده 3- وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر می باشد:
الف- اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح، طرحها، تصویب نامه ها و آیین نامه های مرتبط با امور پزشکی.
ب- تنظیم دستور العمل های تبلیغاتی و آگهی های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع ذی ربط.
تبصره- سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلامیه، نظر خود را به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
ج- تدوین و تصویب مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سر نسخه های مؤسسات پزشکی و پزشکان شاغل حرف پزشکی و وابسته پزشکی.
د- اجرای برنامه های آموزش مداوم اعضاء موضوع این قانون در راستای قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ه- صادر نمودن کارت عضویت برای اعضاء سازمان موضوع این قانون .
و- رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که  عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند.
ز- اظهار نظر کارشناسی در مورد جرائم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه ها و دادسراها.
ح- همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه با مراجع ذی ربط.
ط- همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت حفظ احترام و شؤون پزشکی در جامعه.
ی- همکاری با مراجع ذی ربط در جهت گسترش فعالیت های علمی و تحقیقاتی و انتشارات پزشکی.
ک- اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدید نظر در تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه ها در بخش غیر دولتی بر اساس ضوابط بند(8) ماده(1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب3/8/1373 و همکاری با مراجع ذی صلاح در اجرای آن .
تبصره-درصد تعهد سازمان های بیمه گر در قبال تعرفه های فوق توسط شورای عالی بیه خدمات درمانی همه ساله تعیین خواهد شد.
ل- اظهار نظر و مشارکت فعال در تعیین و یا تجدید نظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل مؤسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذی صلاح در وصول آن.
م- مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های نظارتی در مورد مطب ها، مؤسسات درمانی و بهداشتی و دیگر مراکز پاراکلینیک در بخش خصوصی.
ن- صدور پروانه اشتغال مطب های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آن ها و مشارکت در صدور پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ق- عضویت در شوراهای گسترش و برنامه ریزی دانشگاه ها و مشارکت در تعیین ظرفیت دانشگاه های دولتی و غیر دولتی.
ر- همکاری در تدوین آیین نامه های ارزشیابی و مشارکت در اجرای آن برای مراکز درمانی و بیمارستانی.
ش-کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده از طریق صندوق تعاون و رفاه.
ت- همکاری با مراجع ذی ربط در ارائه خدمات امدادی، بهداشتی و درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غیر مترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضای سازمان ها.
س- مشارکت فعال در تدوین برنامه های آموزشی گروه پزشکی.
ع- همکاری و مشارکت در جهت اشتغال فارغ التحصیلان گروه پزشکی.
ف- انجام کلیه مسؤولیت ها، وظایف و اختیاراتی که تاکنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محول گردیده است.

فصل سوم – شرایط عضویت


ماده4- کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی(حرفه ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی به استثناء گروه پرستاران می توانند عضو سازمان باشند.
تبصره 1- اعضاء سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی نظام پزشکی تهیه می گردد.
تبصره 2- برای پرداختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال، عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

فصل چهارم – ارکان


ماده 5- ارکان تابعه سازمان به شرح زیر می باشد:
الف- مجمع عمومی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون(مجمع)نامیده می شود.
ب- شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون (شورای عالی)خوانده می شود و دبیرخاه آن در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در تهران است مستقر می باشد.
ج- رئیس کل.
د- هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و شورای هماهنگی استانی.
تبصره-وظایف و اختیارات و ساختار تشکیلاتی شورای هماهنگی استانی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ه- هیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته.
و- بازرسان.
ز- صندوق رفاه و تعاون.
ماده6- ترکیب مجمع سازمان به شرح زیر می باشد:
هیات مدیره نظام پزشکی هریک از شهرستان ها با توجه به تعداد شرکت کنندگان در انتخابات هیات مدیره شهرستان مذکور، یک یا چندنفر ازبین خود را به عنوان نماینده خود برای تشکیل مجمع عمومی به تربیت زیر معرفی می نماید:
الف- تا پانصد نفرشرکت کننده در انتخابات ، یک نفر.
ب- از پانصد و یک تا هزار نفر شرکت کننده در انتخابات، دو نفر.
ج- از هزارو یک تاهزارو پانصد نفر شرکت کننده در انتخابات، سه نفر.
و به همین ترتیب تا حداکثر هشت نفر به عنوان نماینده حوزه مربوطه به عنوان عضو مجمع عمومی انتخاب می شوند.
ماده7- وظاف مجمع عبارتند از :
الف- استماع گزارش شورای عالی، رئیس کل و بازرسان و تصویب سیاست های کلان پیشنهادی شورای عالی.
ب- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای عالی برای دوره چهارساله و بازرسان به طور سالانه.
ج- مذاکره و اتخاذ تصمیم در سایر اموری که در دستور کار جلسه قرار دارد و طبق قوانین و آیین نامه های مربوطه و سایر ضوابط به عهده سازمان و در صلاحیت مجمع می باشد.
تبصره1- اعضای مجمع به شرح مندرج در ماده(6) این قانون به مدت چهارسال انتخاب می شوند و آئین نامه داخلی مجمع به پیشنهاد شورای عالی به تصویب مجمع خواهد رسید.
تبصره2- در اولین جلسه در مورد انتخاب رئیس و دو نفر نائب رئیس و یک نفر منشی مجمع بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد شورای عالی به تصویب مجمع می رسداتخاذ تصمیم می گردد.
ماده 8- اعضاء شورای عالی عبارتند از :
الف- بیست و پنج نفر از کادر پزشکی به ترتیب: سیزده نفر پزشک، سه نفر دندانپزشک، سه نفر دکترای داروساز، دو نفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، دو نفر کارشناس مامایی، دو نفر از سایر لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی.
ب- دو نفر از اعضاء کمیسیون بهداشت و درمان به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی( به عنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور.
تبصره 1- مجمع عمومی یک سال قبل از انتخابات نسبت به اضافه نمودن و ترکیب و تعداد اعضاء شورای عالی(موضوع بند(الف) این ماده) مطابق با پیشنهاد شورای عالی تصمیم گیری خواهد نمود.
تبصره2- جلسات شورای عالی نظام پزشکی که حداقل هرسه ماه یک بار تشکیل می شود با حضور دو سوم اعضاء شورا با رأی اکثریت نسبی اعضاء رسمی شورا برای مدت دو سال انتخاب می گردند.
تبصره3- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و نیز افرادی که از طرف وزیر تعیین می شوند می توانند در تمام جلسات شورای عالی و هیات مدیره نظام پزشکی با حق اظهار نظر و بدون حق رأی شرکت نمایند.
تبصره 4- شورای عالی نظام پزشکی دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود که از بین اعضاء شورا با رأی اکثریت نسبی اعضا رسمی شورا برای مدت دو سال انتخاب می گردند.
تبصره 5- دبیر شورای عالی مسؤول تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا به عهده رئیس یا نایب رئیس شورا خواهد بود.
تبصره 6- کلیه اعضاء انتخابی شورای عالی می بایست در انتخابات هیات مدیره شهرستان ها شرکت و انتخاب شده باشند.
ماده 9- رئیس کل سازمان بالاترین مقام اجرایی، اداری و مالی و نماینده قانونی سازمان در کلیه مراجع با حق توکیل به غیر و یا نماینده ویا نماینده وی می باشد و در حدود مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی ومقررات و ضوابط مربوط دارای اختیار کامل است که از طرف مجمع عمومی از بین منتخبین هیات مدیره سراسر کشور برای مدت چهار سال انتخاب و به رئیس جمهور جهت صدور حکم معرفی می شود.
تبصره 1- مجمع عمومی می تواند انتخاب و معرفی رئیس کل را به شورای عالی منتخب خود واگذار نماید.
تبصره 2- شورای عالی حق استیضاح رئیس کل را دارد و در صورتی که دو سوم اعضای شورای عالی رأی عدم اعتماد به رئیس کل بدهند وی عزل می گردد و مجمع عمومی فوق العاده جهت انتخاب رئیس کل تشکیل می شود. در این فاصله رئیس شورای عالی سرپرستی سازمان را عهده دار خواهد بود.

ماده 10- در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده(4) این قانون در آن حداقل یکصد نفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد.
تبصره-  کلیه شهرستان هایی که در دوره قبل هیات مدیره داشتند حتی اگر تعداد اعضای آنها کمتر از یکصدنفر باشد از این ماده مستثنی هستند.
ماده11- هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان تا پانصد نفر پزشک، مرکب از یازده نفر به شرح زیر می باشد:
الف- شش نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان  شهرستان.
ب- یک نفر دندان پزشک به انتخاب دندان پزشکان شهرستان.
ج- یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.
د- یک نفر دکتر علوم آزمایشگاهی به انتخاب دکترهای علوم آزمایشگاهی شهرستان.
ه- یک نفر لیسانسیه مامائی یا بالاتر به انتخاب گروه مامایی شهرستان.
و- یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی یا بالاتر به استثناء گروه پرستاران به انتخاب گروه لیسانسه دار یا بالاتر پروانه دار گروه پزشکی شهرستان.
تبصره- مادامی که انتخاب افراد موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د)، (ه) و (و) ماده فوق صورت نپذیرد، به جای هر کدام از آن ها یک پزشک انتخاب خواهد شد.
ماده 12- هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان هایی که بیش از پانصد نفر عضو داشته باشد مرکب از هفده نفر به شرح ذیل می باشد:
الف- ده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستان های مربوطه.
ب- دو نفر دندان پزشک به انتخاب دندان پزشکان شهرستان های مربوطه.
ج- دونفر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان های مربوطه.
د- یک نفر از متخصصین یا دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی به انتخاب دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی شهرستان های مربوطه.
ه- یک نفر لیسانسیه مامائی یا بالاتر به انتخاب ماماهای شهرستان مربوطه.
و- یک نفر لیسانسیه پروانه دار گرو پزشکی یا بالاتر به انتخاب فارغ التحصیلان کارشناس و بالاتر.
تبصره1-نظام پزشکی شهرستان مرکز استان یا یکی از شهرهای نزدیک با تصویب شورای عالی عهده دار وظایف نظام پزشکی شهرستان های تابعه استان که در آن نظام پزشکی تشکیل نشده است نیز می باشد.
تبصره2- اعضاء شهرستان هایی که امکان تشکیل هیات مدیره را ندارند می توانند در انتخابات یکی از سایر شهرستان های تابعه شرکت کنند.

 ماده 13-رئیس هیات مدیره هریک ازشهرستان ها ازبین منتخبین هر شهرستان باپیشنهاد هیات مدیره مربوطه وصدورحکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای مدت چهار سال منصوب می گردد. 
تبصره1- رؤسای هیات مدیره شهرستان ها همان وظایف واختیارات رئیس کل سازمان نظام پزشکی در محدوده سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه به استثنای وظایف خاص رئیس کل را به عهده خواهند داشت.
تبصره2- عزل رئیس هیات مدیره شهرستان می تواند به پیشنهاد هیات مدیره توسط رئیس کل صورت بگیرد.
ماده14- بودجه سازمان نظام پزشکی ازمحل حق عضویت اعضاء و هدایا و کمک های اشخاص حقیقی وحقوقی تامین وبه تصویب شورای عالی خواهد رسید.
تبصره1- بودجه سالیانه نظام پزشکی هرشهرستان توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه وطبق آیین نامه مصوب شورای عالی هزینه خواهد شد.
تبصره2- میزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه هزینه بودجه پس از تصویب شورای عالی به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده15- وظایف شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر می باشد:
الف- اجرای دقیق وظایف مقرر درماده(3) این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن ها از طریق رئیس کل سازمان.
ب- نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستان ها.
ج- نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشکی.
د- رسیدگی به تخلفات انضباطی هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ها ارجاعی از طرف شورای هماهنگی استان و رفع اختلاف بین آنها.
هـ- تهیه وتصویب دستورالعمل های اجرایی لازم در چارچوب این قانون.
و- انحلال هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و برگزاری انتخابات مجدد در چارچوب این قانون.
ز- تصویب بودجه سالیانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره- هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها در موارد زیر منحل می گردند.
1- عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورای عالی نظام پزشکی.
2-فوت یا استعفاء یا غیبت غیر مجاز بیش از یک دوم اعضاء هیات مدیره برای چهار جلسه متوالی.

ماده16- وظایف نظام پزشکی شهرستان به شرح زیر است:
الف- نظام پزشکی شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی به استثنای مواردی که در صلاحیت رئیس کل، مجمع عمومی و شورای عالی می باشد را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.
ب- اجرای مصوبات شورای عالی در سطح شهرستان.

فصل پنجم- انتخابات

ماده17- مدت عملکرد هر دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و شورای عالی نظام پزشکی چهار سال تمام می باشد.
تبصره 1- شروع اولین دوره فعالیت هیات های مدیره مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام قطعیت یافتن نتیجه انتخابات خواهد بود.
تبصره2- شروع فعالیت دوره های بعد نظام پزشکی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی می باشد و چنانچه در پایان دوره، شریفات انتخابات دوره بعد به نحوی از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد و مبداء شروع کار دوره جدید از تاریخ قطعیت انتخابات خواهد بود.

ماده18- انتخابات برای دوره های بعد، سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره- انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان هایی که انتخابات منحل و یا توسط هیات مرکزی نظارت ابطال گردیده است، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات نظارت وبا رعایت سایر مواد قانونی انجام می پذیرد.
 
ماده19- ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب می گردند به شرح زیر خواهد بود:
الف- یک نفر نماینده دادستان کل کشور.
ب- یک نفر نماینده وزارت کشور.
ج- دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب ومعرفی وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی.
د- سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداشت ودرمان و با انتخاب مجلس شورای اسلامی.
تبصره1- هیات مرکزی نظارت می تواند برای هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظام پزشکی آن شهرستان تعیین نماید.
تبصره2- تجدید انتخاب اعضاء هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برای دوره های بعدی بلااشکال است.
تبصره3- افراد مذکور باید شرایط موضوع بند های(الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده(23) این قانون را دارا باشند.

ماده20- هیات مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:
الف-عزل و نصب اعضاء هیات های نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستان ها و شورای عالی نظام پزشکی.
ب- نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی و شورای عالی و رئیس کل.
ج- بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و ابلاغ نظر هیات مرکزی به هیات های اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.
د- رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آنها به تایید هیات های نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.
هـ- رسیدگی به شکایات انتخاباتی درچارچوب مواد قانونی و آیین نامه های مربوطه.
و- توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعمل های مربوطه این قانون راساً و یا با پیشنهاد هیات های اجرایی یا هیات های نظارت حوزه های انتخاباتی.
ز- تایید نهائی حسن انجام انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و اعضای شورای عالی نظام پزشکی و رئیس کل و امضاء اعتبار نامه منتخبین.
ح- رسیدگی به شکایات واعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آنها.
تبصره- هیات مرکزی نظارت می تواند طبق دستورالعملی که تهیه می نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هیات های نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها تفویض نماید.

ماده21- برگزاری انتخاب هیات مدیره نظام پزشکی و اعضاء شورای عالی نظام پزشکی  رئیس کل به عهده هیات های اجرایی انتخابات مربوطه بوده که ترکیب و نحوه کار آن ها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه بوده که ترکیب و نحوه تشکیل و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده22- شرایط انتخابات کنندگان عبارت است از :
الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب- داشتن کارت عضویت در سازمان نظام پزشکی .
ج- شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات به تائید نظام پزشکی آن شهرستان یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان .

ماده23- شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر می باشد:
الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب- نداشتن فساد اخلاقی و مالی.
ج- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شؤون پزشکی.
د- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

تبصره- اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند .
هـ– دارا بودن حداقل سه سابقه عضویت در نظام پزشکی .
تبصره- اعضاء هیات اجرائی و نظارت نمی توانند به عنوان انتخاب شونده ثبت نام نمایند.

ماده 24- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی از طریق هیات های اجرائی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهد بود .

ماده 25- شورای هماهنگی استان موضوع این قانون متشکل از روسای هیات های مدیره شهرستان های هر استان می باشد و ریاست این شورا به عهده رئیس هیات مدیره شهرستان مرکز استان خواهد بود.

ماده 26- وظایف شورای هماهنگی استان به شرح زیر است:
الف-نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستان های استان .
ب- انتخاب اعضای هیات های انتظامی تجدید نظر در مواردی که موضوعیت تشکیل این هیات ها به تصویب شورای عالی حسب موارد مندرج در ماده(28) این قانون رسیده باشد.
ج- رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و ارائه آن به شورای عالی و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستان ها و رسیدگی به اختلافات داخلی آن ها.
د- سایر مواردی که با تصویب شورای عالی و در چارچوب قانون تشکیل سازمان به شورای استان ها تفویض خواهد گردید.

ماده27- وظایف بازرسان به شرح زیر است:
الف- نظارت بر نحوه هزینه بودجه که بر اساس مصوبات شورای عالی سازمان هزینه می گردد.
ب- تنظیم و ارائه گزارش راجع به عملکرد سالانه مالی سازمان مرکزی و نظام پزشکی شهرستان ها به شورای عالی و مجمع عمومی.
ج- بازرسان می توانند بدون دخالت در اموراجرایی سازمان، در هر زمان، هرگونه رسیدگی و بازرسی مالی لازم را به نحوی که در امور جاری سازمان وقفه ای ایجاد ننماید، انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مالی مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.
د- چنانچه بازرسان در ضمن بازرسی تخلف و یا تقصیری را متوجه رئیس کل و یا معاونین و یا سایر روسای هیات میره شهرستان ها مشاهده کنند بایستی به شورای عالی اطلاع دهند.
هـ- بازرسان در مقابل سازمان ها و اشخاص ثالث نسبت به قصور یا تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قوانین و مقررات موجود مسولیت خواهند داشت.

فصل ششم – هیات های انتظامی پزشکی


ماده 28- سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیات های عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان ها دارای هیات های بدوی و تجدید نظر و در شهرستان ها دارای هیات های بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می گردند.

تبصره- عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می گردند:
الف- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل .
ب- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل .
ج- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظا پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
د- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف.
ه- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.
و- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش یک سال تا پنج سال در تمام کشور.
ز- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور .

تبصره 2- آئین نامه های ذی ربط در این باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و در صورت نیاز به هرگونه تغییر با تصویب شورای عالی نظام پزشکی قابل تغییر و اجرا می باشد.

ماده 29- در معیت هیات بدوی انتظامی، اعضای دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی با رأی اعضاء هیات مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می شوند.

تبصره 1- دادیاران باید حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حرف پزشکی یا در یکی از حرف پزشکی وابسته و دادستان حداقل هفت سال سابقه اشتغال به حرف پزشکی داشته باشند.

تبصره 2- مدت مأموریت اعضاء دادسرا تا پایان دوره هیات مدیره است.

تبصره 3- دادستان می تواند یکی از دادیاران را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند تا از طرف او وظایف محوله را انجام دهد.

ماده 30- دادسرای انتظامی در موارد زیر مکلف به شروع رسیدگی است:
الف- شکایت شاکی ذی نفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار.
ب- اعلام تخلف از مراجع قضایی- اداری.
ج- اعلام تخلف از طرف هیات مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان.
د- شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ه- در مورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضاء دادسرا و هیات های انتظامی پزشکی رسیده است.
و- ارجاع از طرف هیات بدوی انتظامی پزشکی.

ماده 31- دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهند داد. در صورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفر خواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می نماید.

ماده 32- کیفر خواست باید مشتمل بر مشخصات کامل متخلف، تاریخ و محل تخلف و چگونگی آن و دلایل مربوط به مواد استنادی باشد.

ماده 33- در صورتی که دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یافقد دلیل نظر به منع تعقیب داشته باشد و در صورت موافقت دادستان دستور منع تعقیب صادر و مراتب را با تذکر حق شکایت به شاکی یا مرجع اعلام تخلف اعلام می نماید. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع در هیات بدوی انتظامی قابل رسیدگی بوده و در صورت تشخیص فسخ قرار داد منع تعقیب، هیات بدوی انتظامی راسا به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 34- در صورت اعتراض هریک از طرفین شکایت به رای هیات بدوی انتظامی پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات تجدید نظر استان ارجاع می شود.

ماده 35- هیات های بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای هیات مدیره های نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیت دار با مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی که از طرف دادسرای انتظامی طبق آیین دادرسی ارجاع می گردد و تعیین مجازات های انتظامی مناسب برای آنها متشکل از سیزده نفر به شرح ذیل خواهد بود:
الف- یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضاییه.
ب- مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه یا نماینده وی.
ج- پنج نفر از پزشکان شهرستان مربوطه.
د- یک نفر از دندان پزشکان شهرستان مربوطه.
ه- یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه.
و- یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی و یا دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی شهرستان مربوطه.
ز- یک نفر از کارشناسان پروانه دار گروه پزشکی یا بالاتر شهرستان مربوطه.
ح- یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.
ط- یک نفر از لیسانسیه های گروه مامایی و بالاتر شهرستان مربوطه.

تبصره1- افراد موضوع بندهای (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده که افراد متدین به دین اسلام و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تایید و حکم رئیس کل سازمان منصوب می گردند. حداکثر یک نفر از افراد مذکور با شرایط ذکر شده می توانند از بین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران باشند.

تبصره 2- افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) صرفا در بررسی پرونده هایی که به تشخیص رئیس هیات مدیره شهرستان مربوطه به رشته آنها مربوط باشد عضو هیات بدوی انتظامی خواهند بود.

تبصره 3- هر یک از هیات های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها علاوه بر این که مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذی صلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه ای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

تبصره 4- هر یک از هیات های بدوی انتظامی پزشکی می توانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای موضوع این ماده نظرات کارشناسی کمیسیون های تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند. کمیسیون های مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نظرات کارشناسی خود را در اختیار هیات های بدوی انتظامی قرار دهند.
تبصره 5- در صورتی که هر یک از طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیات بدوی ذی ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا در صورت لزوم می توانند نظریه هیات تجدید نظر انتظامی پزشکی استان و یا هیات عالی انتظامی نظام پزشکی را به عنوان مرجع تخصصی ذی ربط استعلام نمایند.

ماده 36- به منظور رسیدگی مجدد به پروندهایی که پس از صدور رای هیات های بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیاتی به نام هیات تجدید نظر انتظامی استان با ترکیب زیر در محل نظام پزشکی شهرستان مرکز استان تشکیل می گردد:
الف- یک نفر از قضات دادگاه های تجدید نظر استان با معرفی ریاست قوه قضاییه.
ب- مدیر کل پزشکی قانونی استان مربوطه.
ج- پنج نفر از پزشکان استان مربوطه.
د- یک نفر از دندان پزشکان استان مربوطه.
ه- یک نفر از دکترهای داروساز استان مربوطه.
و- یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی یا دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی استان مربوطه.
ز- یک نفر لیسانس یا بالاتر پروانه دار گروه پزشکی استان مربوطه.
ح- یک نفر از لیسانسیه های مامایی یا بالاتر استان مربوطه.
ط- یک نفر از پرستاران استان مربوطه به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.

تبصره 1- افراد موضوع بندهای (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده که از افراد مسلمان و خوش سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پیشنهاد شورای هماهنگی استان و حکم رئیس کل منصوب خواهند شد و عزل آنان توسط رئیس کل خواهد بود. حداکثر یک نفر از افراد مذکور با شرایط ذکر شده می توانند افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.

تبصره 2- افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی پروندهایی که به تشخیص رئیس شورای هماهنگی استان مربوط به رشته آنها می شود عضو هیات تجدید نظر انتظامی خواهند بود.

ماده 37- آراء هیات های تجدید نظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازات های بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (1) ماده (28) قطعی است.

ماده 38- به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی- حقوقی) از طرز کار هیات های بدوی و تجدید نظر انتظامی موضوع مواد (35) و (36) این قانون، نظارت عالیه بر کار هیات های بدوی و تجدید نظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هیات های بدوی و انتظامی، هیات های عالی انتظامی با ترکیب زیر درسازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد:
الف- یک نفر از قضات با تقوی و با تجربه با معرفی رئیس قوه قضائیه.
ب- رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور یا نماینده تام الختیار وی.
ج- پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
د- یک نفر از دندان پزشکان مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
هـ- یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
و- یک نفر از متخصصین و یا دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حاقل هفت سال در رشته مربوطه.
ز- یک نفر از لیسانسه ها یا بالاتر پروانه دار گروه پزشکی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ح- یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.
ط- یک نفر از لیسانسه ها یا بالاتر مامایی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
حداکثر یک نفر از افراد مذکور در بندهای فوق می تواند از بین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شرایط مذکور باشند.
تبصره1- شورای عای می تواند مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیات بدوی انتظامی محول واگذار نماید.
تبصره2-افراد مذکور در بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی با حکم رئیس کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب می گردند. عزل آن ها قبل از انقضای مدت چهار سال با رئیس کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخاب آن ها برای دوره های بعدی بلااشکال است.
تبصره3- حضور افراد مذکور در بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی پرونده هایی که به تشخیص رئیس هیات عالی انتظامی به رشته آن ها مربوط می باشد در هیات عالی الزامی خواهد بود.

ماده 39- با رأی شورای عالی سازمان حداکثر تا پنج شعبه از هیات های بدوی و تجدید نظر عالی انتظامی قابل تشکیل خواهد بود.

ماده 40- چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آراء قطعی هیات های بدوی و تجدید نظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد می تواند از نظر هیات عالی درخواست بررسی مجدد نماید، رأی هیات عالی قطعی است.

ماده 41- هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستان ها موظفند نظر مشورتی کارسناشی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از دو ماه از تاریخی که دادگاه ها و دادسرا ها شهرستان مربوطه درخواست می نمایند بگذرد.

تبصره1- اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از دو ماه از تاریخی که دادگاه های و دادسراهای شهرستان مربوطه درخواست می نمایند بگذرد.
تبصره2- دادگاه ها و دادسراهای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستان ها باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشال پزشکی به دادگاه و یا دادسرا به خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیات بدوی انتظامی مظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.

ماده 42- شورای عالی نظام پزشکی به منظور اجراء هرچه بهتر وظایف سازمان مقرر در این قانون می تواند کمیسیون های تخصصی مشورتی تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آن ها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس کل سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی نظام پزشکی خواهد رسید.

ماده 43- اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل های زیر تأمین می گردد:
الف- اعتبارات و دارایی های موجود در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظام پزشکی شهرستان ها.
ب- حق عضویت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشکی.
ج- کمک های اختیاری دولت و مؤسسات و افراد داوطلب.
د- تامین اعتبار از منابعی که بر اثر فعالیت های موضوع این قانون و یا مصوب شورای عالی استحصال می گردد.

ماده 44- کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اجرای این قانون توسط شورای عالی تهیه و تا قبل از تصویب نهایی آن، آیین نامه های قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده 45- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند تمام و یا بخشی از مسئولیت های خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشکی برگزاری امتحانات در سطوح مختلف، ارزشیابی و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشکی واگذار نماید. در صورت تحقق این امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شدو

ماده 46- ساختار و تشکیلات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تفصیلی آن و مقررات استخدامی کارکنان سازمان به پیشنهاد رئیس کل به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و کلیه امور اجرایی و اداری سازمان بر اساس تشکیلات مصوب انجام خواهد شد.

ماده 47- تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی الاثر می باشد و آئین نامه ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا تصویب آئین نامه و ضوابط جدید به قوت خود باقی است.

قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1383، بند (د) ماه (23)، ذیل تبصره (1) ماده (35)، ذیل ماده (38)، بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ط) ماده (38) آن با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی


Tags: 
تعداد نمایش ها: 1478

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...